HILTI PROFIS Anchor Channel
END USER AGREEMENT

HILTI PROFIS Anchor Channel

Угода кінцевого користувача.

This End User Agreement for the Hilti PROFIS Anchor Channel Software ("Agreement") by and between Hilti (Ukraine) LTD ("Software Provider") and you ("Customer") is effective as of the date of Customer`s acceptance of this Agreement ("Effective Date"). Within the registration process for the Software Customer has accepted this Agreement by clicking the acceptance button prior to its first possibility to use the Software. Customer herewith warrants and confirms to solely have entered complete and truthful information about its company and person within the registration process and particularly, but not limited to, has not used any pseudonyms. Software Provider grants to Customer – to the person named in the registration (“Registered User”) - in form as loan according to § 598 BGB and according to the terms of this Agreement the right to use the PROFIS Anchor Software, Updates and Upgrades to the Software (hereinafter altogether referred to as “Software”). Now therefore, the parties agree as follows:

 

Ця Угода кінцевого користувача (далі – «Угода») між Хилти (Україна) ЛТД (Провайдер) та Вами («Користувач») набирає чинності («Дата набуття чинності») з моменту отримання згоди від Користувача. Погодження та прийняття умов договору здійснюється шляхом натискання кнопки «Я згоден» перед першим використання Програмного забезпечення. Користувач гарантує і підтверджує, що ним введено виключно повну і достовірну інформації про свою компанію і особу в процесі реєстрації та, зокрема, але не обмежуючись цим, що він не використовує жодних псевдонімів. Провайдер надає Користувачеві, - особі, зазначеній під час реєстрації («Зареєстрований користувач») – на поворотній основі, відповідно до умов цього Договору право використовувати програмне забезпечення PROFIS Anchor Channel Software, оновлення та додаткові компоненти для програмного забезпечення (далі в цілому - "програмне забезпечення"). Договір укладено на умовах, що наведено нижче.

 

1.        Customer’s Use of the Software.

1.1                 Software Provider Obligations.  Software Provider shall make the Software as described in section 1.2 of this Agreement, available to Customer pursuant to this Agreement. Software Provider may in form of Updates and/or Upgrades improve the Software, but is not obligated to do so; “Updates” means software that remedies Defects in the Software and/or that may include minor improvements of the previous Software; “Upgrades” means new facilities, capabilities or functionalities of the Software.  It shall be Software Provider’s sole discretion whether an Update and/or Upgrade is being made available and whether an improvement is deemed an Update or an Upgrade.

 

1.     Порядок Користування Програмним забезпеченням для Користувачів

1.1. Обов’язки Провайдера. Провайдер надає Користувачеві доступ до Програмного забезпечення, вказаного у п. 1.2 цієї Угоди, згідно з умовами Угоди. Провайдер може (але не зобовязаний) змінювати Програмне забезпечення шляхом Оновлень та Модифікацій. «Оновлення» означає Програмне забезпечення, що виправляє дефекти в ньому та/або включає мінімальні поліпшення; «Модифікації» означає нові можливості та функціонал Програмного забезпечення. Відкриття доступу до Оновлень та Модифікацій здійснюється виключно на розсуд Провайдера, так само як і вирішення того, чи потребує Програмне забезпечення Оновлень чи Модифікації.

1.2                 Software Description.  Software Description and the Software`s features (including manuals and other documentation) are being made available to Customer on Software Provider`s websites as being amended by Software Provider from time to time. Software Provider does at no time warrant that essential functions of the Software relevant to the Customer remain for the Term of this Agreement. Software Provider does not warrant a downwards compatibility of the Software.

1.2.   Опис Програмного забезпечення. Опис Програмного забезпечення та його функцій (включаючи інструкції та інші документи) стає доступним для Користувача на веб-сайті Провайдера та оновлюється час від часу. Провайдер не гарантує, що  функції, які є важливими для Користувача, будуть доступні протягом дії цього договору. Провайдер не гарантує сумісність Програмного забезпечення з компютерним середовищем Користувача.

1.3                 System Requirements.  The operation or use of the Software by Customer may require certain System Requirements as specified and updated from time to time on the Software Provider`s websites, where solely Customer shall be responsible to ensure that the System Requirements are met. The provision of System Requirements does not form part of Software Provider’s obligations under this Agreement.

1.3.   Системні вимоги. Користування Програмним забезпеченням передбачає відповідні Системні вимоги, які публікуються та періодично оновлюються на сайтах Провайдера. Дотримання Системних вимог є обовязком Користувача. Забезпечення дотримання необхідних Системних вимог для Користувачів не є обов’язком Провайдера за цією Угодою.

1.4                 Customer Obligations.  Customer is responsible for the Registered User’s use of the Software and his/her compliance with this Agreement. Customer shall use reasonable efforts to prevent unauthorized access to, or use of, the Software by not authorized third parties through its systems, and notify Software Provider promptly of any such unauthorized access or use.

 

1.4.   Обов’язки Користувача. Користувач відповідальний за використання Програмного забезпечення у відповідності до цієї Угоди. Користувач повинен вживати розумних заходів для того, щоб запобігти несанкціонованому використанню Програмного забезпечення або його використання неавторизованими третіми сторонами, а також негайно повідомляти Провайдера про випадки несанкціонованого використання.

1.5                 Prohibited Activities.  Customer shall use the Software solely for its internal business purposes. If not expressively otherwise determined by mandatory statutory law, Customer shall in regards to the Software not: (i) license, sublicense, decompile, sell, resell, rent, lease, transfer, assign, distribute, time share, offer, or otherwise make the Software available to any third party; (ii) use the Software in violation of applicable local, state, national and/or foreign law, treaties, and/or regulations applicable to a respective party or otherwise use the Software in violation of this Agreement.

 

1.5.   Недозволені дії та операції. Користувач зобовязаний використовувати програмне забезпечення виключно для своєї господарської діяльності. Якщо це прямо не визначено діючим законодавством, Користувач по відношенню до Програмного забезпечення не повинен: (i), ліцензувати, субліцензувати, декомпілювати, продавати, перепродавати, надавати в оренду, лізинг чи інші форми користування, передавати, надавати, розповсюджувати, тимчасово розділяти, пропонувати або іншим чином робити Програмне забезпечення доступним для будь-яких третіх осіб; (іі)  використовувати Програмне забезпечення всупереч діючому законодавству (як внутрішньому, так і міжнародному), а також всупереч цій Угоді.

2.       Free Software use & Data backup.

2.1.   Free Software Use.  Until further notice (revocation) by Software Provider, Software Provider will make the Software available to Customer for downloading via Software Provider`s websites. Software Provider will not have any delivery obligation over and beyond that; in particular, Software Provider will not install the Software on Customer`s IT systems or will not provide Customer with the source code of the Software. All implementation services to technically prepare the Software for its operational use (i.e. setting up the Software to meet technical system requirements and technical parameterization of the Software) shall solely be done by Customer. Software Provider may from time to time provide new Updates of the Software, where it is Customer`s sole responsibility to regularly check whether a new Update is available for downloading. When an Update is released, all previous Software versions shall automatically and with immediate effect lose their validity, and Customer shall indemnify Software Provider from any claims associated with its continued use of such previous Software.

 

2. Вільне використання програмного забезпечення і резервне копіювання даних.

2.1. Вільне використання програмного забезпечення. До подальшого повідомлення (анулювання) від Провайдера, Провайдер робить Програмне забезпечення доступним Користувачу для завантаження через веб-сайти Провайдера. Провайдер не має будь-яких зобов'язань з поставки Програмного забезпечення, ніж зазначено вище; зокрема, Провайдер не встановлює програмне забезпечення на ІТ-системи Користувача та не надає Користувачеві вихідний код Програмного забезпечення. Всі дії із впровадження технічної підготовки програмного забезпечення до його оперативного використання (тобто встановлення та настроювання Програмного забезпечення відповідно до вимог технічної системи, а також технічна параметризація Програмного забезпечення) здійснюються виключно Користувачем. Провайдер може час від часу надавати нові оновлення програмного забезпечення, ї це є повною відповідальністю Користувача - регулярно перевіряти, чи доступне для завантаження нове оновлення. У випадку виходу нового оновлення, всі попередні версії Програмного забезпечення автоматично та негайно втрачають силу, і в цьому випадку Користувач звільняє Провайдера від будь-яких претензій, пов'язаних з подальшим використанням програмного забезпечення попередніх версій.

2.2.   Business Customers.  The Software is solely intended to be used on premises by business customers and not by private end consumers.

2.2. Господарське використання. Програмне забезпечення призначене для використання виключно в господарській діяльності і жодним чином – не в особистому використанні кінцевими споживачами.

2.3.   Data Back-Up.  Customer shall install the Software its IT systems; therefore, it remains Customer`s sole responsibility to retain up to date back-ups of any data in connection with the use of the Software

2.3. Збереження резервних даних. Користувач повинен встановити Програмне забезпечення на свої ІТ-Системи; резервне збереження будь-яких даних у звязку з використанням Програмного забезпечення є відповідальністю Користувача.

3.       Proprietary Rights.

3.1.   © Hilti Corporation 2015.  Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, exclusively and unrestrictedly retains sole ownership, and reserves all rights, title and interest and all Intellectual Property Rights (as such term is defined in section 3.2) to the Software (including Updates and Upgrades), unless explicitly otherwise stated in this Agreement. Software Provider is entitled by Hilti Corporation to grant to Customer rights to the Software (including Updates and Upgrades) according to the terms and conditions of this Agreement.

3. Права власності.

3.1. © Hilti Corporation 2015 (Корпорація «Хілті»). Корпорація «Хілті», адреса: Фельдкірхерштрассе, 100, 9494, Шан, Ліхтенштейн, залишає за собою всі ексклюзивні та необмежені права власності та інші права, в тому числі Право інтелектуальної власності (див. визначення у п. 2.2) на Програмне забезпечення (його Оновлення та Модифікації), якщо інше прямо не передбачене цією Угодою. Провайдер уповноважений Корпорацією «Хілті» надати Користувачеві права на Програмне забезпечення (включаючи його Оновлення та Модифікації), згідно з умовами цієї Угоди.

3.2.   Intellectual Property Rights.  Means any and all common law, statutory and other industrial property rights and intellectual property rights, including copyrights, trademarks, trade secrets, patents and other proprietary rights issued, honored or enforceable under any applicable laws anywhere in the world, and all moral rights, related to the Software.      

3.2. Права інтелектуальної власності. Означають всі права промислової та інтелектуальної власності (як за законом, так і за звичаєвим правом), в тому числі авторське право (копірайт), права на торгову марку, комерційну таємницю, патенти та інші права, які надаються, гарантуються та захищаються будь-яким законодавством в будь-якій країні світу, а також немайнові (моральні) права щодо Програмного забезпечення.

3.3. Reservation of Rights.  Subject to the limited rights expressly granted hereunder, no rights are granted to Customer hereunder other than as expressly set forth herein. Customer reserves all rights, title and interest in and to its data, other non-Software Provider software and other intellectual property to which Software Provider may from time to time have access in the course of providing the Software.

3.3. Збереження прав. За винятком обмежених прав, наданих Користувачеві за цією Угодою, інші права, окрім прямо передбачених цією Угодою, Користувачеві не надаються. Користувач залишає за собою всі права та інтереси, пов’язані із його даними, іншим програмним забезпеченням, яке не належить Провайдеру, іншою інтелектуальною власністю, до якої в Провайдера може бути доступ у процесі надання Програмного забезпечення Користувачеві.

3.4.  Grant of Rights.  Software Provider grants to Customer a non-exclusive, single (for one Registered User), non-transferable right to download and use the Software in accordance with and during the term of this Agreement. In case that other users within Customer`s sphere of business operations want to use the Software, such further users need to download and register for the Software themselves.

3.4. Надання прав. Провайдер надає Користувачеві неексклюзивні, одиничні (для одного Зареєстрованого Користувача), невідчужувані права завантажувати та використовувати Програмне забезпечення відповідно до цієї Угоди та протягом її дії. У випадку, якщо інші Користувачі в межах господарської діяльності Користувача мають намір використовувати Програмне забезпечення, такі користувачі повинні завантажити та зареєструвати Програмне забезпечення самостійно.

3.5.  Restrictions.  If not expressively otherwise determined by mandatory statutory law, Customer shall not (i) modify, copy or create any derivative works based on the Software; (ii) frame or mirror any content forming part of the Software, other than on Customer's own intranets for its own internal business purposes; (iii) reverse engineer or decompile the Software or any part thereof; (iv) access the Software in order to build any commercially available product or service; (v) copy any features, functions, interfaces or graphics of the Software or any part thereof; or (vi) use the Software in any manner that exceeds the scope of use permitted herein.

2.6. Обмеження. Якщо інше не передбачено законодавством, Користувач не може: (і) модифікувати, копіювати або створювати похідні продукти на базі Програмного забезпечення; (іі) частково або повністю розміщувати будь-який контент, що становить частину Програмного забезпечення будь-де, окрім внутрішньої мережі інтернет та виключно у своїх робочих цілях; (ііі) розбирати чи декомпілювати Програмне забезпечення або його складові; (iv) отримувати доступ до Програмного забезпечення з метою створення комерційного продукту чи послуги; (v) копіювати будь-які компоненти, функції, інтерфейс чи графічні елементи Програмного забезпечення чи його частин(и); будь-яким іншим чином використовувати Програмне забезпечення за межами дозволеного використання.

4.       Confidentiality.

4.1. Confidentiality.  A party shall not disclose or use any Confidential Information (as such term is defined in section 4.2) of the other party for any purpose outside the scope of this Agreement, except with the other party's prior written permission or as required by Law and permitted by section 4.4, below.

4. Конфіденційність.

4.1. Конфіденційність. Сторони не можуть розкривати чи використовувати будь-яку Конфіденційну Інформацію (див. визначення терміну у п. 4.2. нижче) іншої Сторони із будь-якою іншою метою, ніж визначеною цією Угодою, за винятком наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони чи у передбаченому законом порядку або дозволеному п. 4.4. Угоди.

4.2. Confidential Information.  Means (a) the Software in any form, (b) each party’s business or technical information, including but not limited to any information relating to software plans, designs, costs, prices and names, finances, marketing plans, business opportunities, personnel, research, development or know-how.

4.2. Конфіденційна інформація. Означає: (а) Програмне забезпечення у будь-якій його формі, (б) ділова чи технічна інформація обох Сторін, в тому числі інформація щодо планів розробки програмного забезпечення, дизайну, вартості, цін, найменувань, фінансових та маркетингових планів, ділових перспектив, персоналу, досліджень, розробок, ноу-хау.

4.3. Protection.  Each party agrees to protect the Confidential Information of the other party in the same manner that it protects its own Confidential Information of like kind (but in no event using less than a reasonable degree of care and reasonable technology industry standards).

4.3. Захист. Обидві Сторони згодні захищати Конфіденційну Інформацію іншої Сторони у тому ж порядку, як і свою Конфіденційну Інформацію, тощо (але в межах розумних засобів і заходів та доступних для Сторін технологічних стандартів у цій галузі).

4.4. Compelled Disclosure.  If a party is compelled by Law to disclose Confidential Information of the other party, it shall promptly provide the other party with prior notice of such compelled disclosure (to the extent legally permitted) and provide reasonable assistance, at the other party's cost, if the other party wishes to prevent or contest the disclosure.

4.4. Примусове розкриття. Якщо одній із Стороні належить розкрити Конфіденційну Інформацію іншої Сторони згідно із вимогами закону (в дозволених законом межах), ця Сторона спочатку повідомить про це іншу Сторону, а у разі, якщо інша Сторона висловить небажання чи незгоду із розкриттям, - надасть можливу допомогу, за рахунок іншої Сторони.

4.5. Remedies.  If a party discloses or uses (or threatens to disclose or use) any Confidential Information of the other party in breach of confidentiality protections hereunder, the other party shall have the right, in addition to any other remedies available, to injunctive relief to stop such acts, it being acknowledged by the parties that any other available remedies are inadequate.

4.5. Засоби правового захисту. Якщо будь-яка з Сторін розкриває або використовує (або погрожує розкрити чи використати) Конфіденційну Інформацію іншої Сторони із порушенням умов конфіденційності за цією Угодою, інша Сторона, на додаток до інших засобів правового захисту, матиме право на відповідні забезпечувальні заходи, щоб заподіяти таким порушенням, якщо обидві Сторони визнають, що інші засоби захисту були відсутні.

4.6. Exclusions.  Confidential Information shall not include any information that: (i) is or becomes generally known to the public without breach of any obligation owed to the other party; (ii) was known to a party prior to its disclosure by the other party without breach of any obligation owed to the other party; (iii) was independently developed by a party without breach of any obligation owed to the other party; or (iv) is received from a third party without breach of any obligation owed to the other party.

4.6. Винятки. Конфіденційна Інформація не включає: (і) інформацію, що була чи стала публічно відомою без порушень зобов’язань однієї Сторони перед іншою; (іі) була відома Стороні до розкриття іншою Стороною, без порушень зобов’язань однієї Сторони перед іншою; (ііі) була незалежно розроблена іншою Стороною, без порушень зобов’язань однієї Сторони перед іншою; або (iv) була отримана від третьої особи, без порушень зобов’язань однієї Сторони перед іншою.

4.7. Disclaimer. 

Any and all information and data contained in the Software concern solely the use of Hilti products and are based on the principles, formulas and security regulations in accordance with Hilti's technical directions and operating, mounting and assembly instructions, etc., that must strictly complied with. The Hilti product portfolio to be used in connection with Software may vary from country to country. All figures contained in the Software are average figures, and therefore, use-specific tests are to be conducted prior to using the relevant Hilti product. The results of the calculations carried out by means of the Software are based essentially on the data Customer puts in. Therefore, Customer bears the sole responsibility for the absence of errors, the completeness and the relevance of the data to be put in by Customer. Moreover, Customer bears sole responsibility for having the results of the calculation checked and cleared by an expert, particularly with regard to compliance with applicable norms and permits, prior to using them for Customer`s specific facility. The Software serves only as an aid to interpret norms and permits without any guarantee as to the absence of errors, the correctness and the relevance of the results or suitability for a specific application. Customer must take all necessary and reasonable steps to prevent or limit damage caused by the Software. All calculation results and designs are recommendations and need to be confirmed with a professional designer and/or structural engineers to ensure that the calculation results and designs are suitable and adequate for Customer`s specific jurisdiction and project requirements.

4.7. Застереження

Будь-яка і вся інформація або відомості, що містить Програмне забезпечення, стосуються виключно продукції Hilti і базуються на принципах, формулах та регулюванні безпеки відповідно до технічної документації Hilti, а  також на інструкціях з діяльності, монтажу та зборки, які мають суворо дотримуватись. Набір продуктів Hilti, який використовується у зв’язку з Програмним забезпеченням може відрізнятись в різних країнах. Всі розрахунки, що здійснюються за допомогою Програмного забезпечення – це усереднені розрахунки, отже – специфічні попередні тести мають бути проведені до використання відповідної продукції Hilti. Результат розрахунків, проведених Програмним забезпеченням, базується переважно на відомостях, введених Користувачем. Відтак, виключно відповідальністю Користувача є відсутність помилок, повнота та відповідність даних, що ним вводяться. Більше того, Користувач несе виключну відповідальність за перевірку та уточнення результатів експертом, зокрема – щодо відповідності норм та дозволів. Програмне забезпечення призначено виключно для допомоги у інтерпретації норма і дозволів і не гарантує відсутність помилок, коректність та доречність результатів та їх придатність  для певних цілей. Користувач має вживати всіх необхідних та доречних заходів для запобігання шкоди, яка може бути завдана використанням Програмного забезпечення. Результати всіх розрахунків, креслень і рекомендацій потребують підтвердження професійним архітектором чи інженером для того, щоб переконатись, що результати розрахунків і креслень необхідні і доречні для юрисдикції Користувача і вимог проекту.

The sectionWARNINGSin each of the reports being generated with the Software form an integral part of the calculation assumption. Customer needs to comply with those to the strictest and needs to ensure that they are being reviewed by an appropriate expert prior to their use.

Розділ «УВАГА» в кожному звіті буде згенерований Програмним забезпеченням як частина відповідних розрахунків. Користувач зобовязується відповідати найбільш суворим обмеженням, що стосуються попереднього експертного схвалення.

5.       Free Use of Software & Data Back-Up.

4.        Безкоштовне використання Програмного забезпечення та резервне копіювання даних.

4.1. Free Use of Software.  Software Provider will make the Software available to Customer free of charge for downloading via google play and/or apple itunes. Software Provider will not have any delivery obligation over and beyond that; in particular, Software Provider will not install the Software on Customer`s device or will not provide Customer with the source code of the Software. All implementation services to technically prepare the Software for operational use (i.e. setting up the Software to meet technical system requirements and technical parameterization of the Software) shall solely be done by Customer. Software Provider may from time to time provide new Updates of the Software, where it is Customer`s sole responsibility to regularly check whether a new Update is available for downloading. When an Update is released, all previous Software versions shall automatically and with immediate effect lose their validity, and Customer shall indemnify Software Provider from any claims associated with its continued use of such previous Software.

4.1. Безкоштовне використання Програмного забезпечення. Провайдер безкоштовно надасть Користувачеві Програмне забезпечення для завантаження через google play та/або apple itunes. Провайдер не матиме жодних інших обов’язків щодо надання Програмного забезпечення іншим, ніж завантаження, чином, зокрема, Провайдер не встановлюватиме Програмне забезпечення на пристрій Користувача і не передаватиме Користувачеві програмного коду. Всі дії по встановленню та технічній підготовці Програмного забезпечення до роботи (встановлення Програмного забезпечення згідно технічних системних вимог та параметрів) виконуватиме Користувач. Провайдер може подеколи оновлювати та модифікувати Програмне забезпечення, проте Користувач має самостійно відстежувати доступні для завантаження Оновлення. Щойно виходитиме Оновлення, всі попередні версії Програмного забезпечення автоматично стають недійсними, а Користувач буде компенсувати Провайдеру збитки, якщо такі будуть у зв’язку зі скаргами про використання попередніх версій.

4.2. Business Customers.  The Software is solely intended to be used on premises by business customers and not by private end consumers.

4.2. Корпоративні клієнти – користувачі.  Дане Програмне забезпечення призначене виключно для використання  корпоративними клієнтами-користувачами, а не приватними кінцевими користувачами.

4.3. Data Back-Up.  The Software shall be installed by Customer and stored on Customer`s device, therefore, it remains Customer`s sole responsibility to retain up to date back-ups of any data in connection with the use of the Software.

4.3. Резервне копіювання даних. Програмне забезпечення встановлюється та зберігається на пристрій Користувача, отже Користувач відповідатиме за своєчасне оновлення (апдейт) резервних копій даних, пов’язаних із використанням Програмного забезпечення.

5. Exclusion of Warranty. Except for fraudulently concealed defects, Software Provider herewith excludes any and all representations, warranties, whether expressed or implied, with respect to the error free installation, use, or operating of the Software. Furthermore, the Software Provider does particularly, but not limited to, not warrant the merchantability or fitness of the Software for a particular purpose. Customer is solely responsible for its selection and use of the Software.

5. Виключення гарантій. За виключенням  випадків умисно прихованих дефектів, Провайдер виключає будь які претензії та гарантії, явні або неявні, по відношенню до помилок встановлення, використання та роботи за допомогою Програмного забезпечення. Більше того, Провайдер не гарантує те, що Програмне забезпечення підходить для тих чи інших цілей. Вибір та використання Програмного забезпечення є виключною відповідальністю Користувача.

6.       Defects.

6. Дефекти

6.1. Notification obligation.  Customer shall notify Software Provider without undue delay of any alleged Defects (as such term is defined in section 6.2) of the Software in writing, including a description of the alleged Defect. Software Provider may decide at its sole discretion whether to cure a given Defect and if so how to rectify a Defect (Update, Upgrade, bugs, etc.). Notwithstanding the foregoing Software Provider shall, except for fraudulently concealed defects, not be obligated to rectify Defects.

6.1. Виправлення помилок. Користувач має своєчасно інформувати Провайдера про будь-які можливі Дефекти (див. визначення в п.6.2) у Програмному забезпеченні, включаючи опис можливої помилки. Провайдер може вирішувати на свій розсуд, чи виправляти відповідний Дефект і якщо – як його виправляти (Оновлювати, Модифікувати тощо). Безвідносно до вказаного, Провайдер, за виключенням умисно прихованих дефектів, не зобовязаний виправляти Дефекти.

6.2. Defect.  Means a severity of errors that prevents the Software from operating as described in section 1.2, whereas in case (i) a work-around can be utilized with reasonable effort by Customer or in case (ii) an error does not lead to a downtime or to a serious disturbance of Customer`s data integrity, such errors shall not be deemed as a Defect.

6.2. Дефект. Означає серйозну помилку, яка не дозволяє Програмному забезпеченню функціонувати у порядку, вказаному у п. 1.2, проте у таких випадках, як: (і) Користувачеві може застосувати обхідне рішення; (іі) помилка не призводить до припинення роботи або серйозних збоїв чи пошкодження даних Користувача, - такі помилки не вважатимуться Дефектом. 

7. Limitation of Liability.

7. Обмеження відповідальності.

7.1. Limitation of Liability.  Software Provider’s liability for damages caused by slight negligence, irrespective of its legal ground, shall herewith to its entirety be excluded.

7.1. Обмеження відповідальності. Відповідальність Провайдера за завдану шкоду, виключається незалежно від правових підстав.

7.2. Exceptions.  The aforesaid limitations of liability shall not apply to any mandatory statutory liability, in particular to liability under the German Product Liability Act, and liability for culpably caused injuries of life, body or health. In addition, such limitations of liability shall not apply if and to the extent Software Provider has assumed a specific guarantee.

7.2. Виключення. Вищевказані обмеження не стосуються обов’язкової законної відповідальності, зокрема відповідальності, передбаченої німецьким законом «Про відповідальність за якість продукції» та відповідальності, передбаченої для смертельних випадків, тілесних ушкоджень, шкоди здоров’ю. Окрім того, вказані обмеження не стосуються відповідальності, прийнятої Провайдером в межах наданих ним гарантій.

7.3. Futile Expenses.  Section 7.2 and section 7.3 shall apply accordingly to Software Provider`s liability for futile expenses.

7.3. Марні втрати. П.п. 7.2 та 7.3 стосуються відповідальності Провайдера у разі марних втрат.

7.4. Customer’s obligation to avert and reduce damages.  Software Provider is not able to restore individual customer files in case of data loss. Customer shall therefore, be obliged to take adequate measures to avert and reduce damages, in particular Customer shall be obliged to create backup copies of any its data stored in connection with the Software on a regular basis.

7.4. Зобов’язання Користувача запобігати та зменшувати збитки. Провайдер не в змозі відновлювати дані Користувача у разі їх втрати. Користувач, в свою чергу, має докласти розумних зусиль, щоб запобігти чи мінімізувати збитки, в тому числі Користувач має робити резервні копії своїх даних, які зберігаються для роботи із Програмним забезпеченням.

8. Audits

8. Аудит.

8.1. Right to Audit.  In order to examine whether Customer complies with the provisions of this Agreement, Software Provider or an independent third party being appointed by Software Provider shall within Customer`s business hours and without observing an announcement period be entitled, to audit Customer`s IT systems to the extent reasonably required.

8.1. Право аудиту. Для перевірки дотримання Користувачем умов даної Угоди, Провайдер або третя призначена Провайдером особа може проводити перевірки, без попереднього інформування, на робочому місці та в робочий час Користувача, у відповідних межах.

8.2 Audit Costs.  Solely in case a violation of this Agreement is being detected in the course of such Audit, the Software Provider`s reasonable costs for conducting such Audit shall be borne by Customer.

8.2. Вартість аудиту.  Користувач компенсуватиме вартість проведеного Провайдером аудиту лише у випадках, коли будуть виявлені порушення Користувачем умов цієї Угоди.

9. Data protection

9. Захист даних

The Software Provider acts as Data Controller.

Провайдер виступає як особа, що контролює дані.

The Software Provider collects, processes and uses the (personal) data being made available by Customer in the course of the Software registration process to (i) enable the usage of the Software for the Registered Users and to avoid any misuse of the Software; (ii) for support-, and if applicable for billing purposes and to the extent reasonably required for establishing, conducting and ending of the contractual relationship; (iii) in case of a quality issue (e.g. Software Defects, or of defects of Software Provider`s other products) to identify the Software version being used by Customer and to inform the Customer of recommended measures to diminish or rectify such quality issue (e.g. via Updates, Upgrades, bugs, patches, etc.). 

Провайдер збирає, обробляє та використовує (особисті) дані, доступ до яких надано Користувачем в межах процесу реєстрації для того, щоб (і) зробити можливим використання Програмного забезпечення Зареєстрованими Користувачами та запобігти будь-якому недобросовісному використанню Програмного забезпечення; (іі) для підтримки та, в разі необхідності, для забезпечення виставлення рахунків та іншого обґрунтованих вимог для встановлення, провадження або завершення договірних відносин; (ііі) для контролю якості (наприклад, Дефектів Програмного забезпечення або Дефектів інших продуктів Користувача) для ідентифікації Споживача та надання рекомендацій щодо вищевказаних питань з контролю якості.

The Software Provider captures Customer`s and the Registered User`s usage behavior, including Customer`s (Registered User`s) computer configuration (hardware and operating system) on an anonymous basis (i.e. in a way, that prevents conclusions to certain Registered Users) and evaluates those (beyond the Agreement`s Term), in order to improve the Software and other products being distributed by Software Provider or by another company of the Hilti-group (a company of the Hilti-group is each company in which Hilti Corporation – directly or indirectly – holds a minority or majority participation). Furthermore, Software Provider evaluates on a Customer level for internal quality assurance and internal control purposes the amount of activated license keys and how often the Software is being used in aggregate (i.e. not by a Registered User).

Програмне забезпечення відстежує поведінку Користувача та Зареєстрованих Користувачів, включаючи конфігурацію комп’ютерів (технічної складової та операційної системи) анонімним шляхом (що виключає можливість встановлення Зареєстрованого Користувача) та оцінює їх з тим, щоб покращити Програмне забезпечення та інші продукти, що розповсюджуються Провайдером або іншими компаніями групи Hilti (компанії, в яких Hilti прямо або опосередковано має мажоритарну або міноритарну часту). Більше того, Провайдер, з метою контролю якості, контролює, наскільки часто використовується Програмне забезпечення.

10. Term & Termination.

10. Строк дії і припинення Угоди.

10.1. Term.  This Agreement shall have an indefinite term, whereas "Term" means the period starting from the Effective Date until the Agreement will have been terminated.

10.1. Строк дії. Ця Угода укладається на невизначений строк, при цьому «строк» означає період, що починається з Дня набрання угодою чинності і діє до її розірвання.  

10.2. Termination by Software Provider.  Software Provider may at any time terminate this entire Agreement according to § 604 sec. 3 German Civil Code without observing a notice period and to demand the return or the irretrievable deletion of the Software.

10.2. Припинення Угоди Провайдером. Провайдер може припинити дію Угоди відповідно до п.604 розділу 3 Цивільного кодексу Німеччини без дотримання періоду повідомлення і вимагати видаленні Програмного забезпечення.

10.3.  Termination by Customer.  Customer may terminate this entire Agreement in writing upon observing a notice period of 60 days prior to the end of a calendar month.

10.3. Припинення Угоди Користувачем. Користувач має право припинити дію цією угоди шляхом надсилання письмового повідомлення за 60 днів до завершення відповідного календарного місяця.

10.4 Termination for Cause.  In addition, each party may terminate this Agreement for cause with immediate effect in the event of the other party's breach of any material term of this Agreement and failure to cure such breach within 30 days following notice of such breach.

10.4. Розірвання Угоди у зв'язку з невиконанням зобов'язань. Кожна із Сторін може розірвати цю Угоду з причини невиконанням зобов'язань, порушення суттєвих умов Угоди, невжиття заходів щодо усунення порушення протягом 30 днів після відповідного повідомлення про таке порушення.

10.5. Consequences due to the contractual end of the Agreement.  Upon ending of the Agreement, Customer shall immediately cease accessing and otherwise utilizing the Software and is obligated to irretrievable delete the Software from its IT systems. 

10.5. Наслідки завершення чинності Угодою. При завершенні чинності Угодою, Користувач зобовязаний негайно припинити доступ та інші способи використання Програмного забезпечення та видалити Програмне забезпечення зі своїх ІТ-систем.

10.6. Surviving Provisions.  Any termination of this Agreement shall not affect any accrued rights, remedies, obligations or liabilities of either Party, or any rights or remedies arising from or in connection with such termination, as set forth in this Agreement, nor shall it affect the effectiveness of provisions of this Agreement which explicitly or by nature of business remain in force after the termination of this Agreement.

10.6. Збереження положень Угоди в силі. Розірвання/припинення Угоди не впливатиме на набуті права, засоби правового захисту, обов’язки та відповідальність Сторін, а також на права, засоби правового захисту, обов’язки та відповідальність Сторін, набуті  у зв’язку із цією Угодою, при цьому положення Угоди, які за своєю специфікою не можуть припинятись, залишатимуться в силі.

11. Changes to the Agreement

11. Внесення змін до Угоди

11.1. Changes to the Agreement.  Software Provider reserves the right to unilaterally change the Agreement ("Change"). Software Provider will notify Customer about the Change by considering a reasonable prior notice period (“Change Notification”). The Customer has the right to object to the Change with two (2) weeks prior notice before the Change is intended to become effective ("Change Effective Date"). If Customer does not object in due time, this shall be deemed as Customer’s acceptance of the Change and the Change shall become effective at the Change Effective Date. If Customer objects in due time, Software Provider may choose to either continue the Agreement with Customer under the terms of this Agreement without the Change, or, notwithstanding 11.2 above, to terminate the Agreement with effect at the Change Effective Date. Software Provider will specifically inform Customer about Software Provider’s termination right, the notice period for Customer’s objection, the Change Effective Date and the consequences of not objecting to the Change Notification.

11.1. Внесення змін до Угоди. Провайдер залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Угоди («Зміни»). Провайдер повідомить Користувача щодо змін шляхом надсилання повідомлення в розумний період («Повідомлення про Зміни»). Користувач має право оспорювати внесення змін шляхом надсилання повідомлення за два (2) тижні до того, як Зміни набудуть чинності («Дата набуття чинності Змінами»). Якщо Користувач не заперечує щодо змін, це розглядається Провайдером як згода на внесення змін і зміни набувають чинності в Дату набуття чинності Змінами. Якщо Користувач заперечує в належний час, Провайдер може вибрати, чи залишити Угоду в силі, чи припинити її дію з Дати набуття чинності Змінами. Провайдер буде окремо повідомляти Користувача про право Провайдера розірвати договір, про період, протягом якого Користувач має право заперечувати, про Дату набуття чинності Змінами та про наслідки подання заперечень.

12. General Provisions

12.1. Relationship of the Parties.  The parties are independent contractors. This Agreement does not create nor is it intended to create a partnership, franchise, joint venture, agency, fiduciary or employment relationship between the parties.

12. Загальні положення.

12.1. Відносини Сторін. Сторони є незалежними учасниками Угоди. Дана Угода жодним чином не передбачає і не створює партнерства, франшизи, спільного підприємства, агентських, фідуціарних відносин, працевлаштування Сторін, тощо.

12.2. Notices.  Unless the terms of this Agreement explicitly require any other form, all notices under this Agreement must be given at least in textual form. Software Provider and Customer will deliver such notices by email to the address(es) and contact person(s) indicated by Customer and Software Provider upon registration of Customer’s account with Software Provider or to such other address(es) of which the parties may notify each other. The preceding sentence applies accordingly if the notices are given in writing. Furthermore, Software Provider is entitled, to address notices to Customer directly via the Software.

12.2. Повідомлення. Якщо умови цієї Угоди прямо не передбачають інше, всі повідомлення за Угодою мають надаватись, як мінімум, в текстовому вигляді. Провайдер і Користувач обмінюватимуться повідомленнями за адресами електронної пошти, через контактних осіб, вказаних Провайдером і Користувачем при реєстрації Провайдером рахунку (акаунту) Користувача, або за іншими адресами, вказаними Сторонами. Все вищевказане стосується лише письмових повідомлень. Тим не менш, Провайдер має право відсилати повідомлення Користувачу за допомогою Програмного забезпечення.

12.3. Waiver and Cumulative Remedies.  No failure or delay by either party in exercising any right under this Agreement shall constitute a waiver of that right.

12.3. Відмова від Угоди та Сукупність засобів правового захисту. Несвоєчасне застосування, незастосування Сторонами своїх прав за цією Угодою не означає відмову від своїх прав.

12.4. Subcontractors. Software Provider may commission subcontractors with the providing of the Software.

12.4. Підрядники. Провайдер Програмного Забезпечення може призначати підрядників для надання Програмного забезпечення Користувачам.

12.5. Assignment.  Customer shall not be entitled to assign any of its rights or obligations hereunder, whether by operation of law or otherwise, without the prior written consent of Software Provider. Software Provider shall be entitled to assign any of its rights or obligations hereunder, whether by operation of law or otherwise, without obtaining Customer`s consent.

12.5. Уступка Прав.  Користувач не наділений правом передавати будь-які права за цією Угодою, незалежно від правових підстав, без попередньої письмової згоди Провайдера. Провайдер наділений правом передавати свої права та обовязки, без отримання попередньої згоди Користувача.

12.6. Governing Law. This Agreement shall be governed exclusively by the Laws of Ukraine excluding the Convention on the International Sale of Goods.

12.6 Застосовне Право. Ця Угода регулюється виключно законодавством України, за винятком Конвенції про міжнародну купівлю-продаж товарів.

12.7. Venue.  The venue for adjudication of any disputes relating to this Agreement shall be the competent court being applicable at the registered seat of Software Provider. However, Software Provider shall be entitled to file actions at the court having jurisdiction at Customer’s place of business. Each party consents to jurisdiction in such courts and waives any claims of inconvenient forum.

12.7.  Юрисдикція. Місцем розгляду судових позовів за будь-якими спорами у зв’язку із даною Угодою буде судовий орган за місцем реєстрації Провайдера. Проте Провайдер, може подавати судові позови за місцем розташування Користувача. Обидві Сторони не заперечують і згодні з вибором вказаних юрисдикцій. 

12.8. Further Provisions.  This Agreement constitutes together with the Disclaimer Section and the references to the information of use and other referenced manuals the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. There are no agreements, representations, warranties, promises, covenants, commitments, or undertakings other than those expressly set forth herein. This Agreement supersedes all prior agreements, proposals or representations, written or oral, concerning its subject matter. No modification, amendment, or waiver of any provision of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the party against whom the modification, amendment or waiver is to be asserted, and entered into no earlier than the Effective Date. 

13.8 Інші Положення. Ця Угода, разом із посиланнями, інформацією про використання та вказаними інструкціями становить єдину загальну Угоду між Сторонами щодо її предмету. Інших угод, заяв, гарантій, обіцянок, домовленостей, зобов’язань, окрім прямо вказаних у цій Угоді, Сторони не приймали. Ця Угода заміняє собою всі попередні угоди, пропозиції, заяви, письмові та усні, щодо предмету Угоди. Будь-які зміни чи виключення будь-яких положень з Угоди прийматимуться шляхом підписання відповідного письмового документу Стороною, якої такі змінення чи виключення будуть стосуватись, а сам такий документ вступить в силу не раніше Дати набуття чинності.

12.9. Representation. Customer agrees that its use of the Software does not constitute non-compliance with any Law or regulation. Customer acknowledges that it has an independent duty to comply with any and all Laws applicable to it.

12.9. Запоруки законності. Користувач згоден, що використанням ним Програмного забезпечення не є порушенням чи недотриманням будь-якого законодавства чи законної постанови. Користувач визнає, що він несе самостійну відповідальність за дотримання всіх застосовних законів.