HILTI PROFIS Anchor
Eindgebruikersovereenkomst

 

De voorliggende eindgebruikersovereenkomst voor de software Hilti PROFIS Anchor („overeenkomst“) tussen Hilti Nederland B.V., Leeuwenhoekstraat 4, 2652 XL, Berkel en Rodenrijs,  („software-aanbieder“) en u (de “klant”) treedt in werking op de datum van acceptatie van deze overeenkomst („datum van inwerkingtreding“). Deze overeenkomst is voorafgaand aan de eerste mogelijkheid tot gebruik van Hilti PROFIS Anchor aan de klant beschikbaar gesteld in het kader van het registratieproces en is door de klant geaccepteerd door aanklikken van het bevestigingsveld. De klant verklaart in het kader van het registratieproces volledig waarheidsgetrouwe informatie verstrekt te hebben en vooral ook geen pseudoniemen gebruikt te hebben. De software-aanbieder  verleent de klant – aan de persoon die in de registratie genoemd is (“geregistreerde gebruiker”) onder de voorwaarden van deze overeenkomst het recht om gebruik te maken van de PROFIS Anchor-software en de updates en upgrades voor deze software (hierna overkoepelend de “software” genoemd). Daarom komen de partijen het volgende overeen:

 

1.       Gebruik van de software door de klant.

1.1                 Verplichtingen van de software-aanbieder. In overeenstemming met de voorliggende overeenkomst stelt de software-aanbieder de onder artikel 1.2 van deze overeenkomst beschreven software ter beschikking aan de klant. De software-aanbieder kan de software actualiseren of verbeteren in de vorm van updates en/of upgrades maar is daartoe niet verplicht. "Updates" staat voor software die gebreken in de software herstelt of kleine verbeteringen van de eerdere softwareversie omvat; "upgrades" staat voor nieuwe opties, eigenschappen en functionaliteiten van de software. De software-aanbieder beslist zelf of een update of upgrade ter beschikking wordt gesteld en of een verbetering kan worden aangemerkt als een update of upgrade.

 

1.2                 Softwarebeschrijving. De softwarebeschrijving en de software-eigenschappen (waaronder mede begrepen handboeken en overige documentatie) worden ter beschikking gesteld van de klant op de website van de software-aanbieder en kunnen van tijd tot tijd door de software-aanbieder worden gewijzigd. De softwareomschrijving en de software zelf omschrijven het “beoogde gebruik” van de software zoals bedoeld in artikel 45j Auteurswet. De software-aanbieder garandeert niet en is niet verplicht enigerlei functies van de software voor de duur van de looptijd van de overeenkomst in stand te houden. De software-aanbieder garandeert niet de ”neerwaartse compatibiliteit” van de software.

1.3                 Systeemvereisten. Voor de bediening of het gebruik van de software door de klant kan aan bepaalde systeemvereisten moeten worden voldaan. Deze staan vermeld op de website van de software-aanbieder en kunnen van tijd tot tijd worden geactualiseerd. De klant is er zelf uitsluitend verantwoordelijk voor dat aan de systeemvereisten wordt voldaan. Als de systeemvereisten op enig moment niet up-to-date zijn heeft dit echter niet tot gevolg dat de software-aanbieder daardoor tekortkomt onder de nakoming van deze overeenkomst.

 

1.4                 Verplichtingen van de klant. De klant garandeert dat de geregistreerde gebruiker bevoegd is om aan gebruiksrecht op de software aan te vragen en dat de klant door de registratie van de geregistreerde gebruiker gebonden is aan deze overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de software door de geregistreerde gebruiker in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. De klant dient redelijke inspanningen te verrichten om onbevoegde toegang tot, of gebruik van, de software door niet-geautoriseerde derden via zijn systemen te verhinderen. Bovendien is de klant verplicht de software-aanbieder per omgaande te informeren over een dergelijke onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik. De klant zal de software alleen installeren op hardware (zoals computers, laptops) die hij in eigendom heeft en zal de software van hardware verwijderen die aan een derde partij wordt verkocht.

 

1.5                 Verboden activiteiten. De klant mag de software uitsluitend voor zijn interne zakelijke doeleinden gebruiken. Voor zover onder toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk en dwingend anders voorgeschreven, is met betrekking tot de software het volgende verboden voor de klant: (i) het verlenen van licenties of sub-licenties, decompileren, verkoop, doorverkoop, verhuur, leasen, overdracht, distributie, verspreiding, time sharen of aanbieden of het anderszins ter beschikking stellen van de software aan enige derde partij; (ii) gebruik van de software in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst of de toepasselijke wet- en/of regelgeving.

2.       Kosteloos gebruik van de software & data back-up.

2.1                 Kosteloos gebruik van de software. De software-aanbieder stelt de software tot een eventueel moment van herroeping kosteloos als download op de website(s) van de software-aanbieder ter beschikking aan de klant. Voor de software-aanbieder gelden geen verdere leveringsverplichtingen. De software-aanbieder is niet verplicht de software op de IT-systemen van de klant te installeren of om de klant toegang te bieden tot de broncode van de software, noch heeft de klant recht op afgifte van de broncode. Alle voorbereidings- en installatiewerkzaamheden om de software in gebruik te kunnen nemen (bijvoorbeeld de software voorbereiden om aan de technische systeemeisen en technische parameters van de software te voldoen), zullen uitsluitend door de klant worden uitgevoerd. De software-aanbieder kan van tijd tot tijd updates van de software ter beschikking stellen, waarbij de klant verplicht is regelmatig na te gaan of dergelijke updates beschikbaar zijn om te downloaden. Vanaf het moment dat een update wordt uitgebracht, verliezen alle voorgaande versies van de software automatisch en onmiddellijk hun geldigheid, en de vrijwaart de software-aanbieder van eventuele aanspraken van derden in verband met het verdere gebruik van een verlopen versie van de software.

 

2.2                 Zakelijke klanten. De software is uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik op locatie door zakelijke klanten en niet door particuliere eindgebruikers.

2.3                 Data back-up. Omdat de software door de klant op diens IT-syste(e)m(en) geïnstalleerd wordt, is uitsluitend de klant verantwoordelijk voor het maken van actuele back-up kopieën van de data in verband met het gebruik van de software.

 

3.       Eigendomsrechten.

3.1                 © Hilti Aktiengesellschaft 2016. Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, behoudt onbeperkt en exclusief het uitsluitende eigendomsrecht op de software en behoudt zich alle rechten, titels en intellectuele eigendomsrechten (in overeenstemming met de definitie van dit begrip in artikel 3.2 van deze overeenkomst) met betrekking tot de software (inclusief updates en upgrades) voor, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven. De software-aanbieder heeft van Hilti Aktiengesellschaft het recht om de klant onder de voorwaarden van de voorliggende overeenkomst rechten te verlenen met betrekking tot de software (inclusief updates en upgrades).

3.2                 Intellectuele eigendomsrechten. Betekent, in relatie tot de software, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, modelrechten, trade secrets, octrooien en andere eigendomsrechten die zijn verleend, toegekend of afdwingbaar zijn op grond van de toepasselijke wetgeving in jurisdicties over de hele wereld, alsmede persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de software.

3.3                 Voorbehoud van rechten. Met uitzondering van de in deze overeenkomst uitdrukkelijk aan de klant toegekende en beperkte rechten, worden aan de klant geen andere rechten verleend of toegekend. De klant behoudt alle rechten, titels en belangen in zijn data, alle andere niet onder de eigendomsrechten van de software-aanbieder vallende software en andere door  intellectuele eigendomsrechten beschermende objecten, waartoe de software-aanbieder van tijd tot tijd toegang kan krijgen in het kader van de beschikbaarstelling van de software.

 

3.4                 Licentie. De software-aanbieder verleent de klant onder de voorwaarden en voor de duur van deze overeenkomst het niet-exclusieve, , niet-overdraagbare recht om de software te downloaden en te gebruiken. Dit gebruiksrecht blijft beperkt tot het gebruik van de software door de geregistreerde gebruiker. Als andere gebruikers binnen de bedrijfsactiviteiten van de klant ook gebruik willen maken van de software, moeten dergelijke gebruikers de software zelf downloaden en zich op individuele basis registreren.

 

3.5                 Beperkingen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders toegestaan op grond van dwingend recht, zal de klant niet (i) de software wijzigen, kopiëren of op de software gebaseerde andere werken samen stellen; (ii) tot de software behorende content "framen" of "spiegelen" (“mirroren”), anders dan op het eigen intranet van de klant en alleen voor eigen, interne zakelijke doeleinden; (iii) de software of delen daarvan door reverse engineering ontleden of decompileren zonder eerst aan de software-provider de informatie te vragen die benodigd is om de interoperabiliteit tussen de software en andere software tot stand te brengen, zoals beoogd door de klant; (iv) zich toegang verschaffen tot de software om daarmee een commercieel product of commerciële dienst te ontwikkelen; (v) enige eigenschappen, functies, interfaces of grafische elementen van de software of delen daarvan kopiëren; of (vi) de software op een zodanige wijze te gebruiken anders dan op grond van deze overeenkomst is toegestaan.

 

4.       Geheimhouding.

4.1                 Geheimhouding. Geen van de partijen zal vertrouwelijke informatie (zoals gedefinieerd in artikel 4.2 van deze overeenkomst) van de andere partij gebruiken of aan enige derde doorgeven voor doeleinden die niet onder het onderwerp van deze overeenkomst vallen, tenzij de andere partij daarmee vooraf schriftelijk ingestemd heeft of een dergelijke handelwijze wettelijk voorgeschreven is en in het kader van het navolgende artikel 4.6 van deze overeenkomst is toegestaan.

 

4.2                 Vertrouwelijke informatie. Betekent (a) de software in welke vorm dan ook; (b) de zakelijke of technische informatie van een van de partijen, inclusief, maar niet beperkt tot alle informatie met betrekking tot softwareontwerpen, ontwerpen, kosten, prijzen en namen alsmede financiën, marketingplannen, zakelijke opportunities, personeel, onderzoek, ontwikkeling en knowhow.

 

4.3                 Beschermen van informatie. Iedere partij verplicht zich de vertrouwelijke informatie van de andere partij in dezelfde mate te beschermen, als waarin zij haar eigen vergelijkbare vertrouwelijke informatie beschermt (waarbij echter in alle gevallen een mate van zorgvuldigheid betracht moet worden die in redelijkheid verwacht mag worden en die voldoet aan de passende technologische branchenormen).

 

4.4                 Verplichte openbaarmaking. Voor zover één van de partijen onder toepasselijke wetgeving verplicht wordt vertrouwelijke informatie van de andere partij te openbaar te maken, zal zij de andere partij, voor zover wettelijk toegestaan, onmiddellijk en voorafgaand daarover informeren en zal redelijke medewerking verlenen op kosten van de andere partij als deze de openbaarmaking wenst te voorkomen of aan te vechten.

 

4.5                 Rechtsmiddelen. Wanneer één van de partijen vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maakt of gebruikt, of dreigt dit te doen in strijd met de hiervoor genoemde geheimhoudingsbepalingen, heeft de andere partij het recht - alle andere beschikbare rechtsmiddelen onverlet latend – om een dergelijke handelwijze via een gerechtelijke uitspraak in kort geding te laten verbieden, waarbij door beide partijen erkend wordt dat alle overige beschikbare rechtsmiddelen ontoereikend zijn.

 

4.6                 Uitsluitingen. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt zonder dat daarbij de geheimhoudingsplicht jegens de andere partij wordt geschonden; (ii) die reeds aan één van de partijen bekend was zonder dat de geheimhoudingsplicht jegens de andere partij werd geschonden; (iii) die door één van de partijen onafhankelijk van de andere partij werd ontwikkeld zonder dat de geheimhoudingsplicht jegens de andere partij werd geschonden of (iv) die één van de partijen van derden ontvangt zonder dat de geheimhoudingsplicht jegens de andere partij werd geschonden.

 

5.       Disclaimer

Alle informatie en data in de software betreffen uitsluitend het gebruik van Hilti-producten en zijn gebaseerd op de principes, formules en veiligheidsaanwijzingen in overeenstemming met de technische richtlijnen van Hilti en  de instructies voor gebruik en montage alsmede de montagehandleidingen enz., welke strikt opgevolgd moeten worden. Het productportfolio van Hilti, dat in combinatie met de software wordt gebruikt, kan van land tot land verschillen. Alle in de software opgenomen cijfers en figuren zijn gemiddelde waarden, daarom moeten voor het gebruik van het betreffende Hilti-product toepassingsgerichte proeven worden verricht. De resultaten van de met behulp van de software uitgevoerde berekeningen zijn in essentie gebaseerd op de door de klant ingevoerde data. De klant is er daarom uitsluitend verantwoordelijk voor dat de door hem ingevoerde gegevens foutloos, volledig en relevant zijn. Verder is uitsluitend de klant er zelf verantwoordelijk voor dat de resultaten van de berekening door een expert gecontroleerd en goedgekeurd worden, vooral met het oog op de naleving van de toepasselijke normen en vergunningen, voordat de klant deze voor zijn specifieke installaties/inrichtingen gebruikt. De software dient slechts als hulpmiddel voor de interpretatie van normen en vergunningen, zonder enige garantie met betrekking tot de foutloosheid, juistheid en relevantie van de resultaten of de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel. De klant dient alle noodzakelijke en passende maatregelen te nemen om schade door de software te verhinderen of te beperken. Alle berekeningsresultaten en (constructie-)ontwerpen zijn slechts adviezen en moeten door een professionele constructeur of ingenieur worden bevestigd om te verzekeren dat de berekeningsresultaten en de ontwerpen passend en toereikend zijn voor de lokale wettelijke bepalingen en de projectspecifieke vereisten die voor de klant of diens project van toepassing zijn.

 

De paragraaf “Waarschuwingen/aanwijzingen” in een met de software gegenereerde afdruk (rapport) maakt integraal onderdeel uit van de aannames die aan de berekeningsaanname ten grondslag liggen. Deze dient de klant strikt in acht te nemen en dienen voor gebruik in alle gevallen aan een ter zake kundige expert te worden voorgelegd ter controle.

 

6.       Uitsluiting van de garantie

Met uitzondering van opzettelijk verzwegen gebreken (zoals gedefinieerd in artikel 7.2 van deze overeenkomst) sluit de software-aanbieder alle impliciet en expliciete garanties uit met betrekking tot een foutloze installatie of gebruik van de software. Verder garandeert de software-aanbieder in het bijzonder, maar niet uitsluitend, niet dat de software bruikbaar of geschikt is voor een bepaald gebruiksdoel. De keuze voor en het gebruik van de software is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

7.       Gebreken.

7.1                 Informatieplicht. De klant dient de software-aanbieder zonder onnodige vertraging schriftelijk te informeren over vermeende gebreken van de software (volgens de definitie in artikel 7.2 van deze overeenkomst) met een gedetailleerde beschrijving van de vermeende gebreken. De software-aanbieder kan naar eigen inzicht beslissen of en op welke manier (update, upgrade, bugs enz.) hij een bepaald gebrek verhelpt, maar - met uitzondering van opzettelijke verzwegen gebreken - is hij hiertoe niet verplicht.

7.2                 Gebrek. Betekent een fout die zodanig van aard is dat de software niet zoals in artikel 1.2 van deze overeenkomst beschreven, functioneert, waarbij in het geval waarin (i) de klant de fout in kwestie met passende inspanningen kan omzeilen of waarin (ii) een fout niet tot uitvaltijden of een ernstige verstoring van de data-integriteit bij de klant leidt, deze fouten niet als gebrek worden aangemerkt.

 

8.       Aansprakelijkheid.

 

 

 

8.1                 Beperking van de aansprakelijkheid.  De aansprakelijkheid van de software-provider voor schade die wordt veroorzaakt in verband met het gebruik van de software, ongeacht de grond waarop de vordering is gebaseerd, is uitgesloten zoals omschreven in dit artikel 7.

 

8.2                 Aansprakelijkheid voor de herstel van gebreken. De software-aanbieder is slechts beperkt aansprakelijk voor het herstel van gebreken, zoals omschreven in artikel 7 en 8.

 

8.3                 Aansprakelijkheid voor specifieke schadevormen. De aansprakelijkheid van de software-aanbieder voor in verband met het softwaregebruik geleden schade blijft te allen tijde beperkt tot de volgende soorten schade: (i) redelijke kosten voor de voorkoming of beperking van de schade als gevolg van het gebruik van de software, (ii) redelijke kosten voor het vaststellen van de kosten en de aansprakelijkheid, tenzij dergelijke kosten vallen onder een proceskostenveroordeling in welk geval zij beperkt blijven tot dat bedrag en (iii) redelijke kosten voor het herstel van de schade, tenzij dergelijke kosten vallen onder een proceskostenveroordeling in welk geval zij beperkt blijven tot dat bedrag. De software-aanbieder is, derhalve, niet aansprakelijk voor andere soorten schade, waaronder - maar niet daartoe beperkt - gevolgschade, omzetverlies, winstderving, verlies van goodwill, dataverlies, verstoringen of uitval in bedrijfsprocessen, schadegevallen als gevolg van handelingen of nalatigheid van werknemers, ingehuurde externe partijen of leveranciers van de software-aanbieder.

8.4                 Beperking bedrag aan schadevergoeding. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de software-aanbieder beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidverzekering van de software-aanbieder of, welk bedrag lager is, in totaal voor alle bedragen tezamen, een bedrag van € 50.000 (vijftig duizend euro) voor schade door dood of letsel en € 10.000 (tien duizend euro) voor andere soorten schade.

 

8.5                 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. In geen geval is de software-aanbieder aansprakelijk tenzij (i) in geval van een eventuele tekortkoming onder deze overeenkomst die hersteld kan worden, de klant de software-aanbieder in gebreke heeft gesteld en de klant de software-aanbieder een redelijke termijn, van minimaal twee weken, heeft geboden om de tekortkoming te herstellen, (ii) de klant de software-aanbieder uiterlijk 3 maanden nadat de  oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan, daarvan in kennis heeft gesteld.

 

8.6                 Gratis software De klant erkent dat de beperking van de aansprakelijkheden in dit artikel gerechtvaardigd is vanwege het feit dat de software gratis beschikbaar wordt gesteld en dat de software-aanbieder de software als zodanig niet beschikbaar zou stellen zonder deze beperking van de aansprakelijkheid.

 

8.7                 Uitsluitingen.  De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, wanneer de schade werd veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van de personen belast met de bedrijfsvoering van software-aanbieder.  software-aanbieder

 

 

8.8                 Derden De software-aanbieder kan zich op de in artikel 8 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid beroepen jegens derde partijen, ongeacht of deze geautoriseerd zijn om gebruik te maken van de software. De leveranciers van de software-aanbieder en door de provider ingehuurde derde partijen kunnen zich jegens de klant beroepen op de in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid.

 

8.9                 Verplichting van de klant om schade te voorkomen en beperken. De softwareleverancier is niet in staat individuele klantbestanden te herstellen, in geval van gegevensverlies. De klant is daarom verplicht adequate maatregelen te nemen om schade te voorkomen en beperken, in het bijzonder is de klant verplicht om op regelmatige basis back-up kopieën te maken van alle gegevens die in verbinding met de software worden opgeslagen.

 

9.       Audits

9.1                 Recht op uitvoering van audits. Om na te gaan of de klant zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst houdt, heeft de software-aanbieder of een door de software-aanbieder ingeschakelde externe derde partij het recht om tijdens kantooruren en zonder aankondiging het softwaregebruik van de klant op diens IT-systemen te controleren voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

 

9.2                 Auditkosten. Alleen wanneer tijdens een audit een door de klant veroorzaakte inbreuk op de overeenkomst wordt vastgesteld, dient de klant de redelijke kosten voor de uitvoering van de audit te dragen.

 

10.    Persoonsgegevens

De software-aanbieder zal persoonsgegevens van de klant en, - voor zover dit iemand anders is - de geregistreerde gebruiker verzamelen en gebruiken.

De software-aanbieder treedt daarbij op als verantwoordelijke.

 

De software-aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens (i), om geregistreerde gebruikers in staat te stellen de software te gebruiken en om misbruik uit te sluiten; (ii) voor support- en evt. afrekeningsdoeleinden en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomst; (iii) om in geval van kwaliteitsvraagstukken (bijv. bij gebreken in de software of bij fouten in de andere door de software-aanbieder verkochte producten) de door de klant gebruikte versie van de software te bepalen en om klanten alsmede evt. geregistreerde gebruikers te informeren over de aanbevolen maatregelen om het kwaliteitsvraagstuk te beperken of herstellen (bijv. het installeren van software-patches of het herstellen of vervangen van producten) (iv) voor eventuele overige doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring van de software-aanbieder.

 

De software-aanbieder registreert ook het gebruiksgedrag van de klant en de geregistreerde gebruiker incl. de gebruikte computerconfiguratie (hardware en besturingssysteem) en analyseert deze - ook na het moment van contractbeëindiging - om de software en de andere door de bedrijven van de Hilti-Groep aangeboden diensten en producten verder te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren. Als bedrijven van de Hilti-Groep gelden alle bedrijven waarin de Hilti Aktiengesellschaft - direct of indirect - een meerderheids- of minderheidsbelang heeft.  

 

11.    Looptijd en opzegging.

 

11.1              Looptijd. Deze overeenkomst heeft een initiële duur van 1 jaar en wordt automatisch verlengd met iedere keer een termijn van 1 jaar tenzij de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het begin van een nieuwe termijn wordt beëindigd door een van de partijen. “Termijn” betekent de periode vanaf de datum van inwerkingtreding tot en met de datum waarop de overeenkomst is geëindigd.

 

11.2              Beëindiging door de software-aanbiederDe software-aanbieder heeft te allen tijde het recht - zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding - om deze hele overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en om in die context de teruggave of onherroepelijke verwijdering van de software te verlangen De software-aanbieder heeft - zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding – het recht naar keuze de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, wanneer een faillissement van de klant aangevraagd of wordt uitgesproken.

 

11.3              Opzegging door de klant. De klant kan de volledige overeenkomst tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen.

11.4              Beëindiging wegens tekortkoming Bovendien kan iedere partij deze overeenkomst met onmiddellijk ingang beëindigen, wanneer de andere partij wezenlijk tekort komt in de nakoming van deze overeenkomst en, wanneer een dergelijke tekortkoming hersteld kan worden, deze niet binnen 30 dagen na kennisgeving hersteld is. Wanneer de klant - of een geregistreerde gebruiker - de software niet gebruikt in overeenstemming met de in deze overeenkomst opgenomen beperkingen, kan de software-aanbieder echter deze overeenkomst wegens wezenlijke tekortkoming ontbinden zonder de klant de mogelijkheid te bieden om de betreffende inbreuk te herstellen.

11.5              Gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst dient de klant meteen te stoppen met het verdere gebruik van de software en dient hij de software onherroepelijk van zijn IT-systemen te verwijderen. Gedurende de periode dat de klant respectievelijk een geregistreerde gebruiker dit niet heeft gedaan en nog gebruik maakt van de software, blijven op dat gebruik de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing.

 

11.6              Bepalingen die na contractbeëindiging van kracht blijven. Een beëindiging van de overeenkomst heeft geen gevolgen voor rechten, aanspraken, verplichtingen of aansprakelijkheden die de partijen aan deze overeenkomst kunnen ontlenen, of voor alle evt. rechten of aanspraken die - zoals in deze overeenkomst uiteengezet - door of in verband met een dergelijke beëindiging ontstaan. Bovendien heeft een beëindiging geen gevolgen voor de geldigheid van bepalingen in deze overeenkomt die expliciet of vanwege de aard van de zakelijke interacties ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven.

 

12.    Wijzigingen van de overeenkomst

De software-aanbieder behoudt zich het recht voor te allen tijde de overeenkomst te kunnen wijzigen ("wijziging"). De software-aanbieder informeert de klant tijdig vooraf over een geplande wijziging ("wijzigingsmelding"). De klant kan tegen een dergelijke wijziging tot twee (2) weken voor inwerkingtreding van de wijziging ("datum van inwerkingtreding van de wijziging") bezwaar maken. Voor zover de klant niet op tijd bezwaar aantekent, geldt dit als instemming met de wijziging en wordt de wijziging op de datum van inwerkingtreding van de wijziging van kracht. Voor zover de klant tijdig bezwaar maakt, kan de software-aanbieder de overeenkomst met de klant voortzetten op grond van de bestaande voorwaarden van deze voorwaarden zonder de wijziging toe te passen, of hij kan - zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande artikel 11.2 van deze overeenkomst - de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De software-aanbieder stelt de klant expliciet in kennis van het opzeggingsrecht van de software-aanbieder, de termijn voor een eventueel bezwaar door de klant, de datum van inwerkingtreding van de wijziging en de gevolgen, wanneer geen bezwaar wordt aangetekend tegen de wijzigingsmelding.

 

13.    Algemene bepalingen.

13.1              Relatie van de contractuele partijen. De partijen zijn onafhankelijk van elkaar. Deze overeenkomst kan niet worden uitgelegd als een vennootschap onder firma, maatschap, franchise-relatie, joint venture, agentuur- of trustrelatie en ook geen arbeidsverhouding tussen de partijen en de overeenkomst wordt ook niet afgesloten met de intentie om dergelijke relaties tot stand te brengen.

 

13.2              Mededelingen. Alle mededelingen in het kader van deze overeenkomst moeten ten minste in tekstvorm (brief, fax of e-mail) worden gedaan, tenzij bepalingen in deze overeenkomst expliciet een andere vorm voorschrijven. Software-aanbieder en klant verzenden dergelijke mededelingen per e-mail naar het/de door beide partijen bij de registratie van het klantaccount bij de software-aanbieder opgegeven adres(sen) en contactpersoon/-personen of evt. naar (een) ander(e) door de partijen onderling voor dit doel uitgewisseld adres(sen). Het hiervoor bepaalde geldt overeenkomstig voor het geval dat de mededelingen schriftelijk plaatsvinden. De software-aanbieder heeft bovendien het recht om mededelingen aan de klant rechtstreeks via de software door te geven.

 

13.3              Afzien van rechtsmiddelen en cumulatieve rechtsmiddelen. Wanneer rechten uit hoofde van deze overeenkomst door één van de partijen niet of slechts vertraagd worden uitgeoefend, kan dat in geen geval zo worden uitgelegd dat de betreffende partij afstand doet van deze rechten.

 

13.4              Onderaannemers. De software-aanbieder kan onderaannemers inschakelen voor de beschikbaarstelling van de software.

 

13.5              Overdacht van rechten of plichten. De klant heeft niet het recht de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten of plichten, hetzij door overgang van recht of anderszins, over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de software-aanbieder. De software-aanbieder heeft het recht de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten of plichten, door overgang van recht of anderszins, over te dragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de klant.

13.6              Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en van het Weens Koopverdrag (CISG).

 

13.7              Bevoegde rechtbank De bevoegde rechtbank voor geschillen in verband met deze overeenkomst is de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de software-aanbieder. De software-aanbieder heeft echter het recht om geschillen aanhangig te maken bij een rechtbank die bevoegd is voor de vestigingsplaats van de klant. Alle partijen erkennen de gerechtelijke bevoegdheid van deze rechtbanken en zullen geen bezwaar aanrekenen tegen deze vaststelling van de bevoegde rechtbank.

 

13.8              Verdere bepalingen. Deze overeenkomst vormt, tezamen met de “disclaimer” en de verwijzingen naar de gebruiksinformatie en andere documenten waar naar wordt verwezen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. Er bestaan geen andere overeenkomsten, afspraken, garanties, toezeggingen, beloftes, verplichtingen of intenties anders dan zoals opgenomen in deze overeenkomst. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, aanbiedingen en verklaringen. Geen wijziging, aanvulling of afstandsverklaring van de bepalingen van deze overeenkomst is rechtsgeldig, tenzij dit in schriftelijke vorm gebeurt en is ondertekend door de partij, tegen wie de wijziging, aanvulling of afstandsverklaring geldt en die voor de datum van inwerkingtreding van de voorliggende overeenkomst werd afgesloten.

 

11.9         Verklaring. De klant verklaart dat zijn gebruik van de software niet in strijd is met de door hem in acht te nemen wet- en regelgeving. De klant erkent dat hij een onafhankelijke verplichting heeft om alle voor hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven.

 

11.10       Conversie.  Wanneer enige bepaling uit deze overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen van de overeenkomst. De getroffen bepaling wordt vervangen door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en indien en voor zover nodig zal de software-aanbieder de ongeldige bepaling vervangen met een geldige en afdwingbare bepaling.

13.9              Specifieke bepalingen m.b.t. het BW. Partijen komen overeen dat artikel 6:227b en 227c van het Burgerlijk Wetboek toepassing missen, voor zover toegestaan in die artikelen. Wanneer de wederpartij buiten Nederland is gevestigd onderkent de wederpartij dat artikel 6:232, 234 en 244 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, voor zover deze overeenkomst als algemene voorwaarden zou worden aangemerkt.