HILTI PROFIS Anchor Channel
VÉGFELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS


A jelen, a Hilti PROFIS Anchor Channel Szoftverről szóló, a Hilti Hungária Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Bécsi út 271. (a továbbiakban „Szoftverszolgáltató”) és Ön (a továbbiakban „Ügyfél”) között létrejött Végfelhasználói Megállapodás (a továbbiakban „Megállapodás”) azon a napon lép hatályba, amikor az Ügyfél a jelen Megállapodást elfogadja (a továbbiakban „Hatálybalépés Napja”). A Szoftver regisztrációs folyamata során az Ügyfél az „elfogadom” gombra kattintva elfogadja a jelen Megállapodást, mielőtt megkezdhetné a Szoftver használatát. Ügyfél ezennel vállalja és megerősíti, hogy a regisztrációs folyamat során valós és teljes céges és személyes adatokat adott meg, egyebek között azt is, hogy nem használt álneveket. A Szoftverszolgáltató a német Polgári Törvénykönyv 598. paragrafusának és a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően az Ügyfélnek – azaz a regisztráció során megnevezett személynek (a továbbiakban „Regisztrált Felhasználó”) – kölcsönként biztosítja a jogot a PROFIS Anchor Channel Szoftver, illetve annak frissítései és további verziói (a továbbiakban együttesen a „Szoftver”) használatára. A felek ezennel az alábbiakban állapodnak meg:

 

1.     Az Ügyfél Szoftverhasználata.

1.1       Szoftverszolgáltató kötelezettségei. A Szoftverszolgáltató a jelen Megállapodás 1.2. pontjában leírt Szoftvert a jelen Megállapodás szerint teszi hozzáférhetővé az Ügyfél számára. A Szoftverszolgáltató Frissítések vagy Új Verziók formájában a Szoftvert fejlesztheti, de ez nem kötelessége; a „Frissítés” olyan szoftvert jelent, amely a Szoftver hibáit javítja és/vagy kisebb mértékben tökéletesíti a korábbi Szoftvert; az „Új Verzió” a Szoftvert új lehetőségekkel, képességekkel, funkciókkal egészíti ki. Szoftverszolgáltató kizárólag maga dönt a Frissítések és Új Verziók biztosításáról, és arról is, hogy az adott fejlesztést Frissítésnek vagy Új Verziónak tekinti.

 

1.2       A Szoftver Leírása. A Szoftverszolgáltató a weboldalán teszi az Ügyfél számára elérhetővé a Szoftver Leírását és a Szoftver jellemzőit (beleértve a kézikönyveket és egyéb dokumentációt is), ezeket időről időre módosíthatja. A Szoftverszolgáltató nem vállal garanciát arra, hogy a Szoftver az Ügyfél szempontjából alapvető fontosságú funkciói a jelen Megállapodás Tartama alatt fennmaradnak. A Szoftverszolgáltató nem vállal garanciát a Szoftver korábbi verziókkal való kompatibilitására sem.

1.3       Rendszerkövetelmények. Az Ügyfél a Szoftvert csak bizonyos, Szoftverszolgáltató weboldalán meghatározott és időről időre módosított Rendszerfeltételek megléte esetén tudja használni, ezek meglétéért kizárólag az Ügyfél a felelős. A Rendszerfeltételek biztosítására a Szoftverszolgáltató jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségei nem terjednek ki.

 

1.4       Ügyfél kötelezettségei. Az Ügyfél felelős a Regisztrált Felhasználó Szoftverhasználatáért és azért, hogy a Regisztrált Felhasználó a jelen Megállapodást betartsa. Az Ügyfél köteles minden elvárhatót megtenni azért, hogy megakadályozza, hogy rendszerein keresztül illetéktelen személyek a Szoftverhez hozzáférjenek vagy használják azt, és illetéktelen hozzáférés vagy használat esetén köteles erről a Szoftverszolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

 

1.5       Tiltott tevékenységek. Ügyfél a Szoftvert kizárólag saját belső üzleti céljaira használhatja. Amennyiben ezt jogszabály kötelezően nem írja elő, Ügyfél (i) a Szoftvert nem biztosíthatja licenc vagy al-licenc alapján, nem fejtheti vissza, nem adhatja el vagy értékesítheti tovább, nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, nem adhatja át, nem terjesztheti, nem biztosíthatja használatra részidőben, nem ajánlhatja fel harmadik félnek; (ii) nem használhatja a Szoftvert úgy, hogy ezzel megsértsen bármely helyi, tagállami, nemzeti és/vagy külföldi törvényt, egyezményt és/vagy szabályozást, amely az adott félre vonatkozik, illetve nem használhatja a Szoftvert úgy, hogy azzal a jelen Megállapodást megszegje.

 

2.     A Szoftver ingyenes használata, adatok biztonsági mentése.

2.1       A Szoftver ingyenes használata. Amíg a Szoftverszolgáltató a jelen rendelkezést nem vonja vissza, a Szoftverszolgáltató a Szoftvert Ügyfél számára Szoftverszolgáltató weboldalain keresztül teszi letölthetővé. A Szoftverszolgáltató ezen túlmenően semmiféle szállítási kötelezettséget nem vállal; ezen belül a Szoftverszolgáltató a Szoftvert nem telepíti Ügyfél informatikai rendszereire és nem biztosítja az Ügyfél számára a Szoftver forráskódját. A Szoftver használatához szükséges műszaki telepítési szolgáltatás (azaz a Szoftver beállítása ahhoz, hogy a műszaki rendszerkövetelményeket kielégítse, továbbá a Szoftver műszaki paramétereinek beállítása) kizárólag az Ügyfél feladatát képezi. A Szoftverszolgáltató jogosult a Szoftvert Frissítésekkel ellátni, de az Ügyfél kizárólagos felelőssége annak rendszeres ellenőrzése, hogy rendelkezésre áll-e új, letölthető Frissítés. Frissítés kibocsátása esetén a Szoftver korábbi verziói automatikusan és azonnali hatállyal érvénytelenné válnak, Ügyfél köteles Szoftverszolgáltatót kártalanítani minden olyan igénnyel szemben, amely a Szoftver korábbi változatainak használatából ered.

 

2.2       Üzleti Ügyfelek. A Szoftvert kizárólag üzleti ügyfelek használhatják telephelyeiken, egyéni végfelhasználók a Szoftvert nem használhatják.

2.3       Adatok biztonsági mentése. A Szoftvert informatikai rendszereire az Ügyfél telepíti, ebből következőleg kizárólag az Ügyfél felelős azért, hogy adatairól a Szoftver használatához kapcsolódóan friss biztonsági mentéseket hozzon létre.

 

3.     Tulajdonjog.

3.1       © Hilti Corporation 2016. A Szoftver kizárólagos, korlátlan tulajdonjogával a Hilti Corporation (Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein) rendelkezik, és a Társaság fenntartja a Szoftverhez (beleértve a Frissítéseket és Új Verziókat is) kapcsolódó minden szellemi tulajdonjogot (a 3.2. pontban meghatározottak szerint), kivéve, ha erről a jelen Megállapodás kifejezetten másképp rendelkezik. A Szoftverszolgáltatót a Hilti Corporation feljogosította arra, hogy az Ügyfélnek a Szoftverhez (beleértve a Frissítéseket és Új Verziókat is) a jelen Megállapodás feltételei szerint jogokat biztosítson.

3.2       Szellemi tulajdon. Ebbe a körbe tartozik a Szoftverhez kapcsolódó minden magánjogi, jogszabály által biztosított és egyéb ipari tulajdonjog és szellemi tulajdonjog, szerzői jog, védjegy, üzleti titok, szabadalom és egyéb tulajdonjog, amely a világon bárhol érvényes törvények alapján jött létre, illetve került védelem alá és vált követelhetővé, illetve minden erkölcsi jog.

3.3       Jogfenntartás. A jelen Megállapodásban kifejezetten előírt jogkorlátozások mellett Ügyfél számára kizárólag a jelen Megállapodásban kifejezetten meghatározott jogok kerülnek biztosításra. Az Ügyfél fenntartja a jogot a saját adataihoz, a nem a Szoftverszolgáltató által biztosított szoftvereihez és minden olyan szellemi tulajdonhoz, amelyhez a Szoftverszolgáltató a Szoftver biztosítása során hozzáférhet.

 

3.4       Jogbiztosítás. A Szoftverszolgáltató nem kizárólagos (egy Regisztrált felhasználó tekintetében) egyszeri jogot biztosít az Ügyfél számára a Szoftvernek a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelő letöltésére és használatára. Amennyiben az Ügyfél üzleti köreiből más felhasználók is használni kívánják a Szoftvert, ők kötelesek a maguk számára regisztrációt követően letölteni azt.

 

3.5       Korlátozások. Amennyiben ezt kötelező érvényű jogszabály másképpen nem rendelkezik, az Ügyfél (i) a Szoftvert nem módosíthatja, másolhatja le, illetve annak alapján további szoftvert nem hozhat létre; (ii) a Szoftver részét képező tartalmat csak saját, belső hálózatán, saját üzleti céljai érdekében építheti be más szoftverbe és tükrözheti; (iii) nem fejtheti vissza vagy fordíthatja vissza a Szoftvert vagy annak bármely részét; (iv) nem használhatja a Szoftvert a piacon értékesített termék vagy szolgáltatás létrehozására; (v) nem másolhatja le a Szoftver vagy annak bármely része bármely jellemzőjét, funkcióját, felhasználói felületét vagy grafikai elemét; és (iv) nem használhatja a Szoftvert bármely, a jelen Megállapodás által előírt mértéket meghaladó módon.

 

4.     Titoktartás.

4.1       Titoktartás. A jelen Megállapodásban meghatározottakon túlmenően egyik fél sem adhatja ki a másik fél 4.2. pontban meghatározott Bizalmas Információit semmilyen célból, kivéve, ha ehhez a másik fél előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha ezt Törvény írja elő és az alábbi 4.4. pont is megengedi.

 

4.2       Bizalmas Információ. Ide tartozik (a) a Szoftver, bármely formában, és (b) a felek üzleti és műszaki információi, egyebek között a szoftvertervekre, koncepciókra, költségekre, árakra vonatkozó információk, továbbá nevek, pénzügyi adatok, marketing tervek, üzleti lehetőségekre és alkalmazottakra vonatkozó adatok, kutatási, fejlesztési adatok és ismeretek.

 

4.3       Védelem. Mindkét fél vállalja, hogy a másik fél Bizalmas Információit ugyanúgy védi, mint a saját, hasonló jellegű Bizalmas Információit (és hogy minden esetben az elvárható körültekintéssel és az iparágban elvárható technológiát alkalmazva jár el a Bizalmas Információk védelme során).

 

4.4       Kötelező kiadás. Ha az egyik felet törvény kötelezi rá, hogy a másik fél Bizalmas Információit kiadja, köteles a másik felet a kötelező kiadásról előzetesen, azonnal értesíteni (amilyen mértékben ez jogilag lehetséges), és a másik fél költségére köteles minden elvárhatót megtenni abban az esetben, ha a másik fél az információk kiadását meg kívánja akadályozni, illetve meg kívánja támadni.

 

4.5       Jogorvoslat. Ha az egyik fél a jelen titoktartási előírásokat megsértve a másik fél Bizalmas Információit kiadja vagy felhasználja (vagy annak kiadásával vagy használatával fenyeget), a másik fél a számára biztosított egyéb jogorvoslatok mellett jogosult arra is, hogy ennek megakadályozására bírósági tiltó végzést kérjen, mivel a felek elismerik, hogy a rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetőségek elégtelenek.

 

4.6       Kizáró rendelkezés. Nem tartozhatnak a Bizalmas Információk körébe a következők: (i) a másik fél felé fennálló kötelezettség megsértése nélkül, nyilvánosan hozzáférhető vagy hozzáférhetővé váló információk; (ii) olyan információk, amelyeket a kiadó fél már az előtt, a másik fél felé fennálló kötelezettség megsértése nélkül ismert, hogy azokat a másik féltől megkapta volna; (iii) valamely fél által önállóan, a másik fél felé fennálló kötelezettség megsértése nélkül létrehozott információk; (iv) a másik fél felé fennálló kötelezettség megsértése nélkül, harmadik féltől kapott információk.

 

4.7       Felelősségkorlátozás.

A Szoftverben található információk és adatok kizárólag a Hilti termékeire vonatkoznak, a Hilti műszaki utasításain, üzemeltetési, felszerelési, összeszerelési stb. utasításainak megfelelő alapelveken, egyenleteken és biztonsági előírásokon alapulnak, ezért ezeket minden esetben szigorúan be kell tartani. A Szoftverhez kapcsolódóan felhasználandó Hilti termékcsalád különböző országokban eltérő lehet. A Szoftverben szereplő számok átlagos értékek, ezért a választott Hilti termék használata előtt felhasználás-specifikus teszteket kell végrehajtani. A Szoftverrel végrehajtott számítások eredményeit alapvetően az Ügyfél által bevitt adatok határozzák meg. Ebből következően az Ügyfél által bevitt adatok tekintetében kizárólag az Ügyfél felel a hibák hiányáért, az adatok teljességéért és megfelelőségéért. Továbbá kizárólag az Ügyfél felelős azért is, hogy a számítások eredményét az Ügyfél létesítményében történő felhasználást megelőzően szakértővel ellenőriztesse és jóváhagyassa, különösen ami a vonatkozó szabványoknak és engedélyeknek való megfelelést illeti. A Szoftver csak a szabványok és engedélyek értelmezését segíti, de nem garantálja a hibák hiányát, az eredmények helyességét és alkalmasságát, illetve az adott konkrét alkalmazásra való megfelelőségét. Az Ügyfél köteles megtenni minden szükséges és elvárható lépést annak érdekében, hogy a Szoftver által okozott kárt megelőzze vagy csökkentse. A számítási eredmények és tervek csak ajánlások, ezeket a tervező szakembernek és/vagy statikusnak ellenőriznie kell annak érdekében, hogy a számítási eredmények és a kidolgozott tervek valóban megfelelnek-e az Ügyfélre vonatkozó jogi előírásoknak (szabványok) illetve a konkrét projekt követelményeinek.

A Szoftver által létrehozott jelentések „FIGYELMEZTETÉSEK” című szakasza minden esetben a számítási feltételek szerves részét képezi. Az Ügyfél köteles ezeket a rendelkezéseket a lehető legszigorúbban betartani, és gondoskodnia kell arról, hogy alkalmazás előtt ezeket megfelelő szakember is felülvizsgálja.

 

5.     Jótállás kizárása.

A rosszhiszeműen eltitkolt hibáktól eltekintve a Szoftverszolgáltató ezennel kizárja a kifejezett vagy ráutaló magatartással megvalósuló felelősséget és a jótállást a Szoftver hibátlan telepítéséért, használatáért és üzemeltetéséért. Továbbá a Szoftverszolgáltató egyebek között nem garantálja, hogy a Szoftver bármely konkrét célra forgalomképes vagy alkalmas. A Szoftver kiválasztásának és használatának következményeiért kizárólag Ügyfél a felelős.

 

6.     Meghibásodások.

6.1       Értesítési kötelezettség. Az Ügyfél köteles a Szoftverszolgáltatót indokolatlan késedelem nélkül, írásban értesíteni a Szoftver bármely állítólagos (a 6.2. pontban meghatározottak szerinti) Meghibásodásáról, megadva az állítólagos Meghibásodás leírását. A Szoftverszolgáltató jogosult dönteni arról, hogy az adott Meghibásodást kijavítja-e, és ha igen, akkor hogyan (Frissítés, Új Verzió, hibajavító kód, stb.). A fentiek ellenére a rosszindulatúan eltitkolt hibák kivételével a Szoftverszolgáltató a Meghibásodásokat nem köteles javítani.

6.2       Meghibásodás. Olyan súlyosságú hibák összessége, amelyek következtében a Szoftver az 1.2 pontban leírtak szerinti használatra alkalmatlanná válik. Ha azonban (i) Ügyfél elvárható erőfeszítéssel a problémát meg tudja oldani vagy (ii) ha a hiba nem okoz üzemkiesést vagy az Ügyfél adatintegritásának jelentős sérülését, a hibák nem tekintendőek Meghibásodásnak.

 

7.     Felelősségkorlátozás.

7.1       Felelősségkorlátozás. Jogi alaptól függetlenül Szoftverszolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az enyhe gondatlanságból eredő károkért.

 

7.2       Kivételek. A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik bármely, jogszabályban előírt felelősségre, különös tekintettel a a szándékos károkozásra, valamint életben és testi épségben okozott károkra vonatkozó felelősségvállalásra. Nem vonatkozik a felelősségkorlátozás továbbá azokra az esetekre, amelyekben Szoftverszolgáltató kifejezetten garanciát vállalt.

 

7.3       Hiábavaló ráfordítások. A 7.1 és 7.2 pont a Szoftverszolgáltató hiábavaló ráfordításokra vonatkozó felelősségére is vonatkozik.

 

7.4       Ügyfél kármegelőzési és kárcsökkentési kötelezettsége. A Szoftverszolgáltató adatvesztés esetén az egyes ügyfélfájlokat nem tudja helyreállítani. Ügyfél ezért köteles megfelelő intézkedéseket tenni a károk megelőzése és csökkentése érdekében, ezen belül Ügyfél köteles a Szoftverrel kapcsolatban tárolt adatairól rendszeresen biztonsági másolatokat készíteni.

 

8.     Ellenőrzések

8.1       Ellenőrzési jog. A Szoftverszolgáltató vagy egy Szoftverszolgáltató által kijelölt független harmadik fél jogosult az Ügyfél nyitvatartási idejében, előzetes bejelentési kötelezettség nélkül az ésszerűen elvárható mértékben megvizsgálni az Ügyfél informatikai rendszereit annak ellenőrzése érdekében, hogy az Ügyfél a jelen Megállapodás előírásait betartja.

 

9.     Adatvédelem

Szoftverszolgáltató Adatkezelőként jár el.

 

Szoftverszolgáltató az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott (személyi) adatokat gyűjt, dolgoz fel és használ a Szoftver regisztrációs folyamata során, hogy (i) Regisztrált Felhasználók számára lehetővé tegye a Szoftver használatát, ugyanakkor megakadályozza a Szoftverrel való visszaélést; (ii) lehetővé tegye a támogatási szolgáltatást, adott esetben a számlázást, és az ésszerűen elvárható mértékig ahhoz, hogy szerződéses jogviszonyt hozzon létre, tartson fenn illetve zárjon le; (iii) minőségi kifogás esetén (pl. a Szoftver Meghibásodása, vagy a Szoftverszolgáltató más termékeinek meghibásodásai) azonosítani tudja az Ügyfél által használt Szoftver-verziót, és tájékoztathassa Ügyfelet a minőségi probléma csökkentésére, javítására javasolt intézkedésekről (pl. Frissítés, Új Verzió, javítókódok stb. segítségével).

 

Szoftverszolgáltató anonim módon (azaz egyes Regisztrált Felhasználókra vonatkozó következtetések levonására nem alkalmas módon) rögzíti az Ügyfelek és a Regisztrált Felhasználók felhasználói tevékenységét, beleértve az Ügyfelek (Regisztrált Felhasználók) számítógépes konfigurációját (hardverét és operációs rendszerét), és értékeli ezeket az adatokat (a Megállapodás tartamán túl is), amit a Szoftver és egyéb, a Szoftverszolgáltató vagy a Hilti Csoport más tagjai által terjesztett termékek fejlesztésére használ fel (A Hilti Csoport tagjának számít minden olyan cég, amelyben a Hilti Corporation – közvetlenül vagy közvetve – kisebbségi vagy többségi részesedéssel bír). A Szoftverszolgáltató továbbá minőségbiztosítási és belső ellenőrzési célból az Ügyfelek szintjén értékeli az aktív licenckulcsok számát, és a Szoftver felhasználásainak összesített (azaz nem egyes Regisztrált Felhasználókra lebontott) számát.

 

9.1       Az Ellenőrzés költségei. Kizárólag abban az esetben, ha az Ellenőrzés során a jelen Megállapodás megszegésére derül fény, Szoftverszolgáltató ésszerű mértékű, az Ellenőrzés során felmerült költségeit Ügyfél fedezi.

 

10.  Időtartam és Megszűnés.

10.1     Időtartam. A jelen Megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik, így az „Időtartam” kifejezés a Hatálybalépés Napja és a Megállapodás megszűnése közötti időtartamot jelöli.

 

10.2     Felmondás Szoftverszolgáltató által. Szoftverszolgáltató a jelen Megállapodást a német Polgári Törvénykönyv  604. § 3. bekezdése értelmében bármikor, felmondási idő nélkül felmondhatja és követelheti a Szoftver visszaszolgáltatását vagy végleges törlését.

 

10.3     Felmondás Ügyfél által. Ügyfél a jelen Megállapodást írásban, 60 napos felmondási idővel, naptári hónap végére mondhatja fel.

10.4     Rendkívüli felmondás. Ezen túlmenően mindkét fél megszüntetheti a jelen Megállapodást azonnali hatályú rendkívüli felmondással, ha a másik fél a jelen Megállapodás bármely előírását súlyosan megszegi és a szerződésszegést az erről szóló felszólítástól számított 30 napon belül nem szünteti meg.

10.5     A Megállapodás megszűnésének szerződéses következményei A jelen Megállapodás megszűnésekor Ügyfél köteles a Szoftver igénybevételével, használatával azonnal felhagyni, továbbá köteles a Szoftvert informatikai rendszereiből véglegesen törölni.

 

10.6     Érvényben maradó előírások. A Megállapodás megszűnése nem befolyásolja az egyes Felek szerzett jogait, jogorvoslati lehetőségeit, kötelezettségeit és felelősségét, illetve a megszűnés kapcsán keletkező, a jelen Megállapodásban előírt jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és nem befolyásolja a jelen Megállapodás azon előírásainak a hatályát sem, amelyek hatályát a Megállapodás a megszűnése utáni időszakra is kifejezetten, illetve jellegük alapján előírja.

 

11.  A Megállapodás módosítása. A Szoftverszolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megállapodást egyoldalúan módosítsa (a továbbiakban „Módosítás”). Szoftverszolgáltató az Ügyfelet ésszerű idővel előre értesíti a Módosításról (a továbbiakban „Módosítási Értesítés”). Ügyfél a Módosítás hatálybalépésének napját (a továbbiakban a „Módosítás Hatálybalépésének Napja) megelőzően legkésőbb két (2) héttel tiltakozhat a Módosítás ellen. Amennyiben Ügyfél e határidőben nem tiltakozik a Módosítás ellen, ezt a felek úgy tekintik, hogy az Ügyfél a Módosítást elfogadta, és a Módosítás a Módosítás Hatálybalépésének Napján hatályba lép. Ha Ügyfél határidőben tiltakozik, Szoftverszolgáltató választása szerint vagy a Módosítás nélkül fenntartja az Ügyféllel fennálló jelen Megállapodását, vagy, tekintet nélkül a fenti 10.2 pontra, a Módosítás Hatálybalépésének Napjára felmondhatja a Megállapodást. Szoftverszolgáltató köteles Ügyfelet kifejezetten tájékoztatni felmondási jogáról, az Ügyfél tiltakozásának határidejéről és a Módosítás Hatálybalépésének Napjáról, valamint a Módosítási Értesítés elleni tiltakozás elmulasztásának következményeiről.

 

12.  Általános előírások.

12.1     A Felek jogviszonya. A felek független szerződő felek. A jelem Megállapodás nem hoz létre partneri viszonyt, franchise jogviszonyt, közös vállalkozást, megbízási jogviszonyt, vagyonkezelési jogviszonyt vagy munkaviszonyt a felek között.

 

12.2     Értesítések. Ha a jelen Megállapodás kifejezetten nem ír elő más értesítési formát, a jelen Megállapodáshoz kapcsolódó értesítéseket legalábbis szöveges formában kell közölni. Szoftverszolgáltató és Ügyfél értesítéseiket e-mailben kötelesek elküldeni egymásnak az Ügyfél és a Szoftverszolgáltató által az Ügyfél Szoftverszolgáltatónál történő regisztrációja során megadott kapcsolattartó(k)nak és e-mail cím(ek)re, vagy a felek által a későbbiekben megadott egyéb cím(ek)re. Az előző mondat megfelelő módosításokkal akkor is alkalmazandó, ha az értesítéseket írásban közlik. Szoftverszolgáltató ezen túl közvetlenül a Szoftveren keresztül is küldhet értesítést Ügyfélnek.

 

12.3     Jogfeladás és halmozódó jogorvoslat. Ha bármely fél a jelen Megállapodásban előírt bármely jogát nem gyakorolja, az nem jelenti azt, hogy lemond róla.

 

12.4     Alvállalkozók. A Szoftverszolgáltató a Szoftver biztosítására jogosult alvállalkozót igénybe venni.

 

12.5     Átruházás. Az Ügyfél a jelen Megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit sem törvényi előírásra, sem máshogy nem jogosult átruházni anélkül, hogy ehhez megszerezné Szoftverszolgáltató előzetes, írásos engedélyét. A Szoftverszolgáltató a jelen Megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit törvényi előírásra vagy máshogy az Ügyfél hozzájárulásának megszerzése nélkül átruházhatja.

12.6     Vonatkozó jogszabályok. A jelen Megállapodásra a Bécsi Vételi egyezmény kivételével kizárólag Magyarország törvényei vonatkoznak.

 

12.7     Jogviták rendezésének helye. A jelen Megállapodás kapcsán felmerülő jogviták rendezésének helye a Szoftverszolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság. Ugyanakkor Szoftverszolgáltató az Ügyfél működési helye szerint illetékes bíróságon is jogosult keresetet benyújtani. Mindkét fél elfogadja ezen bíróságok joghatóságát és lemond a jogáról, hogy ennek kapcsán kifogással éljen.

 

12.8     További előírások. A jelen Megállapodás a Felelősségkorlátozási Szakasszal és a hivatkozott felhasználási információkkal és kézikönyvekkel együttesen a felek között az adott tárgyban kötött kizárólagos megállapodás. Az itt előírtakon túl felek között nincs érvényben semmilyen további megállapodás, vállalás, jótállás, ígérvény vagy szerződés. A jelen Megállapodás hatályon kívül helyez az adott tárgyra vonatkozó minden korábbi, írásos vagy szóbeli megállapodást, javaslatot, ajánlatot. A jelen Megállapodás bármely módosítása, kiegészítése vagy szűkítése kizárólag írásban, a módosítás, kiegészítés vagy szűkítés által érintett fél aláírásával érvényes, és kizárólag a Hatálybalépés Napja után fogadható el.

 

12.9     Képviselet. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szoftvert nem használhatja olyan módon, hogy azzal bármely törvényt vagy szabályozást megsértsen. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős azért, hogy minden vonatkozó törvényi előírást kielégítsen.