HILTI PROFIS Anchor Channel
GALALIETOTĀJA LĪGUMS


 

Šis Hilti PROFIS Anchor Channel programmatūras galalietotāja līgums ("Līgums") starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību "HILTI SERVICES LIMITED", vienotais reģistrācijas numurs 40003287934, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004, ("Programmatūras nodrošinātājs") un jums ("Klients"), kopā saukti „Puses”, katrs atsevišķi – „Puse”, stājas spēkā ar dienu, kad Klients šo līgumu akceptē ("Spēkā stāšanās datums"). Programmatūras reģistrācijas procesa ietvaros Klients ir piekritis šim Līgumam, nospiežot piekrišanas pogu pirms pirmās Programmatūras lietošanas iespējas. Klients ar šo apstiprina un garantē, ka reģistrācijas procesā ir norādījis tikai pilnīgu un patiesu informāciju par savu uzņēmumu un personu un, jo īpaši, ka nav izmantojis nekādus pseidonīmus. Programmatūras nodrošinātājs garantē Klientam, jeb personai, kas norādīta reģistrācijas laikā ("Reģistrētais lietotājs"), tiesības lietot PROFIS Anchor Channel Programmatūru, kā arī Programmatūras Atjauninājumus un Uzlabojumus (turpmāk tekstā visi kopā – "Programmatūra") patapinājuma formā saskaņā ar Civillikuma 1947.pantu un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Tādējādi, Puses vienojas par sekojošo:

 

1.        Kā Klients lieto Programmatūru.

1.1                 Programmatūras nodrošinātāja pienākumi. Programmatūras nodrošinātājs padara Programmatūru (kā aprakstīts šī Līguma 1.2. punktā) pieejamu Klientam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Programmatūras nodrošinātājs ir tiesīgs uzlabot Programmatūru ar Atjauninājumiem un/vai Uzlabojumiem, taču bez pienākuma tos nodrošināt; "Atjauninājumi" nozīmē programmatūru, kas izlabo Programmatūras defektus un/vai satur nelielus uzlabojumus agrākajai Programmatūrai; "Uzlabojumi" nozīmē Programmatūras jaunas spējas vai funkcijas. Programmatūras nodrošinātājs pēc saviem ieskatiem izlemj, vai Atjauninājums un/vai Uzlabojums tiek padarīts pieejams un vai attiecīgais uzlabojums ir Atjauninājums vai Uzlabojums.

 

1.2                 Programmatūras apraksts. Programmatūras apraksts un Programmatūras elementi (tajā skaitā rokasgrāmatas un cita dokumentācija), ko Programmatūras nodrošinātājs var reizi pa reizei mainīt, tiek padarīti pieejami Klientam ar Programmatūras nodrošinātāja tīmekļa vietņu starpniecību. Programmatūras nodrošinātājs nevienā brīdī negarantē, ka Klientam nepieciešamās būtiskās Programmatūras funkcijas saglabāsies pieejamas šī Līguma darbības termiņa laikā. Programmatūras nodrošinātājs negarantē Programmatūras atpakaļsaderību.

1.3                 Sistēmas prasības. Lai Klients būtu spējīgs izmantot Programmatūru, var būt nepieciešama atbilstība noteiktām sistēmas prasībām, kas norādītas (un reizēm tiek mainītas) Programmatūras nodrošinātāja tīmekļa vietnēs, un tikai Klients nes atbildību par atbilstību Sistēmas prasībām.  Informācijas par Sistēmas prasībām sniegšana nav šajā Līgumā noteikts Programmatūras nodrošinātāja pienākums.

 

1.4                 Klienta pienākumi.  Klients atbild par to, kā Reģistrētais lietotājs izmanto Programmatūru un par tā rīcību saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Klientam ir pienākums pielikt pienācīgas pūles, lai novērstu trešo personu neatļautu piekļuvi Programmatūrai vai neatļautu tās lietošanu, izmantojot Klienta sistēmas, un nekavējoties informēt Programmatūras sniedzēju par jebkuru šādu neatļautas piekļuves vai lietošanas gadījumu.

 

1.5                 Aizliegtās darbības.  Klients Programmatūru lieto tikai savām iekšējām uzņēmējdarbības vajadzībām. Ja vien piemērojamās tiesības nenosaka citādāk, Klients, attiecībā uz Programmatūru, nav tiesīgs: (i) to licencēt, apakšlicencēt, dekompilēt, pārdot, tālākpārdot, iznomāt, patapināt, nodot, cedēt, izplatīt, nodot daļlaika lietojumtiesības, piedāvāt, vai kā savādāk padarīt Programmatūru pieejamu jebkurai trešajai personai; (ii) lietot Programmatūru pretēji piemērojamajiem vietējiem, pašvaldības, valsts un/vai ārvalstu likumiem un noteikumiem, starptautiskajiem līgumiem un/vai noteikumiem, kas attiecas uz attiecīgo personu, vai arī kā savādāk izmantot Programmatūru pretēji šī Līguma noteikumiem.

 

2.        Programmatūras bezmaksas izmantošana un datu rezerves kopēšana

2.1                 Programmatūras bezmaksas izmantošana. Līdz turpmākam Programmatūras nodrošinātāja paziņojumam (atsaukumam) Programmatūras nodrošinātājs padara Programmatūru pieejamu Klientam lejupielādei Programmatūras nodrošinātāja tīmekļa vietnē. Programmatūras nodrošinātājam nav nekādu tālāku pienākumu attiecībā uz tās nodrošināšanu; jo īpaši, Programmatūras nodrošinātājs neuzstāda Programmatūru Klienta IT sistēmās un neizdod Klientam Programmatūras pirmkodu. Klients atbild par visu darbību veikšanu, kas saistītas ar Programmatūras ieviešanu lietošanai (t.i. Programmatūras uzstādīšana, lai tā atbilstu tehniskajām sistēmas prasībām un Programmatūras tehnisko parametru iestatīšana). Programmatūras nodrošinātājs var reizēm izlaist jaunus Programmatūras Atjauninājumus; tikai Klienta pārziņā ir pārbaudīt, vai jauns Atjauninājums ir pieejams lejupielādei. Ja tiek izlaists jauns Atjauninājums vai Uzlabojums, visas iepriekšējās Programmatūras versijas ar to brīdi nav spēkā un Klients atlīdzina Programmatūras nodrošinātājam par visiem prasījumiem, kas saistīti ar šādas agrākas Programmatūras versijas izmantošanu.

 

2.2                 Biznesa klienti.  Programmatūra ir paredzēta tikai un vienīgi biznesa klientu lietošanai savās telpās, nevis galalietotājiem-patērētājiem.

2.3                 Datu rezerves kopēšana. Klients uzstāda Programmatūru savās IT sistēmās; tādējādi tikai Klients atbild par jebkādu datu aktuālu rezerves kopiju uzturēšanu saistībā ar Programmatūras lietošanu.

 

3.        Īpašumtiesības.

3.1                 © Hilti Corporation 2016. Hilti Corporation, kuras adrese ir Feldkircherstrasse 100, 9494 Šāna, Lihtenšteina, ir vienīgais un neierobežotais Programmatūras īpašnieks un patur visas tiesības, tajā skaitā īpašumtiesības un intereses, un visas Intelektuālā īpašuma tiesības (kā definēts punktā 3.2.) uz to (tajā skaitā tās Atjauninājumiem un Uzlabojumiem), ja vien šajā Līgumā nav norādīts pretējais. Hilti Corporation ir pilnvarojusi Programmatūras nodrošinātāju nodot Klientam tiesības uz Programmatūru (tajā skaitā tās Atjauninājumiem un Uzlabojumiem) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

3.2                 Intelektuālā īpašuma tiesības.  Intelektuālā īpašuma tiesības nozīmē visas ar Programmatūru saistītās paražu, likumiskās un citas industriālā īpašuma tiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes, komercnoslēpumus, patentus un citas piederīgās tiesības, kas ir iegūtas, atzītas vai izmantojamas pēc jebkurām tiesībām jebkur pasaulē, kā arī autora personiskās tiesības.  

3.3                 Tiesību saglabāšana. Ievērojot noteikto un ierobežoto tiesību apjomu, kas ar šo Līgumu skaidri nodotas, Klientam netiek nodotas nekādas tālākas tiesības, izņemot kā vien noteikts šajā Līgumā. Klients patur visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz saviem datiem un citu intelektuālo īpašumu, kam Programmatūras sniedzējs var reizēm piekļūt Programmatūras nodrošināšanas procesā.

 

3.4                 Tiesību piešķiršana.  Programmatūras nodrošinātājs Klientam sniedz neekskluzīvas, vienreizējas (vienam Reģistrētajam lietotājam), nenododamas tiesības lejupielādēt un izmantot Programmatūru saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un tā darbības termiņā. Gadījumā, ja citi lietotāji Klienta uzņēmējdarbības jomā vēlas izmantot Programmatūru, šādiem tālākiem lietotājiem Programmatūra ir jālejupielādē un jāuzstāda pašiem.

 

3.5                 Ierobežojumi. Ja vien piemērojamie likumi tieši nenosaka citādāk, Klientam nav tiesību (i) programmatūru modificēt, kopēt, vai radīt jebkādus tās atvasinājumus; (ii) radīt jebkādu Programmatūras sastāvdaļu spoguļsējumus, izņemot Klienta iekšējā sistēmā savām iekšējām uzņēmējdarbības vajadzībām; (iii) dekonstruēt vai dekompilēt Programmatūru vai jebkuru tās sastāvdaļu; (iv) piekļūt Programmatūrai, lai radītu jebkādu komerciāli pieejamu produktu vai pakalpojumu; (v) kopēt jebkādas Programmatūras vai tās sastāvdaļu spējas, funkcijas, saskarnes vai grafikas; vai (vi) izmantot Programmatūru jebkādā veidā, kas pārsniedz šajā Līgumā atļauto lietošanas jomu.

 

4.        Konfidencialitāte.

4.1                 Konfidencialitāte. Pusei nav tiesību izmantot un/vai izpaust jebkādu otras Puses Konfidenciālo informāciju (kā tas ir definēts Līguma 4.2. apakšpunktā) jebkādam mērķim, kas nav atrunāts šajā Līgumā, izņemot ar otras Puses iepriekšēju rakstisku piekrišanu vai ja to pieprasa piemērojamās tiesības vai kā noteikts Līguma 4.4. apakšpunktā.

 

4.2                 Konfidenciālā informācija. Nozīmē (a) Programmatūru jebkurā tās formā; un (b) abu Pušu uzņēmējdarbības vai tehnisko informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, jebkādu informāciju, kas saistīta ar programmatūras plāniem, dizainiem, izmaksām, cenām un vārdiem, finansēm, tirdzniecības plāniem, uzņēmējdarbības iespējām, personālu, izpēti, attīstību un zinātību.

 

4.3                 Aizsardzība. Katra no Pusēm piekrīt aizsargāt otras Puses Konfidenciālo informāciju tādā pašā veidā kā tā aizsargā savu līdzīgu Konfidenciālo informāciju (bet jebkurā gadījumā ar ne sliktāku aizsardzības pakāpi kāda saprātīgi pieņemama tehnoloģiju nozarē).

 

4.4                  Piespiedu izpaušana. Ja kādai no Pusēm ir ar likumu uzlikts pienākums izpaust otrās Puses Konfidenciālo informāciju, tā nekavējoties par to informē otru Pusi (tiktāl, cik tas ir tiesiski atļauts) un sniedz saprātīgu palīdzību (par otras Puses līdzekļiem), ja tā vēlas novērst vai apstrīdēt šādu izpaušanu.

 

4.5                 Tiesiskās aizsardzības līdzekļi.  Ja kāda no Pusēm izpauž vai izmanto (vai draud izpaust vai izmantot) jebkādu otras Puses Konfidenciālo informāciju pretrunā ar šeit noteiktajiem konfidencialitātes noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības (papildus citiem pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem) uz visu zaudējumu atlīdzību, ko šāda Konfidenciālas informācijas izpaušana vai izmantošana ir radījusi.

 

4.6                 Izņēmumi. Konfidenciālā informācija neiekļauj tādu informāciju, kas: (i) ir vai kļūst vispārēji publiski zināma bez jebkuras Puses pienākumu pārkāpuma; (ii) Pusei ir bijusi zināma pirms to atklājusi otra Puse bez jebkuras Puses pienākumu pārkāpuma; (iii) ir neatkarīgi no otras Puses iegūta bez jebkuras Puses pienākumu pārkāpuma; vai (iv) ir saņemta no trešās personas bez jebkuras Puses pienākumu pārkāpuma.

 

4.7                 Saistību atruna. 

Jebkura un visa informācija un dati, ko satur Programmatūra, attiecas tikai uz Hilti produktu izmantošanu un ir balstīta uz principiem, formulām un drošības noteikumiem saskaņā ar Hilti tehniskajām norādēm un lietošanas, uzstādīšanas, montēšanas u.c. instrukcijām, kas ir strikti jāievēro. Hilti produktu portfelis ir lietojams saistībā ar Programmatūru, un dažādās valstīs tas var atšķirties. Visas Programmatūrā norādītās vērtības ir vidējās vērtības, tādēļ lietojumam specifiski testi ir nepieciešami pirms attiecīgā Hilti produkta izmantošanas. Ar Programmatūras palīdzību veikto aprēķinu rezultāti ir pamatā balstīti uz Klienta ievadītajiem datiem. Tādēļ Klients nes pilnu atbildību par savu ievadīto datu pareizību, pilnīgumu un attiecināmību. Bez tam, Klients atbild arī par aprēķinu rezultātu pārbaudi un apstiprināšanu, ko veic eksperts, it īpaši attiecībā uz atbilstību piemērojamajām tiesībām un atļaujām, pirms to izmantošanas noteiktajā Klienta objektā. Programmatūra kalpo tikai par palīgrīku standartu un atļauju interpretācijā bez jebkādām garantijām par rezultātu pareizību, attiecināmību, vai piemērotību kādam noteiktam pielietojumam. Klients veic visas nepieciešamās un saprātīgās darbības, lai ierobežotu Programmatūras radīto kaitējumu. Visi aprēķinu rezultāti un plāni ir uzskatāmi tikai par ieteikumiem, un tos ir jāpārbauda profesionālam projektētājam un/vai inženierim, lai nodrošinātu, ka aprēķinu rezultāti un plāni ir piemēroti un derīgi Klienta jurisdikcijā un atbilstoši projekta prasībām.

Katras ar Programmatūras palīdzību radītās atskaites "Brīdinājumu" sadaļa ir neatņemama aprēķinu pieņēmuma sastāvdaļa. Klientam ir pienākums nodrošināt visstingrāko atbilstību tiem un nodrošināt, ka tos pirms lietošanas pārbauda atbilstošs eksperts.

 

5.        Garantijas neesamība.

Izņemot attiecībā uz ļaunprātīgi apslēptiem defektiem, Programmatūras nodrošinātājs izslēdz jebkādus apliecinājumus vai garantijas, tiešus vai netiešus, attiecībā uz no kļūdām brīvu Programmatūras uzstādīšanu, lietošanu un darbību. Bez tam, Programmatūras nodrošinātājs jo īpaši, bet ne tikai, negarantē Programmatūras derīgumu tirgum vai izmantojamību kādam noteiktam mērķim. Klients nes visu atbildību par tā izvēli lietot Programmatūru un tās lietošanu.

 

6.        Defekti.

6.1                 Paziņošanas pienākums. Klientam ir pienākums rakstveidā paziņot Programmatūras nodrošinātājam par jebkādu neparedzētu Programmatūras Defektu (kā definēts punktā 6.2) izraisītu aizkavējumu, iekļaujot Defekta aprakstu. Programmatūras nodrošinātājs pēc saviem ieskatiem var izlemt par to, vai kāds Defekts ir labojams un kā tas ir darāms (ar Atjauninājumu, Uzlabojumu, kļūdu labojumu utt.). Neskatoties uz to, Programmatūras nodrošinātājam nav pienākuma Defektus labot, izņemot ļaunprātīgi apslēptus defektus.

6.2                 Defekts. Nozīmē tādu kļūdu pakāpi, kas neatļauj programmatūras darbību kā noteikts Līguma 1.2. apakšpunktā, ievērojot, ka gadījumā, ja (i) Klients ar saprātīgu pūļu pielikšanu var apiet kļūdu radītos traucējumus, vai (ii) kļūda nenoved pie dīkstāves vai būtiska Klienta datu integritātes kropļojuma, šādas kļūdas nav uzskatāmas par Defektu.

 

7.        Atbildības ierobežošana.

7.1                 Atbildības ierobežošana.  Programmatūras nodrošinātāja atbildība par vieglas neuzmanības izraisītiem zaudējumiem neatkarīgi no tās juridiskā pamatojuma tiek pilnībā izslēgta.

 

7.2                 Izņēmumi.  Iepriekšminētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkādu obligātu likumisko atbildību un jo īpaši atbildību par vainojamu dzīvībai un veselībai nodarītu kaitējumu. Turklāt šie atbildības ierobežojumi netiek piemēroti, ja (un tiktāl, cik) Programmatūras nodrošinātājs ir sniedzis specifiskas garantijas.

 

7.3                 Izdevumi. Programmatūras nodrošinātājs neatlīdzina izdevumus, kas taisīti, lai lietotu Programmatūru, izņemot, ja vien tas ir tieši, rakstveidā  piekritis izdevumu atlīdzināšanai.

 

7.4                 Klienta pienākums novērst un mazināt kaitējumu. Datu zuduma gadījumā Programmatūras sniedzējs nespēj atgūt klientu failus. Tādēļ Klientam ir pienākums veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu un mazinātu kaitējumu, un Klientam jo īpaši ir pienākums regulāri veidot jebkādu datu, kas tiek uzglabāti saistībā ar Programmatūru, rezerves kopijas.

 

8.        Auditi

8.1                 Tiesības auditēt.  Lai pārbaudītu, vai Klients rīkojas saskaņā ar šo Līgumu, Programmatūras sniedzējs vai tā iecelta neatkarīga trešā puse ir tiesīga Klienta darba laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma auditēt Klienta IT sistēmas tādā apjomā, cik tas saprātīgi nepieciešams.

 

9.        Datu aizsardzība

Programmatūras nodrošinātājs darbojas kā datu pārzinis.

 

Programmatūras nodrošinātājs ievāc, apstrādā un izmanto (personas) datus, ko Klients padara pieejamus Programmatūras reģistrācijas procesa laikā, lai (i) ļautu Reģistrētajiem lietotājiem izmantot Programmatūru un novērstu Programmatūras ļaunprātīgu izmantošanu; (ii) atbalsta sniegšanai un, ja piemērojams, rēķinu sagatavošanas vajadzībām, un, tiktāl cik tas ir saprātīgi nepieciešams, līgumisko attiecību izveidošanai, uzturēšanai un izbeigšanai; (iii) lai identificētu Klienta lietoto Programmatūras versiju kvalitātes problēmu gadījumā (piem. Programmatūras Defekti vei defekti citos Programmatūras nodrošinātāja produktos) un informētu Klientu par ieteicamajām darbībām, lai novērstu šīs problēmas vai mazinātu to sekas (piem. ar Atjauninājumu, Uzlabojumu, kļūdu labojumu palīdzību utt.). 

 

Programmatūras nodrošinātājs reģistrē anonīmus datus (t.i. tādā veidā, lai tos nav iespējams sasaistīt ar noteiktiem Reģistrētajiem lietotājiem) par Klienta un Reģistrētā lietotāja lietošanas paradumiem, tajā skaitā Klienta (Reģistrētā lietotāja) datora konfigurāciju (aparatūru un operētājsistēmu), un izvērtē tos (arī pēc Līguma Termiņa beigām) ar mērķi uzlabot Programmatūru un citus produktus, ko izplata Programmatūras nodrošinātājs vai kāda cita Hilti grupas sabiedrība (Hilti grupas sabiedrība ir jebkura sabiedrība, kurā Hilti Corporation ir tiešs vai netiešs vairākuma vai mazākuma dalībnieks). Bez tam, Programmatūras nodrošinātājs veic izvērtēšanu Klienta līmenī iekšējās kvalitātes nodrošināšanas un iekšējas kontroles nolūkos par aktivizēto licenču atslēgu skaitu un to, cik bieži Programmatūra tiek lietota kopumā (t.i. lietošana, ko neveic Reģistrētie lietotāji).

 

9.1                 Audita izmaksas.  Saprātīgus Programmatūras nodrošinātāja izdevumus par audita veikšanu sedz Klients tikai tādā gadījumā, ja audita rezultātā tiek atklāts šī Līguma pārkāpums.  

 

10.     Termiņš un līguma izbeigšana.

10.1              Termiņš.  Šis Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu termiņu; "termiņš" nozīmē laika periodu no Spēkā stāšanās datuma līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

 

10.2              Līguma izbeigšana no Programmatūras nodrošinātāja puses. Programmatūras nodrošinātājs ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma un pieprasīt Programmatūras atgriešanu vai neatgriezenisku dzēšanu, Klientam šāda pieprasījuma saņemšanas gadījumā ir pienākums Programmatūru atgriez vai neatgriezeniski dzēst.

 

10.3              Līguma izbeigšana no Klienta puses. Klients ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu, par to 60 dienas pirms katra kalendārā mēneša beigām rakstveidā paziņojot Programmatūras nodrošinātājam.

10.4              Izbeigšana svarīga iemesla dēļ.  Turklāt katra no Pusēm ir tiesīga nekavējoties izbeigt šo Līgumu svarīga iemesla dēļ gadījumā, ja otra Puse pārkāpj jebkuru būtisku šī Līguma noteikumu un nenovērš pārkāpumu 30 dienu laikā pēc paziņojuma par pārkāpumu.

10.5              Līguma izbeigšanas sekas.  Pēc Līguma izbeigšanas Klients nekavējoties pārtrauc piekļuvi Programmatūrai un tās lietošanu, un tam ir pienākums Programmatūru neatgriezeniski dzēst no savām IT sistēmām. 

 

10.6              Noteikumi, kas paliek spēkā.  Līguma izbeigšana neietekmē jebkurai Pusei jau iegūtās tiesības, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, pienākumus un atbildību, kā arī tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas rodas izbeigšanas rezultātā vai saistībā ar to; tā neietekmē arī tādu šī Līguma noteikumu spēkā esamību, kas īpaši norādītas kā spēkā paliekošas pēc Līguma izbeigšanas vai arī kas par tādām pēc būtības uzskatāmas.

 

11.     Līguma grozījumi

11.1              Līguma grozījumi.  Programmatūras nodrošinātājs patur tiesības vienpusēji grozīt Līgumu ("Grozījumi"). Programmatūras nodrošinātājs par Grozījumiem informē Klientu, ievērojot saprātīgu paziņošanas periodu ("Paziņojums par grozījumiem"). Klientam ir tiesības iebilst pret Grozījumiem, par to paziņojot divas (2) nedēļas pirms paredzētā Grozījumu spēkā stāšanās datuma ("Grozījumu spēkā stāšanās datums"). Ja Klients neiesniedz iebildumus šajā laikā, uzskatāms, ka Klients piekrīt attiecīgajiem Grozījumiem un tie stājas spēkā Grozījumu spēkā stāšanās datumā. Ja Klients laicīgi iesniedz iebildumus, Programmatūras sniedzējam ir tiesības izvēlēties vai nu paturēt Līgumu ar Klientu spēkā bez Grozījumiem, vai, neskatoties uz punktā 10.2. noteikto, izbeigt Līgumu ar Grozījumu spēkā stāšanās datumu. Programmatūras sniedzējs īpaši informē Klientu par Programmatūras sniedzēja tiesībām izbeigt Līgumu, termiņu Klienta iebildumu iesniegšanai, Grozījumu spēkā stāšanās datumu un iebildumu neiesniegšanas sekas Paziņojuma par grozījumiem nosūtīšanas gadījumā.

 

12.     Vispārīgie noteikumi.

12.1              Pušu attiecības. Puses ir neatkarīgas līgumslēdzējas puses. Šis Līgums nerada un nav paredzēts, lai radītu sabiedrību, franšīzi, kopuzņēmumu, kā arī pilnvarojuma, fiduciāras vai darba attiecības starp Pusēm.

 

12.2              Paziņojumi.  Visiem paziņojumiem saistībā ar šo Līgumu ir jābūt noformētiem vismaz teksta formā, ja vien šī Līguma noteikumi tieši neparedz kādu citu formu. Programmatūras nodrošinātājs un Klients šādus paziņojumus nosūta ar elektroniskā pasta starpniecību uz adresi(-ēm) un kontaktpersonai(-ām), ko Klients un Programmatūras nodrošinātājs norādījuši Klienta konta reģistrācijas laikā vai uz citām adresēm, par kurām Puses ir paziņojušas viena otrai. Iepriekšējais teikums attiecas arī uz rakstveidā noformētiem paziņojumiem. Bez tam, Programmatūras nodrošinātājs ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus Klientam arī ar Programmatūras starpniecību. 

 

12.3              Atteikšanās no tiesībām un kumulatīvie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Šajā Līgumā noteikto Pušu tiesību neizmantošana vai kavēšanās ar to izmantošanu ir uzskatāma par attiecīgās Puses atteikšanos no šīs tiesības.

 

12.4              Apakšuzņēmēji.  Programmatūras nodrošinātājs Programmatūras nodrošināšanā ir tiesīgs iesaistīt apakšuzņēmējus.

 

12.5              Pārjaunojums. Klients nav tiesīgs pārjaunot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus ne likumiskā ceļā, ne kā savādāk, bez iepriekšējas Programmatūras nodrošinātāja piekrišanas. Programmatūras nodrošinātājs ir tiesīgs pārjaunot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus likumiskā ceļā vai kā savādāk bez iepriekšējas Klienta piekrišanas.

12.6              Piemērojamās tiesības.  Šo Līgumu regulē tikai Latvijas Republikas tiesības, izņemot Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

 

12.7              Piekritība. Jebkādi strīdi saistībā ar šo Līgumu tiek risināti Latvijas Republikas tiesās.

 

12.8              Citi noteikumi.  Šis Līgums kopā ar Saistību atrunas sadaļu, kā arī lietošanas instrukcijām un citām rokasgrāmatām, uz ko ir atsauces, ir uzskatāms par visu vienošanās kopumu starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu. Nepastāv citas vienošanās, apsolījumi, garantijas un apņemšanās kā vien tās, kas īpaši norādītas šeit. Šis Līgums aizstāj visas iepriekšējās vienošanās, priekšlikumus, apliecinājumus, neatkarīgi no tā, vai rakstveida, vai mutiskus, saistībā ar Līguma priekšmetu. Atteikšanās no jebkura noteikuma šajā Līgumā vai tā grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski, tos parakstījusi Puse, pret ko tie ir vērsti, un tie noslēgti ne agrāk kā Spēkā stāšanās datumā. 

 

12.9              Apliecinājums.  Klients apņemas neizmantot Programmatūru tādā veidā, ko varētu uzskatīt par jebkuru likumu vai noteikumu pārkāpumu. Klients atzīst, ka tam ir neatkarīgs pienākums rīkoties saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem.