HILTI PROFIS Anchor
LICENČNÍ SMLOUVA
o používání softvéru Hilti Profis Anchor

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

 

Tato licenční smlouva s konečným uživatelem na software Hilti PROFIS Anchor (dále jen „softvér PROFIS Anchor“) uzavřená mezi Hilti ČR spol. s r.o. dále jen „poskytovatel softwaru“) a vámi (dále jen „objednatel“) je účinná k datu, kdy objednatel tuto smlouvu přijme („datum nabytí účinnosti“) (poskytovatel softwaru a objednatel se dále společně označují také jako "smluvní strany"). V průběhu registračního procesu objednatel softwaru tuto smlouvu přijal tím, že před tím, než mohl software poprvé využít, kliknul na tlačítko Přijmout. Objednatel tímto zaručuje a potvrzuje, že v rámci registračního procesu uvedl výhradně úplné a pravdivé informace o své společnosti a osobě/ osobách uvedených v registraci, a zejména, ovšem nikoli výlučně, že nepoužíval žádná falešná jména ani jiné údaje. Poskytovatel softwaru uděluje objednateli – osobě/osobám uvedeným v registraci („registrovaný uživatel“) –dle podmínek této smlouvy právo na užívání softwaru PROFIS Anchor a případných aktualizací a inovací tohoto softwaru (dále společně uváděné jako software). Smluvní strany se dohodly na následujícím:

 

1.       Používání softwaru objednatelem

1.1                Povinnosti poskytovatele softwaru. Poskytovatel softwaru dává software specifikovaný v bodu 1.2 této smlouvy k dispozici objednateli podle této smlouvy. Poskytovatel softwaru může software formou aktualizací nebo inovací průběžně vylepšovat, není však povinen tak činit; „aktualizacemi“ se rozumí software, který odstraňuje možné vady softwaru, popřípadě může zahrnovat drobná zdokonalení předchozího softwaru; „inovacemi“ se rozumí nové nástroje, možnosti nebo funkce softwaru. Je na výhradním uvážení poskytovatele softwaru, zda daná aktualizace nebo inovace bude zpřístupněna, a určit, zda se v daném případě jedná o aktualizaci nebo inovaci.

 

1.2                Popis softwaru. K popisu softwaru a jeho technické specifikaci (včetně uživatelských manuálů a jiné dokumentace) v jejich aktuální verzi, kterou může poskytovatel v průběhu času měnit, je objednateli poskytnut přístup ke stažení na stránkách poskytovatele softwaru. Poskytovatel softwaru se nezavazuje zajistit, aby byly po dobu platnosti této smlouvy zachovávány základní vlastnosti softwaru pro objednatele důležité. Poskytovatel nezaručuje zpětnou kompatibilitu softwaru.

1.3                Systémové požadavky. Provoz nebo užívání softwaru objednatelem může vyžadovat splnění určitých systémových požadavků, které jsou specifikované a průběžně aktualizované na stránkách poskytovatele softwaru, a výhradně objednatel je odpovědný za zajištění toho, aby byly tyto systémové požadavky splněny. Zajištění splnění systémových požadavků není součástí povinností poskytovatele softwaru podle této smlouvy.

 

1.4               Povinnosti objednatele. Objednatel je odpovědný za používání softwaru z jeho strany a ze strany registrovaných uživatelů, kterými se rozumí zaměstnanci objednavatele. Je odpovědný i za dodržování této smlouvy z jejich strany. Objednatel vynaloží přiměřené úsilí, aby zamezil neoprávněnému přístupu k softwaru či jeho nepovolenému užívání neoprávněnými třetími stranami prostřednictvím jeho systémů, a poskytovatele softwaru neprodleně informuje v případě, že k jakémukoli takovému neoprávněnému přístupu nebo užívání dojde.

1.5                Nedovolené činností. Objednatel používá software výhradně pro své vnitřní firemní účely. Není-li závazným právním předpisem výslovně stanoveno něco jiného, objednatel ve vztahu k softwaru nebude: poskytovat licence, podlicence, software dekompilovat, prodávat, přeprodávat, půjčovat, pronajímat, převádět, postupovat, šířit, časově sdílet, nabízet či jinak poskytovat přístup k softwaru jakékoli třetí straně ani (ii) používat software způsobem představujícím porušení použitelných místních, regionálních, vnitrostátních a/nebo mezinárodních právních předpisů, smluv či regulace vztahující se na příslušnou smluvní stranu ani jinak používat software v rozporu s touto smlouvou.

 

2.       Volné použití softwaru a zálohování dat

2.1                Volné použití softwaru. Až do okamžiku dalšího sdělení (odvolání) ze strany poskytovatele softwaru zpřístupní poskytovatel softwaru objednateli software ke stažení na svých stránkách. Poskytovatel softwaru nebude mít žádnou dodací povinnost, pokud jde o toto stažení a nad jeho rámec: konkrétně nebude poskytovatel softwaru software instalovat na příslušná zařízení objednatele ani nebude objednateli poskytovat zdrojový kód k softwaru. Veškeré zaváděcí služby či technickou přípravu softwaru pro provozní použití (tj. nastavení softwaru za účelem sladění technických systémových požadavků a technické parametrizace softwaru) bude provádět výhradně objednatel. Poskytovatel softwaru může čas od času přijít s novými aktualizacemi softwaru, a tehdy je výhradní odpovědností objednatele, aby pravidelně kontroloval, zda je nějaká nová aktualizace zpřístupněna ke stažení. V případě vydání nové aktualizace pozbydou všechny předchozí verze softwaru automaticky a s okamžitým účinkem platnost a objednatel poskytovatele softwaru zprošťuje odpovědnosti za jakékoli nároky spojené s pokračujícím užíváním již zastaralé verze softwaru.

 

2.2                Podnikoví klienti. Software je určen k výhradnímu užívání na příslušných zařízeních podnikovými klienty a nikoli k užívání soukromými koncovými uživateli.

2.3                Zálohování dat. Software si objednatel instaluje a ukládá na svých zařízeních, a proto zůstává ve výlučné odpovědnosti objednatele, aby si pořizoval aktuální zálohy dat související s používáním softwaru.

 

3.       Vlastnická práva

3.1                © Hilti Corporation 2016. Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštejnsko zůstává výlučným a neomezeným vlastníkem a vyhrazuje si veškerá práva, nároky a podíly a veškerá práva duševního vlastnictví (dle definice v bodě 3.2) k softwaru (včetně aktualizací a inovací), není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Poskytovatel softwaru je ze strany Hilti Corporation oprávněn udělit objednateli práva k softwaru (včetně aktualizací a inovací) za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.2                Práva duševního vlastnictví. Právy duševního vlastnictví se rozumí veškerá zvyková, zákonná či jiná průmyslová práva a práva duševního vlastnictví včetně autorského práva, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů a dalších majetkových práv vydaných, udělených nebo vymahatelných dle veškerých platných právních předpisů na světě a morálních práv souvisejících se softwarem.

3.3                Výhrada práv. S výhradou omezených práv výslovně udělených touto smlouvou nejsou objednateli dle této smlouvy kromě těch, která jsou zde výslovně uvedena, udělena žádná další práva. Objednatel si vyhrazuje veškerá práva, nároky a zájem ve vztahu ke svým datům, jinému softwaru, než je software poskytnutý poskytovatelem softwaru, a dalšímu duševnímu vlastnictví, ke kterému může mít poskytovatel softwaru v souvislosti s poskytováním softwaru v průběhu času přístup.

 

3.4               Udělení práv. Poskytovatel softwaru uděluje objednateli nevýhradní licenci k užívání softwaru v souladu s touto smlouvou a po dobu jejího trvání. Nevýhradní licencí se rozumí, že poskytovatel softwaru je oprávněn používat software způsobem, na který udělil objednateli nevýhradní licenci a zároveň je poskytovatel softwaru oprávněn udělit licenci i třetí a v době jejího trvání. Pokud chtějí další uživatelé v rámci oblasti podnikání objednatele software využívat, je nutné, aby si takoví další uživatelé software sami stáhnuli a registrovali se. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie softvéru v rozsahu udelenej licencie.

3.5                Omezení. Není-li závazným právním předpisem výslovně stanoveno něco jiného, není objednatel oprávněn (i) upravovat, kopírovat software nebo vytvářet odvozené produkty softwaru; (ii) umísťovat do rámů nebo zrcadlit jakýkoli obsah tvořící součást softwaru s výjimkou vlastního intranetu objednatele pro vnitřní podnikové účely; (iii) provádět reverzní inženýrství nebo dekompilovat software nebo kteroukoli jeho část; (iv) přistupovat k softwaru s cílem vytvořit komerčně dostupný produkt nebo službu; (v) kopírovat jakékoli prvky, funkce, rozhraní nebo grafiku softwaru nebo kterékoli jeho části; ani (vi) využívat software způsobem, který přesahuje oprávnění dle této smlouvy.

 

4.       Důvěrnost

4.1                Důvěrnost. Smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany zveřejnit nebo využít žádné důvěrné informace (dle definice v bodě 4.2) druhé strany pro účely přesahující rámec předmětu této smlouvy, s výjimkou situací, kdy ke zveřejnění dala druhá strana předem písemný souhlas nebo zveřejnění informací ukládá zákon a je povoleno dle níže uvedeného bodu 4.4.

 

4.2                Důvěrné informace. Důvěrnou informací se rozumí a) software v jakékoli podobě, b) technické nebo obchodní informace jednotlivých stran, kromě jiného zejména veškeré informace týkající se softwarových plánů, návrhů, nákladů, cen a názvů, financí, marketingových plánů, obchodních příležitostí, personálních záležitostí, výzkumu, vývoje a know-how.

 

4.3                Ochrana. Jednotlivé strany se zavazují chránit důvěrné informace druhé strany stejným způsobem, jako chrání své vlastní důvěrné informace obdobného druhu (v každém případě však musí aplikovat alespoň přiměřenou péči a přiměřené technologické standardy daného odvětví).

 

4.4                Povinné zveřejnění. Pokud je smluvní strana povinna zveřejnit důvěrné informace druhé strany na základě zákona, informuje neprodleně a v předstihu druhou stranu o takovém povinném zveřejnění (v zákonem povoleném rozsahu) a poskytne jí na náklady druhé strany přiměřenou součinnost, pokud má druhá strana zájem takovému zveřejnění zabránit nebo ho chce rozporovat.

 

4.5               Uplatnění prostředků ochrany. V případě, že kterákoli ze smluvních stran poruší povinnost o zachování mlčenlivosti a nakládání s důvěrnými informacemi druhé strany ve smyslu ustanovení této smlouvy, je poškozená strana oprávněna využít kterýkoliv z institutů na její ochranu dostupných ve smyslu platných právních předpisů.

4.6                Výjimky. Důvěrné informace nezahrnují informace, které: (i) jsou nebo se stanou veřejně známými, aniž by se tak stalo v důsledku porušení povinností vůči druhé straně; (ii) byly straně známy dříve, než jí je sdělila druhá strana, aniž by se tak stalo v důsledku porušení povinností vůči druhé straně; (iii) strana nezávisle vytvořila, aniž by se tak stalo v důsledku porušení povinností vůči druhé straně; nebo je (iv) strana obdržela od třetí strany, aniž by se tak stalo v důsledku porušení povinností vůči druhé straně.

 

4.7                Právní upozornění

Veškeré informace a údaje v softwaru se týkají výslovně užívání produktů Hilti a jsou založeny na zásadách, postupech a bezpečnostních opatřeních v souladu s technickými pokyny Hilti a pokyny pro provoz, instalaci a montáž atd., které musí být důsledně dodrženy. Produktové portfolio Hilti, které má být ve spojení se softwarem použito, se může v jednotlivých zemích lišit. Veškeré údaje uvedené v softwaru jsou průměrné hodnoty, a proto je třeba před použitím relevantního produktu Hilti provést zkoušky pro konkrétní použití. Výsledky výpočtů provedených prostřednictvím softwaru vycházejí převážně z údajů vložených objednatelem. Objednatel proto nese veškerou odpovědnost za bezvadnost, úplnost a relevantnost údajů jím vložených. Dále objednatel nese výlučnou odpovědnost za kontrolu a úpravu výstupů výpočtů odborníkem, zejména pokud se jedná o dodržení příslušných norem a povolení, a to před jejich využitím pro konkrétní zařízení objednatele. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretaci norem a povolení, aniž by zaručoval bezvadnost, správnost a relevantnost výsledků nebo vhodnost pro konkrétní použití. Objednatel je povinen přijmout veškeré nezbytné a vhodné kroky k předcházení nebo omezení škod způsobených softwarem. Veškeré výstupy výpočtů a projekty jsou doporučení a musí být stvrzeny profesionálním projektantem nebo stavebním inženýrem s cílem zajistit, aby výstupy výpočtů a návrhy byly vhodné a adekvátní z hlediska konkrétní jurisdikce objednatele a jeho požadavků na projekt.

Sekce „UPOZORNĚNÍ“ je v každé ze zpráv generované prostřednictvím softwaru nedílnou součástí převzetí výpočtu. Objednatel je povinen se tímto upozorněním důsledně řídit a je povinen zajistit, aby byly zprávy před použitím schváleny příslušným odborníkem.

 

5.       Vyloučení záruky

S výjimkou úmyslně zamlčených skrytých vad se poskytovatel softwaru tímto zříká veškerých výslovných nebo konkludentních prohlášení a záruk ve vztahu k bezvadné instalaci, použití nebo provozu softwaru. Dále poskytovatel softwaru výslovně mimo jiné nezaručuje prodejnost softwaru ani jeho využitelnost ke konkrétnímu účelu. Za svůj výběr a použití softwaru nese výhradní odpovědnost objednatel.

 

6.       Vady

6.1                Ohlašovací povinnost. Objednatel bude poskytovatele softwaru bez zbytečného odkladu informovat o údajných vadách (dle definice v bodě 7.2) softwaru, a to písemně včetně popisu tvrzené vady. Poskytovatel softwaru se může zcela dle svého uvážení rozhodnout, zda danou vadu odstraní, a pokud ano, jakým způsobem (aktualizace, inovace, odvirování atd.). Aniž je dotčeno shora uvedené, poskytovatel softwaru, není, s výjimkou úmyslně zamlčených skrytých vad, povinen vadu odstranit.

6.2                Vada. Znamená takovou závažnost chyb, které brání provozu softwaru dle bodu 1.2, přičemž případy, kdy (i) lze s vynaložením přiměřeného úsilí objednatele obejít technická omezení, nebo kdy (ii) chyba nezpůsobuje prostoje nebo závažné narušení integrity dat objednatele, se takové chyby nepovažují za vadu.

7.       Omezení odpovědnosti za škodu

7.1               Omezení odpovědnosti za škodu. Odpovědnost poskytovatele softwaru za škody způsobené nedbalostním jednáním, bez ohledu na právní důvod, je tímto zcela vyloučena.

7.2               Výjimky. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na závaznou odpovědnost vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3               Nevyhnutelně a účelně vynaložené náklady. Bod 9.2 a 9.3 se obdobně uplatní v případě odpovědnosti poskytovatele softwaru za náklady, které nebili objednavatelem vynaložené nevyhnutelně a účelně.

7.4                Povinnost objednatele odvrátit a zmírnit škody. Poskytovatel softwaru není schopen obnovit jednotlivé soubory objednatele v případě ztráty dat. Objednatel má proto povinnost přijmout odpovídající opatření, aby odvrátil a zmírnil škody, zejména je povinen pravidelně vytvářet záložní kopie veškerých svých dat ukládaných v souvislosti se softwarem.

 

8.       Audity

8.1                Právo na audit. Poskytovatel softwaru nebo jím pověřená nezávislá třetí strana může v běžné pracovní době a po předchozím písemným oznámením provést v odůvodněném rozsahu audit na IT systémech objednatele s cílem zjistit, zda objednatel jedná v souladu s ustanoveními této smlouvy.

 

9.       Ochrana údajů

Objednatel výslovně prohlašuje, že pro účely uzavření této smlouvy disponuje souhlasem se zpracováním osobních údajů dotčených registrovaných uživatelů a také souhlasem s poskytnutím osobních údajů registrovaných uživatelů v rozsahu, který je nezbytný pro účely registrace ve smyslu této smlouvy poskytovateli softwaru, který souhlas mu byl dán po předchozím informování registrovaných uživatelů o předmětu a účelu smlouvy jako svobodný, výslovný a srozumitelný projev vůle ze strany registrovaných uživatelů (dále jen "osobní údaje").

 

Poskytovatel softwaru je oprávněn poskytnout osobní údaje získané pro účely této smlouvy jakékoli jiné společnosti skupiny Hilti (společností skupiny Hilti se rozumí každá společnost, v níž Hilti Corporation - přímo nebo nepřímo - drží menšinový nebo většinový podíl). Poskytovatel softwaru jako správce údajů bude postupovat při zpracovávání osobních údajů v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

 

Poskytovatel softwaru nebo jiná společnost ze skupiny Hilti shromažďuje, zpracovává a využívá (osobní) údaje, které mu objednatel poskytne v rámci procesu registrace softwaru za účelem (i) umožnění užívání softwaru registrovaným uživatelům a zabránění zneužití softwaru; (ii) pro podpůrné a případně účetní účely a v rozsahu, který je přirozeně nutný k navázání, plnění a ukončení smluvního vztahu; (iii) v případě problémů s jakostí (tj. vady softwaru nebo vady jiných produktů poskytovatele softwaru) k identifikaci verze softwaru, kterou objednatel používá, a k informování objednatele o doporučených opatřeních ke zmírnění nebo odstranění problému s jakostí (například prostřednictvím aktualizace, inovace, odvirování, odstranění nedostatku atd.)

 

Poskytovatel softwaru nebo jiná společnost ze skupiny Hilti sleduje uživatelské chování objednatele a registrovaného uživatele, zejména konfiguraci počítače objednatele (registrovaného uživatele) (hardware a operační systém), anonymně (tj. způsobem bránícím dojít ke konkrétním registrovaným uživatelům) a vyhodnocuje je (po ukončení smlouvy) s cílem zlepšit software a další produkty, které poskytovatel softwaru nebo jiná společnost skupiny Hilti  distribuuje. Dále poskytovatel softwaru vyhodnocuje na úrovni uživatelů pro účely interního řízení jakosti a interní kontroly počet aktivovaných licenčních klíčů a to, jak často je software v souhrnu používán (tj. nikoli ve vztahu ke konkrétnímu registrovanému uživateli), s čím objednavatel vyslovuje souhlas.

 

9.1               Náklady auditu. V případě, že dojde během provádění auditu ze strany poskytovatele softwaru ke zjištění porušení ustanovení podle této smlouvy, objednatel je povinen nahradit poskytovateli softwaru účelně vynaložené náklady na provedení auditu.

10.    Doba trvání smlouvy a výpověď smlouvy

10.1            Trvání smlouvy. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, přičemž „dobou trvání smlouvy“ se rozumí období počínající datem účinnosti a končící výpovědí smlouvy nebo odstoupením od smlouvy.

10.2            Výpověď. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu jako celek písemně vypovědět s dvojmesačnou výpovědní lhůtou.

10.3            Odstoupení od smlouvy. Dále může každá ze stran od této smlouvy písemně odstoupit s uvedením důvodu s okamžitým účinkem v případě, že druhá strana podstatně poruší ustanovení této smlouvy a dané porušení neodstraní do třiceti dnů poté, co k tomu byla vyzvána.

10.4            Důsledky smluvního ukončení smlouvy. Po skončení této Smlouvy je objednatel povinen neprodleně ukončit přístup k softwaru nebo jiné užívání softwaru a je povinen software nevratně smazat ze svých IT systémů.

 

10.5            Ustanovení, která zůstanou účinná i po skončení platnosti smlouvy. Skončením platnosti této smlouvy nejsou dotčena nabytá práva, nároky na náhradu škody, závazky nebo odpovědnost kterékoli ze smluvních stran ani práva nebo nároky na náhradu škody vzniklé na základě výpovědi nebo v souvislosti s ní, jak je stanoveno touto smlouvou, ani není dotčena účinnost ustanovení této smlouvy, která výslovně nebo s ohledem na svou povahu zůstávají účinná i po skončení platnosti smlouvy.

 

11.    Změna smlouvy

11.1            Změny smlouvy. Poskytovatel softwaru si vyhrazuje právo jednostranně navrhnout změnu smlouvy (dále jen „změna podmínek“). Poskytovatel softwaru objednatele o změně podmínek informuje, přičemž dbá na to, aby tak učinil v přiměřeném předstihu („oznámení o změně podmínek“). Objednatel má právo podat proti změně podmínek námitky nejpozději dva (2) týdny před tím, než má změna vstoupit v účinnost (dále jen „datum/den účinnosti změny podmínek“). Pokud objednatel včas nepodá námitky, má se za to, že se změnou podmínek souhlasí, a změna tak nabude účinnosti k datu účinnosti změny podmínek. Pokud objednatel včas námitky podá, poskytovatel softwaru se může rozhodnout, zda má zájem na trvání smlouvy s objednatelem a jejím pokračování za nezměněných podmínek, nebo zda se, aniž je dotčen výše uvedený bod 11.2, rozhodne smlouvu ukončit ke dni účinnosti změny podmínek. Poskytovatel softwaru výslovně informuje objednatele o svém právu na ukončení smlouvy, lhůtě pro podání námitek objednatele, datu účinnosti změny podmínek a důsledcích toho, když objednatel na základě oznámení změny podmínek nepodá námitky.

 

12.    Obecná ustanovení

12.1            Vztah stran. Strany smlouvy jsou nezávislými smluvními partnery. Tato smlouva mezi stranami nezakládá ani nemá zakládat vztah partnerství, franšízy, společného podniku, zastoupení.

 

12.2            Oznamování. Pokud podmínky této smlouvy výslovně nevyžadují jinou formu, veškerá sdělení dle této smlouvy musí být provedena písemně. Poskytovatel softwaru a objednatel taková sdělení zasílají e-mailem na adresu (adresy) a kontaktním osobám tak, jak je objednatel a poskytovatel softwaru uvedou při registraci účtu objednatele u poskytovatele softwaru, případně na jiné adresy, které si strany navzájem případně sdělí. Předcházející věta se uplatní obdobně, jsou-li sdělení doručována listinnou formou. Dále je poskytovatel softwaru oprávněn zasílat objednateli oznámení přímo prostřednictvím softwaru.

 

12.3            Vzdání se práva a kumulativní náhrada škody. Nečinnost nebo prodlení druhé smluvní strany při výkonu jakýchkoli práv dle této smlouvy nelze považovat za vzdání se takového práva.

 

12.4            Subdodavatelé. Poskytovatel softwaru může poskytováním softwaru pověřit své subdodavatele.

 

12.5            Postoupení. Objednatel nesmí postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele softwaru. Poskytovatel softwaru má právo postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele. Zánikem poskytovatele softwaru práva a povinnosti z této smlouvy nepřecházejí na jeho právního nástupce.

12.6            Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem.

12.7            Místní příslušnost. Místně příslušným soudem na rozhodnutí jakýchkoliv sporů týkajících se této smlouvy bude soud příslušný podle platných právních předpisů

12.8            Další ustanovení. Tato smlouva představuje společně se sekcí Právní upozornění (Disclaimer) a odkazy na pokyny k používání a dalšími zmíněnými materiály úplné ujednání stran ohledně předmětu smlouvy. Neexistují žádná další ujednání, prohlášení, záruky, tvrzení, závazky, povinnosti nebo přísliby s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. Touto smlouvou se nahrazují veškerá dřívější ujednání, návrhy nebo prohlášení učiněná písemně nebo ústně ve vztahu k jejímu předmětu.

 

12.9            Prohlášení. Objednatel prohlašuje, že jeho způsob využití softwaru není v rozporu s právními předpisy nebo jinými pravidly. Objednatel dále uznává, že je bezpodmínečně povinen dodržovat veškerou příslušnou právní úpravu.