HILTI PROFIS Anchor
Umowa z użytkownikiem końcowym

 

Niniejsza umowa z użytkownikiem końcowym dotycząca oprogramowania Hilti PROFIS Anchor („Umowa”) zawarta między Hilti Hilti (Poland) Sp. z o.o. ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa („Podmiot oferujący oprogramowanie”) a klientem wchodzi w życie z dniem zaakceptowania niniejszej umowy („Data wejścia w życie”). Niniejsza umowa została klientowi udostępniona przed pierwszą możliwością użytkowania Hilti PROFIS Anchor w ramach procesu rejestracji i została zaakceptowana przez klienta poprzez kliknięcie stosownego pola. Klient zapewnia, że w trakcie procesu rejestracji poda kompletne i prawdziwe dane, a w szczególności że nie będzie stosował pseudonimów. Podmiot oferujący oprogramowanie udziela klientowi prawa do używania oprogramowania Hilti PROFIS Anchor, update’ów i upgrade’ów oprogramowania (zwanych dalej łącznie „oprogramowaniem”) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przez osobę zdefiniowaną w procesie rejestracji jako użytkownik („zarejestrowany użytkownik”). Mając na uwadze powyższe, strony ustalają, co następuje:

 

1.       Użytkowanie oprogramowania przez klienta.

1.1        Zobowiązania oferującego oprogramowanie. Podmiot oferujący oprogramowanie udostępnia klientowi oprogramowanie, o którym mowa w pkt. 1.2 niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Podmiot oferujący oprogramowanie jest uprawniony do aktualizacji lub optymalizacji oprogramowania w formie update’ów, upgrade’ów, nie jest jednakże do tego zobowiązany; „update” oznacza oprogramowanie usuwające błędy oprogramowania lub obejmujące niewielkie poprawki poprzedniej wersji oprogramowania; „upgrade” oznacza nowe opcje i właściwości oraz ulepszony zakres działania i funkcji oprogramowania. Podmiot oferujący oprogramowanie podejmuje samodzielnie decyzję o udostępnieniu update’u lub upgrade’u i definiuje, czy w danym przypadku chodzi o upgrade, czy o update.

 

1.2        Opis oprogramowania. Opis oprogramowania i jego właściwości (podręczniki i pozostała dokumentacja) dostępne są na stronie internetowej podmiotu oferującego oprogramowanie, a ich treść odpowiada zmianom oprogramowania wprowadzanym od czasu do czasu przez podmiot oferujący oprogramowanie. Podmiot oferujący oprogramowanie nie jest zobowiązany do utrzymania ewentualnych funkcji oprogramowania przez okres obowiązywania umowy. Nie jest on zobowiązany do zapewnienia kompatybilności z poprzednimi wersjami.

1.3        Wymagania systemowe. Warunkiem obsługi lub użytkowania oprogramowania przez klienta może być spełnienie określonych wymagań systemowych. Są one dostępne na stronie internetowej podmiotu oferującego oprogramowanie i podlegają okresowej aktualizacji. Odpowiedzialność za spełnienie tych wymagań ponosi wyłącznie klient. Spełnienie wymagań systemowych nie należy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy do obowiązków podmiotu oferującego oprogramowanie.

 

1.4        Obowiązki klienta. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie oprogramowania przez zarejestrowanego użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Klient podejmie stosowne starania zmierzające do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom trzecim dostępu do działającego w ramach jego systemów oprogramowania lub jego użytkowania. Ponadto jest on zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania podmiotu oferującego oprogramowanie o przypadkach takiego nieuprawnionego dostępu lub nieuprawnionego użytkowania.

 

1.5        Działania zakazane. Klient jest uprawniony do użytkowania oprogramowania tylko dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, klienta obowiązuje zakaz: (i) wydawania licencji i sublicencji, dekompilacji, sprzedaży, odsprzedaży, wynajmu, dzierżawy, transferu, przydzielania, rozdzielania, zbywania, przekazywania i oferowania oprogramowania oraz udostępniania oprogramowania osobom trzecim; (ii) użytkowania oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy lub sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Nieodpłatne użytkowanie oprogramowania i kopia zapasowa.

2.1        Nieodpłatne użytkowanie oprogramowania. Podmiot oferujący oprogramowanie udostępnia klientowi do pobrania oprogramowanie z przeznaczeniem do nieodpłatnego użytkowania. Możliwość nieodpłatnego użytkowania obowiązuje do odwołania. Poza powyższym na podmiocie oferującym oprogramowanie nie ciążą żadne inne zobowiązania w zakresie dostawy. Podmiot oferujący oprogramowanie nie jest zobowiązany do zainstalowania oprogramowania na systemach informatycznych klienta ani do udostępnienia klientowi kodu źródłowego oprogramowania. Wszelkie prace przygotowawcze i instalacyjne umożliwiające eksploatację oprogramowania leżą wyłącznie w gestii klienta i to on zobowiązany jest do ich wykonania. Podmiot oferujący oprogramowanie może od czasu do czasu udostępnić update’y, upgrade’y lub nowe wersje oprogramowania w formie plików do pobrania, przy czym klient jest w tym zakresie zobowiązany do regularnego sprawdzania, czy ww. update’y, upgrade’y lub nowe wersje oprogramowania są dostępne. W takim przypadku wszystkie poprzednie wersje oprogramowania tracą automatycznie ważność z dniem udostępnienia nowej wersji. Klient zobowiązany jest do całkowitego zwolnienia podmiotu oferującego oprogramowanie z odpowiedzialności przed sądem i odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu roszczeń osób trzecich będących wynikiem kontynuowania użytkowania poprzedniej wersji oprogramowania.

 

2.2        Klienci prowadzący działalność gospodarczą. Oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w przedsiębiorstwach klientów prowadzących działalność gospodarczą. Oprogramowanie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby prywatne i tym samym użytkowanie takie jest niedozwolone.

2.3        Kopia zapasowa. Ze względu na to, że oprogramowanie będzie użytkowane i instalowane przez klienta w jego systemach informatycznych, wyłącznie klient jest odpowiedzialny za tworzenie aktualnych kopii zapasowych danych pozostających w związku z użytkowaniem oprogramowania. Podmiot oferujący oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powyższe.

 

3.       Prawa własności.

3.1        © Hilti Aktiengesellschaft 2015. Spółka Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, zastrzega sobie nieograniczone i wyłączne prawo własności oprogramowania i zastrzega sobie wszelkie prawa, roszczenia prawne oraz uprawnienia jak również prawa własności intelektualnej (zgodnie z definicją tego pojęcia zamieszczoną w pkt. 3.2 niniejszej umowy) oprogramowania (w tym update’y i upgrade’y), chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. Podmiot oferujący oprogramowanie jest upoważniony przez spółkę Hilti Aktiengesellschaft do udzielenia klientowi praw do oprogramowania (w tym do update’ów i upgrade’ów) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3.2        Prawa własności intelektualnej. Powyższe w odniesieniu do oprogramowania oznacza wszelkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, w tym prawa własności marki, wzorów zdobniczych i użytkowych oraz tajemnice przedsiębiorstwa, prawa z tytułu patentów, know how i inne prawa własności, których należy przestrzegać i które należy realizować w ramach przepisów obowiązujących na dowolnych obszarach prawnych na całym świecie.

3.3        Zastrzeżenie praw. Z zastrzeżeniem udzielonych praw ograniczonych postanowieniami niniejszej umowy, klientowi nie zostają przyznane żadne prawa wykraczające poza te wyraźnie tu zdefiniowane. Klient zatrzymuje wszelkie prawa do swoich danych, pozostałego oprogramowania nie stanowiącego własności podmiotu oferującego oprogramowanie oraz pozostałej własności, do której podmiot oferujący oprogramowanie może od czasu do czasu uzyskać dostęp w ramach udostępniania oprogramowania.

 

3.4        Przyznanie praw. Podmiot oferujący oprogramowanie niniejszym udziela klientowi niewyłącznego, zwykłego, niezbywalnego, nie dającego możliwości udzielania sublicencji, nieodpłatnego prawa do pobrania i użytkowania oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przez okres jej obowiązywania. Ww. prawo do użytkowania ograniczone jest do użytkowania oprogramowania przez zarejestrowanego użytkownika i nie może zostać przeniesione na osoby trzecie. Jeśli klient chce udostępnić oprogramowanie zgodnie postanowieniami niniejszej umowy innym użytkownikom w ramach prowadzonej działalności, zobowiązani są oni do ponownego pobrania oprogramowania i dokonania samodzielnej rejestracji.

 

3.5        Ograniczenia. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, klient nie jest uprawniony do (i) wprowadzania zmian w oprogramowaniu, kopiowania oprogramowania ani tworzenia dzieł pokrewnych bazujących na oprogramowaniu; (ii) przedstawiania treści oprogramowania („frame“) lub odwzorowywania ich, chyba że powyższe ma miejsce w intranecie klienta i służyć ma wewnętrznym celom biznesowym, (iii) inżynierii wstecznej lub dekompilacji całości lub części oprogramowania; (iv) wykorzystywania oprogramowania z zamiarem utworzenia z jego pomocą jakiegokolwiek produktu handlowego lub odpowiedniego oprogramowania; (v) kopiowania właściwości, funkcji, interfejsów lub grafiki oprogramowania lub części składowych powyższego; lub (vi) takiego użytkowania oprogramowania, które wykracza poza zakres użytkowania określony postanowieniami niniejszej umowy.

 

4.       Poufność.

4.1        Poufność. Żadna ze stron umowy nie jest uprawniona do przekazywania poufnych informacji (zgodnie z definicją zawartą w pkt. 4.2 niniejszej umowy) dotyczących drugiej strony umowy lub ich wykorzystywania dla celów, które nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy, chyba że druga strona umowy wyrazi na powyższe swoją pisemną zgodę lub postępowanie takie jest wymagane przepisami prawa i dopuszczalne na mocy postanowienia zawartego w poniższym punkcie 4.4 niniejszej umowy.

 

4.2        Informacje poufne. Informacjami poufnymi są: (a) oprogramowanie w każdej formie; (b) informacje biznesowe lub techniczne dotyczące stron umowy, w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkie informacje dotyczące planów oprogramowania, projektów, kosztów, cen i nazw oraz finansów, planów marketingowych, możliwości biznesowych, personelu, badań, rozwoju i know how.

 

4.3        Ochrona informacji. Każda ze stron umowy zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych dotyczących drugiej strony umowy w takim samym zakresie, w jakim chroni własne informacje poufne o porównywalnym charakterze (przy czym w żadnym wypadku nie wolno wykazywać mniejszej staranności i niższych standardów branżowych niż te odpowiadające możliwościom danej strony umowy).

 

4.4        Obowiązek ujawnienia informacji. Jeśli jedna ze stron umowy zobowiązana jest na mocy przepisów ustawowych do ujawnienia informacji dotyczących drugiej strony umowy, zobowiązana jest do uprzedniego, bezzwłocznego poinformowania jej o tym, jeśli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, oraz w stosownym zakresie i na własny koszt udzieli pomocy w przypadku, gdy druga strona umowy chciałaby zapobiec lub sprzeciwić się ujawnieniu ww. informacji.

 

4.5        Środki prawne. Jeśli jedna ze stron umowy wykorzysta lub ujawni informacje dotyczące drugiej strony umowy będące w świetle postanowień niniejszej umowy informacjami poufnymi (lub zagrozi ich wykorzystaniem lub ujawnieniem), druga strona umowy bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych środków prawnych jest uprawniona do ukrócenia takiego postępowania w trybie tymczasowego rozporządzenia sądowego, przy czym strony uznają, że wszystkie inne dostępne środki prawne są niewystarczające.

 

4.6        Wyłączenia. Informacjami poufnymi nie są informacje, które: (i) są lub staną się powszechnie znane bez naruszania postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron umowy; (ii) były znane jednej ze stron umowy przed ujawnieniem przez drugą stronę umowy, która ujawniając nie naruszyła postanowień niniejszej umowy; (iii) zostały wypracowane niezależnie przez jedną stronę umowy bez naruszenia postanowień niniejszej umowy; lub (iv) które strona umowy otrzymała od osoby trzeciej, nie naruszając postanowień niniejszej umowy.

 

5.       Ograniczenie stosowania (disclaimer).

Wszelkie informacje i dane w oprogramowaniu dotyczą wyłącznie stosowania produktów Hilti i opierają się na zasadach, formułach i regułach bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi technicznymi obowiązującymi w przedsiębiorstwie podmiotu oferującego oprogramowanie, instrukcjach eksploatacji i montażu itd., do których należy się bezpośrednio stosować. Portfolio produktów Hilti stosowane wraz z oprogramowaniem może się różnić w zależności od kraju. Wszystkie liczby występujące w oprogramowaniu są wartościami średnimi. Z tego względu przed zastosowaniem danego produktu Hilti należy przeprowadzić próby stosowne do aplikacji. Wyniki kalkulacji prowadzonych przy zastosowaniu oprogramowania opierają się głównie na danych wprowadzonych przez klienta. Z tego względu klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność, kompletność i zasadność wprowadzonych przez siebie danych. Ponadto klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za kontrolę i zatwierdzenie wyników obliczeń przez eksperta, w szczególności pod względem stosowania obowiązujących norm i pozwoleń, zanim klient zastosuje je w swoich instalacjach/urządzeniach specjalistycznych. Oprogramowanie służy jedynie jako pomoc w interpretacji norm i pozwoleń, nie wynika jednak z jego stosowania żadna gwarancja braku błędów, poprawności i zasadności wyników czy możliwości zastosowania dla określonej aplikacji. Klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich wymaganych i stosownych działań zmierzających do zapobieżenia szkodom wynikającym z wykorzystywania oprogramowania lub ograniczenia ich. Wszystkie wyniki obliczeń i projekty konstrukcyjne mają charakter zaleceń i winny zostać potwierdzone przez zawodowego architekta i/lub statyka. Powyższe zagwarantuje, że wyniki kalkulacji i projekty odpowiadać będą lokalnym wymogom prawnym lub projektowym stawianym klientowi lub danemu projektowi klienta.

 

Rozdział “Ostrzeżenia/wskazówki” znajdujący się w wygenerowanym za pomocą oprogramowania wydruku (raporcie) stanowi integralną część założeń pomiarowych. Należy ich przestrzegać z najwyższą surowością, a przed ich zastosowaniem należy je zawsze przedłożyć do kontroli odpowiedniemu specjaliście.

 

6.       Wyłączenie rękojmi.

Z wyjątkiem podstępnego przemilczenia wad podmiot oferujący oprogramowanie wyłącza niniejszym w całości wszelkie wyraźne i milczące zapewnienia, rękojmie i gwarancje w odniesieniu do wolnych od błędów instalacji, użytkowania lub funkcji oprogramowania. Ponadto podmiot oferujący oprogramowanie nie gwarantuje przydatności oprogramowania do stosowania w określonym celu. Za wybór i użytkowanie oprogramowania odpowiada wyłącznie klient.

 

7.       Wady.

7.1  Obowiązek udzielania informacji. Klient zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia podmiotu oferującego oprogramowanie bez zbędnej zwłoki o stwierdzonych wadach oprogramowania (zgodnie z definicją zawartą w pkt. 7.1 niniejszej umowy), przy czym ww. zawiadomienie winno zawierać szczegółowy opis wady oprogramowania. Podmiot oferujący oprogramowanie może zadecydować według własnego uznania, czy i w jakiej formie (update, upgrade, bug itd.) usunie określoną wadę, jednakże nie jest on do tego zobowiązany, z wyjątkiem przypadków podstępnego przemilczenia wad.

7.2  Wady. Wady są błędami uniemożliwiającymi funkcjonowanie oprogramowania w sposób opisany w pkt. 1.2 niniejszej umowy, przy czym w przypadku, gdy (i) klient przy użyciu stosownych nakładów może obejść błąd lub (ii) błąd nie jest przyczyną przestojów lub innych poważnych awarii integralności danych klienta, błędy te nie stanowią wad.

 

8.       Odpowiedzialność.

8.1  Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność podmiotu oferującego oprogramowanie za szkody powstałe z przyczyn innych niż działanie umyślne lub rażące zaniedbanie, niezależnie od przyczyny prawnej, jest wyłączona.

 

8.2  Wyjątki. Ww. ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nie obowiązują w zakresie odpowiedzialności nakładanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim w zakresie polskich przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wadliwości produktu (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) oraz odpowiedzialności za zawinione narażenie na utratę życia, zdrowia lub uszkodzenie ciała. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nie obowiązują, jeśli podmiot oferujący oprogramowanie zapewnił obowiązywanie gwarancji szczególnych lub nie obowiązują w zakresie, w jakim podmiot oferujący oprogramowanie zapewnił obowiązywanie gwarancji szczególnych.

 

8.3  Daremne nakłady. Punkt 8.1 i punkt 8.2 niniejszej umowy znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotu oferującego oprogramowanie z tytułu daremnych nakładów.

 

8.4  Obowiązek klienta w zakresie zapobiegania szkodom i ich minimalizacji. Podmiot oferujący oprogramowanie nie jest w stanie odtworzyć żadnych plików klienta w przypadku utraty danych. Klient jest w związku z tym zobowiązany zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej umowy do podjęcia stosownych działań mających na celu zapobieganie i minimalizację szkód. Klient jest w szczególności zobowiązany do regularnego tworzenia kopii zapasowych wszystkich swoich danych zapisanych w związku z użytkowaniem oprogramowania.

 

9.       Audyty

9.1  Prawo do przeprowadzania audytów. W celu sprawdzenia, czy klient wypełnia zobowiązania wynikające z postanowień niniejszej umowy, podmiot oferujący oprogramowanie lub niezależna osoba trzecia wyznaczona przez podmiot oferujący oprogramowanie jest uprawniona do przeprowadzenia kontroli użytkowania oprogramowania w systemach informatycznych klienta w godzinach czasu pracy i bez konieczności uwzględniania terminu zapowiedzi takiej kontroli.

 

9.2  Koszty audytu. Klient ponosi koszty przeprowadzenia audytu wyłącznie w przypadku, gdy podczas ww. audytu zostanie stwierdzone spowodowane i zawinione przez klienta naruszenie postanowień umownych.

 

10.    Ochrona danych osobowych

Użytkując oprogramowanie, klient i – jeśli jest to inna osoba – zarejestrowany użytkownik, wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli.

Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest podmiot oferujący oprogramowanie.

 

Podmiot oferujący oprogramowanie gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe podane podczas procesu rejestracji (i), w celu umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom użytkowania oprogramowania i wykluczenia użytkowania nieuprawnionego; (ii) w celach wsparcia i dokonywania ew. rozliczeń oraz, jeśli powyższe jest konieczne dla celów uzasadnienia, przeprowadzenia lub zakończenia stosunku umowy; (iii), w przypadku kwestii dotyczących jakości produktu (np. błędów oprogramowania lub błędów produktów sprzedawanych przez podmiot oferujący oprogramowanie) w celu ustalenia używanej przez klienta wersji oprogramowania lub produktów obliczanych przez klienta za pomocą oprogramowania oraz ew. w celu informowania zarejestrowanych użytkowników o kwestiach dotyczących jakości i zalecanych działaniach (np. pobraniu łatki, naprawie lub wymianie produktu).

 

Podmiot oferujący oprogramowanie rejestruje sposób użytkowania oprogramowania przez klienta i zarejestrowanych użytkowników, w tym konfigurację stosowanych komputerów (sprzęt i system operacyjny) w formie zanonimizowanej (tzn. w takiej formie, dzięki której danych tych nie można połączyć z określonymi klientami czy poszczególnymi użytkownikami) i analizuje go - również po zakończeniu obowiązywania umowy - w celu dalszego rozwoju, utrzymania jakości i optymalizacji oprogramowania oraz pozostałych usług i produktów sprzedawanych przez przedsiębiorstwa Grupy Hilti. Przedsiębiorstwami Grupy Hilti są wszystkie przedsiębiorstwa, w których spółka Hilti Aktiengesellschaft posiada – bezpośrednio lub pośrednio – mniejszościowy lub większościowy pakiet udziałów. Klient oraz, jeśli to inna osoba, zarejestrowany użytkownik potwierdzają, żezostali poinformowani o przysługujących im prawach, aby dane osobowe były kompletne, aktualne lub uzupełnione bądź ew. usunięte jeśli są niepełne, nieaktualne, nieprawdziwe lub nie są dłużej wymagane do celów, w związku z którymi zostały zgromadzone.

 

11.    Okres obowiązywania umowy i wypowiedzenie.

 

11.1    Okres obowiązywania umowy. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dacie wejścia w życie i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

11.2     Wypowiedzenie przez podmiot oferujący oprogramowanie. Podmiot oferujący oprogramowanie jest uprawniony do zakończenia niniejszej umowy w całości w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz do żądania zwrotu lub bezpowrotnego usunięcia oprogramowania.  

11.3    Wypowiedzenie przez klienta. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia całej umowy w formie pisemnej z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 60 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

11.4    Wypowiedzenie z ważnej przyczyny. Poza powyższym każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnej przyczyny ze skutkiem natychmiastowym, jeśli druga strona umowy naruszy istotne postanowienia umowy i nie zaniecha ww. naruszenia w ciągu 30 dni od zawiadomienia o takim naruszeniu.11.5 Skutki zakończenia obowiązywania umowy. Wraz z zakończeniem umowy klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania dostępu do oprogramowania oraz wszelkiego innego jego użytkowania i jest zobowiązany do trwałego usunięcia oprogramowania ze swoich systemów informatycznych.

11.5    Postanowienia obowiązujące po zakończeniu obowiązywania umowy. Wypowiedzenie umowy nie ogranicza wynikających dla stron z niniejszej umowy praw, roszczeń, odpowiedzialności ani innych praw lub roszczeń, które, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powstaną wskutek lub w związku z ww. wypowiedzeniem; wypowiedzenie nie ogranicza również skuteczności postanowień niniejszej umowy, co do których wyraźnie określono, że pozostają w mocy lub które pozostają w mocy ze względu na swój charakter.

 

12.    Zmiany umowy

Podmiot oferujący oprogramowanie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy („Zmiana”) w dowolnym momencie. Podmiot oferujący oprogramowanie informuje klienta ze stosownym wyprzedzeniem o planowanej zmianie („Zawiadomienie o zmianie”). Klient uprawniony jest do złożenia sprzeciwu przeciwko takiej zmianie w terminie do (2) tygodni przed wejściem w życie zmiany („Data wejścia w życie zmiany”). W przypadku gdy w ww. terminie nie wpłynie sprzeciw, uznaje się powyższe za zgodę na przeprowadzenie zmiany i zmiana stanie się skuteczna z dniem wejścia w życie zmiany. W przypadku terminowego wpłynięcia sprzeciwu podmiot oferujący oprogramowanie może kontynuować umowę z klientem albo w ramach istniejących warunków, nie wprowadzając zmiany lub, niezależnie od postanowienia zawartego w pkt. 10.2 niniejszej umowy, może wypowiedzieć umowę z dniem wejścia w życie zmiany. Podmiot oferujący oprogramowanie wyraźnie informuje klienta o swoim prawie do wypowiedzenia umowy, terminie złożenia sprzeciwu przez klienta, dacie wejścia w życie zmiany oraz o skutkach braku sprzeciwu w odpowiedzi na zawiadomienie o zmianie.

 

13.    Postanowienia ogólne.

13.1    Stosunki między stronami umowy. Strony umowy są od siebie niezależne. Niniejsza umowa nie uzasadnia żadnego rodzaju partnerstwa, stosunku franczyzy, joint venture, stosunku agencyjnego ani powierniczego ani też stosunku pracy między stronami umowy i nie zostaje zawarta z takim zamiarem.

 

13.2    Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia w ramach niniejszej umowy muszą być przekazywane w formie tekstowej (pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), chyba że postanowienia niniejszej umowy wymagają wyraźnie zastosowania innej formy. Podmiot oferujący oprogramowanie i klient przekazują ww. zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres(y) osoby kontaktowej (osób kontaktowych) podany(e) przez obie strony podczas rejestracji konta klienta u podmiotu oferującego oprogramowanie lub ew. na inne adresy podane przez strony dla tego celu. Zdanie poprzednie znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie zawiadomień wysyłanych w formie pisemnej. Podmiot oferujący oprogramowanie jest ponadto uprawniony do przekazywania klientowi zawiadomień bezpośrednio przez oprogramowanie.

 

13.3    Zrzeczenie się i łączne stosowanie środków prawnych. Każdy przypadek nieskorzystania z praw lub opóźnienie w korzystaniu z praw wynikających z niniejszej umowy przez jedną ze stron umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.

 

13.4    Podwykonawcy. Podmiot oferujący oprogramowanie może zlecać udostępnienie oprogramowania podwykonawcom.

 

13.5    Cesja praw i obowiązków. Klient nie jest uprawniony do cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, czy to przy zastosowaniu przepisów ustawowych czy w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu oferującego oprogramowanie. Podmiot oferujący oprogramowanie jest jednoznacznie uprawniony do cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, czy to przy zastosowaniu przepisów ustawowych czy w inny sposób, bez konieczności uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu oferującego oprogramowanie.

13.6    Prawo właściwe. Do niniejszej umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo Polski z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

13.7    Właściwość miejscowa sądu. W zakresie sporów pozostających w związku z niniejszą umową sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla wpisanej do rejestru siedziby podmiotu oferującego oprogramowanie. Podmiot oferujący oprogramowanie jest jednak uprawniony do składania pozwów w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby klienta. Wszystkie strony umowy uznają ww. właściwość miejscową sądu i zrzekają się prawa sprzeciwu co do właściwości miejscowej sądu.

 

13.8    Pozostałe postanowienia. Niniejsza umowa stanowi jedyne porozumienie zawarte między stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie nie ustalono obowiązywania żadnych innych ustaleń umownych, porozumień, gwarancji, obietnic, przyrzeczeń, zobowiązań ani zamiarów. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne ustalenia, oferty lub oświadczenia dotyczące przedmiotu umowy. Zmiana, uzupełnienie lub zrzeczenie się postanowień niniejszej umowy nie są skuteczne, jeśli nie zostaną złożone w formie pisemnej i podpisane przez tę stronę umowy, wobec której dana zmiana, uzupełnienie lub zrzeczenie jest dochodzone i jeśli zostało ustalone przed datą wejścia w życie niniejszej umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zlecenia a treścią postanowień niniejszej umowy pierwszeństwo mają przepisy niniejszej umowy. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku sprzeczności między paragrafem dotyczącym „Ograniczeń stosowania (Disclaimer)” a postanowieniami niniejszej umowy. Ponadto, niezależnie od innego ew. sprzecznego brzmienia zlecenia, odniesienie do innych dokumentów lub uwzględnienie innych dokumentów niż niniejsza umowa do zlecenia nie może zostać włączone do niniejszej umowy ani stać się jej częścią. Wszelkie postanowienia lub warunki tego rodzaju uznaje się za nieważne i niebyłe.

 

13.9    Oświadczenie. Klient oświadcza, że używanie przez niego oprogramowania nie jest sprzeczne z obowiązującymi go ustawami i przepisami. Klient uznaje za swój niezależny obowiązek przestrzeganie wszystkich obowiązujących go przepisów ustawowych.