HILTI PROFIS Anchor Channel
GALUTINIO NAUDOTOJO SUTARTIS

Ši Galutinio naudotojo sutartis dėl Hilti PROFIS Anchor Channel programinės įrangos („Sutartis“), sudaryta tarp UAB "HILTI COMPLETE SYSTEMS", buveinės adresas Verkių g. 29, Vilnius, Lietuva („Programinės įrangos tiekėjo“) ir Jūsų („Kliento“), galioja nuo datos, kurią Klientas davė sutikimą sudaryti šią Sutartį („Įsigaliojimo datos“). Programinės įrangos registracijos proceso metu Klientas sutiko sudaryti šią Sutartį spragtelėdamas ant sutikimo mygtuko prieš pirmąją galimybę pasinaudoti Programine įranga. Klientas šiuo garantuoja ir patvirtina, kad jis registracijos proceso metu įvedė pilną ir teisingą informaciją apie savo įmonę ir asmenį, ir, taip pat, nenaudojo jokių pseudonimų. Programinės įrangos tiekėjas suteikia Klientui – registracijoje įvardytam asmeniui („Registruotam naudotojui“) –vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, teisę naudotis šia PROFIS Anchor Channel programine įranga, Programinės įrangos atnaujinimais ir patobulinimais (kurie toliau tekste kartu vadinami „Programine įranga“). Todėl dabar, šalys susitaria dėl šių sąlygų:

1.        Kliento naudojimasis Programine įranga.

1.1                 Programinės įrangos tiekėjo įsipareigojimai. Programinės įrangos tiekėjas, kaip aprašyta šios Sutarties 1.2 punkte, turi suteikti Klientui galimybę naudotis Programine įranga, sutinkamai su šia Sutartimi. Programinės įrangos tiekėjas gali, Atnaujinimų ir/arba Patobulinimų forma, tobulinti Programinę įrangą, tačiau nėra įpareigotas tai daryti; „Atnaujinimai“ reiškia programinę įrangą, kuria pašalinami Programinės įrangos defektai ir/arba kurioje gali būti padaryti nedideli ankstesnės Programinės įrangos versijos patobulinimai; „Patobulinimai“ reiškia naujas Programinės įrangos priemones, galimybes arba funkcijas. Programinės įrangos tiekėjas, išimtinai savo nuožiūra, sprendžia, ar suteikti galimybę naudotis Atnaujinimu ir/arba Patobulinimu ir ar patobulinimas turi būti laikomas Atnaujinimu ar Patobulinimu.

 

1.2                 Programinės įrangos aprašymas. Programinės įrangos tiekėjo interneto svetainėse, kurias Programinės įrangos tiekėjas kartkartėmis atnaujina, Klientui suteikiama galimybė naudotis Programinės įrangos aprašymu ir Programinės įrangos priemonėmis (įskaitant instrukcijas ir kitą dokumentaciją). Programinės įrangos tiekėjas nesuteikia garantijos, kad Klientui svarbios Programinės įrangos pagrindinės funkcijos bus išsaugotos per šios Sutarties galiojimo laikotarpį. Programinės įrangos tiekėjas negarantuoja suderinamumo su Programinės įrangos ankstesnėmis versijomis.

1.3                 Sistemos reikalavimai. Kliento vykdomam Programinės įrangos eksploatavimui arba naudojimui, gali būti keliami tam tikri Sistemos reikalavimai, kurie yra apibrėžti ir kartkartėmis gali būti atnaujinami Programinės įrangos tiekėjo interneto svetainėse. Klientas prisiima visą atsakomybę už tai, kad būtų užtikrintas atitikimas Sistemos reikalavimams. Sistemos reikalavimų užtikrinimas pagal šią Sutartį nėra Programinės įrangos tiekėjo įsipareigojimų dalis.

 

1.4                 Kliento įsipareigojimai. Klientas yra atsakingas už Registruoto naudotojo vykdomą Programinės įrangos naudojimą ir už tai, kaip jis/ji laikosi šios Sutarties. Klientas turi imtis atitinkamų priemonių, kad leidimo neturinčioms trečiosioms šalims būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai arba neteisėtam naudojimuisi Programine įranga per jų sistemas, ir nedelsiant informuoti Programinės įrangos tiekėją apie bet kokią tokią neteisėtą prieigą arba naudojimąsi.

 

1.5                 Draudžiama veikla. Klientas turi naudoti Programinę įrangą išimtinai tik savo vidiniams verslo tikslams. Jei privalomuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra aiškiai nustatyta kitaip, Klientas negali Programinės įrangos: (i) licencijuoti, sublicencijuoti, dekompiliuoti, parduoti, perparduoti, nuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, perleisti, perduoti, platinti, suteikti galimybę bendrai naudotis, siūlyti, arba kitaip suteikti bet kokiai trečiajai šaliai galimybę naudotis Programine įranga; (ii) naudoti Programinę įrangą pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos ir/arba užsienio įstatymus, sutartis, ir/arba teisės aktus, taikytinus atitinkamai šaliai, arba kitaip naudoti Programinę įrangą pažeidžiant šią Sutartį.

 

2.        Nemokamas naudojimasis Programine įranga ir duomenų atsarginės kopijos.

2.1                 Nemokamas naudojimasis Programine įranga. Iki kito Programinės įrangos tiekėjo pranešimo (atšaukimo), Programinės įrangos tiekėjas suteikia galimybę Klientui naudotis Programine įranga, atsisiunčiant ją per Programinės įrangos tiekėjo interneto svetainę. Programinės įrangos tiekėjas neprisiima jokio įsipareigojimo ją pristatyti, išskyrus tai, kas buvo paminėta; konkrečiai, Programinės įrangos tiekėjas neįdiegs Programinės įrangos Kliento IT sistemose arba nesuteiks Klientui Programinės įrangos programos pirminio teksto. Visas įdiegimo paslaugas, susijusias su techniniu Programinės įrangos paruošimu naudojimui (t.y., Programinės įrangos nustatymą, kad ji atitiktų sistemos techninius reikalavimus ir Programinės įrangos techninių parametrų nustatymą), turi atlikti išimtinai Klientas. Programinės įrangos tiekėjas gali kartkartėmis pateikti Programinės įrangos Atnaujinimus. Tokiu atveju, Klientas prisiima visą atsakomybę, kad būtų reguliariai tikrinama, ar egzistuoja naujas, atsisiuntimui skirtas Atnaujinimas. Kai yra išleidžiamas Atnaujinimas, visos ankstesnės Programinės įrangos versijos automatiškai ir nedelsiant tampa negaliojančiomis, ir Klientas turi garantuoti, kad nereikš Programinės įrangos tiekėjui jokių pretenzijų dėl to, kad jis ir toliau naudoja ankstesnę Programinės įrangos versiją.

 

2.2                 Verslo klientai. Programinė įranga yra išimtinai skirta naudoti verslo klientams, bet ne privatiems  vartotojams.

2.3                 Duomenų atsarginės kopijos. Klientas turi įdiegti Programinę įrangą savo IT sistemose; todėl Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokių duomenų, susijusių su Programinės įrangos naudojimu, atsarginių kopijų išsaugojimo.

3.        Nuosavybės teisės.

3.1                 © Hilti Corporation 2016. Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenšteinas, išimtinai ir be apribojimų išsaugo visišką nuosavybės teisę ir išlaiko visas teises, nuosavybės ir turtines teises, bei visas Intelektinės nuosavybės teises (kaip šis terminas yra apibrėžtas 3.2 punkte) į Programinę įrangą (įskaitant Atnaujinimus ir Patobulinimus), išskyrus, kai šioje Sutartyje yra aiškiai apibrėžta kitaip. Bendrovė „Hilti Corporation“ davė teisę Programinės įrangos tiekėjui suteikti Klientui teises į Programinę įrangą (įskaitant Atnaujinimus ir Patobulinimus), vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis.

3.2                 Intelektinės nuosavybės teisės. Reiškia bet kokias ir visas galiojančių įstatymų nustatytas ir pramoninės bei intelektinės nuosavybės teises, įskaitant, autorių teises, prekės ženklus, komercines paslaptis, patentus ir kitas nuosavybės teises, išleistas, suteiktas arba įgyvendinamas vadovaujantis bet kokiais galiojančiais įstatymais, bet kurioje pasaulio vietoje, ir visas moralines teises, susijusias su Programine įranga.  

3.3                 Teisių išsaugojimas. Išskyrus ribotas teises, kurios yra aiškiai suteikiamos šioje Sutartyje, Klientui šiuo nesuteikiamos jokios kitos teisės, išskyrus tas, kurios yra aiškiai apibrėžtos šioje Sutartyje. Klientas išlaiko visas teises, nuosavybės ir turtines teises į savo duomenis, kitą, nei Programinės įrangos tiekėjo, Programinę įrangą ir kitą intelektinę nuosavybę, prie kurios Programinės įrangos tiekėjas, teikdamas Programinę įrangą, gali kartkartėmis turėti prieigą.

 

3.4                 Teisių suteikimas. Programinės įrangos tiekėjas suteikia Klientui neišimtinę, vienam asmeniui skirtą (vienam Registruotam naudotojui), neperduodamą teisę atsisiųsti ir naudoti Programinę įrangą pagal šią Sutartį ir jos galiojimo laikotarpiu. Tuo atveju, kai Programine įranga pageidauja naudotis kiti naudotojai, priklausantys Kliento verslo veiklos sričiai, tokie naudotojai turi patys atsisiųsti Programinę įrangą ir užsiregistruoti kaip jos naudotojai.

 

3.5                 Apribojimai. Jei šiai Sutarčiai taikomi teisės aktai aiškiai nenumato kitaip, Klientas negali: (i) modifikuoti, kopijuoti ar kurti bet kokių išvestinių objektų Programinės įrangos pagrindu; (ii) pritaikyti arba atvaizduoti bet kokį turinį, kuris sudaro Programinės įrangos dalį, kitą, nei Kliento nuosavuose intraneto tinkluose, skirtą jo nuosaviems vidiniams verslo tikslams; (iii) atlikti inžinerinę analizę arba dekompiliuoti Programinę įrangą ar bet kurią jos dalį; (iv) naudotis Programine įranga, siekiant sukurti bet kokį komercinį produktą arba paslaugą; (v) kopijuoti bet kokias Programinės įrangos arba bet kokios jos dalies priemones, funkcijas, sąsajas arba grafiką; arba (vi) naudoti Programinę įrangą bet kokiu būdu, kuris viršija šioje Sutartyje leidžiamos panaudojimo srities ribas.

 

4.        Konfidencialumas.

4.1                 Konfidencialumas.  Šalis įsipareigoja neatskleisti ar nenaudoti jokios kitos šalies Konfidencialios informacijos (kaip šis terminas yra apibrėžtas 4.2 punkte) jokiam šioje Sutartyje nenumatytam tikslui, išskyrus, kai buvo gautas išankstinis raštiškas kitos šalies leidimas arba kai to reikalauja įstatymas ir tai leidžiama remiantis žemiau išdėstytu 4.4 punktu.

 

4.2                 Konfidenciali informacija. Reiškia: (a) bet kokios formos Programinę įrangą, (b) kiekvienos šalies verslo arba techninę informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią informaciją, susijusią su Programinės įrangos planais, projektais, išlaidomis, kainomis ir pavadinimais, finansais, rinkodaros planais, verslo galimybėmis, personalu, moksliniais tyrimais, kūrimu arba know-how.

 

4.3                 Apsauga. Kiekviena šalis sutinka saugoti kitos šalies Konfidencialią informaciją tokiu pat būdu, kaip ji saugo nuosavą panašaus pobūdžio Konfidencialią informaciją (tačiau, jokiomis aplinkybėmis, netaikant žemesnio nei pagrįstas atsargumo lygio ir laikantis tinkamų technologinių pramoninių standartų).

 

4.4                  Privalomas atskleidimas. Jei šalis pagal įstatymą privalo atskleisti kitos šalies Konfidencialią informaciją, ji turi nedelsiant išsiųsti kitai šaliai išankstinį pranešimą apie tokį privalomą atskleidimą (tokia apimtimi, kaip numato įstatymai) ir suteikti tinkamą pagalbą kitos šalies sąskaita, jei kita šalis pageidauja užkirsti kelią atskleidimui arba jį užginčyti.

 

4.5                 Teisės gynimo priemonės. Jei šalis atskleidžia arba naudoja (ar grasina atskleisti arba panaudoti) bet kokią kitos šalies Konfidencialią informaciją pažeisdama šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo apsaugos priemones, kita šalis turi teisę, papildomai prie bet kokių kitų turimų teisės gynimo priemonių, į teisės gynimo priemonę reikalauti sustabdyti tokius veiksmus..

 

4.6                 Išimtys. Konfidencialiai informacijai nepriskiriama jokia informacija, kuri: (i) yra arba tampa viešai žinoma visiems nepažeidžiant jokio kitos šalies atžvilgiu prisiimto įsipareigojimo; (ii) buvo žinoma šaliai prieš jos atskleidimą, kurį įvykdė kita šalis, nepažeisdama jokio kitos šalies atžvilgiu prisiimto įsipareigojimo; (iii) buvo nepriklausomai sukurta šalies, nepažeidžiant jokio kitos šalies atžvilgiu prisiimto įsipareigojimo; arba (iv) yra gauta iš trečiosios šalies, nepažeidžiant jokio kitos šalies atžvilgiu prisiimto įsipareigojimo.

 

4.7                 Atsakomybės panaikinimas 

Bet kokia ir visa Programinėje įrangoje esanti informacija yra susijusi išimtinai tik su Hilti produktų naudojimu ir pagrįsta principais, formulėmis bei saugumo technikos taisyklėmis, vadovaujantis bendrovės „Hilti“ techniniais nurodymais ir eksploatavimo, montavimo bei surinkimo instrukcijomis, ir kt., kurių privaloma griežtai laikytis. „Hilti” produktų paketas, kuris turi būti naudojamas ryšium su Programine įranga, įvairiose šalyse gali būti skirtingas. Visi Programinėje įrangoje pateikiami skaičiai – vidutiniai skaičiai, ir todėl prieš atitinkamo „Hilti“ produkto naudojimą turi būti atlikti su konkrečiu panaudojimu susiję bandymai. Programinės įrangos priemonėmis atliktų skaičiavimų rezultatai, iš esmės, yra pagrįsti Kliento įvestais duomenimis. Todėl Klientas prisiima visą atsakomybę už tai, kad nebūtų klaidų, už Kliento įvedamų duomenų pilnumą ir aktualumą. Be to, Klientas prisiima visą atsakomybę už tai, kad skaičiavimų rezultatus patikrintų ir išaiškintų specialistas, ypatingai, atsižvelgiant į atitikimą galiojančioms normoms ir į leidimus, prieš juos panaudojant konkrečiam Kliento objektui. Programinė įranga yra tik pagalbinė priemonė interpretuojant normas ir leidimus, nesuteikianti jokios garantijos dėl klaidų nebuvimo, rezultatų tikslumo ir relevantiškumo arba tinkamumo konkrečiam pritaikymui. Klientas privalo imtis visų būtinų ir pagrįstų veiksmų, siekiant išvengti arba apriboti žalą, kuri gali būti patirta dėl Programinės įrangos. Visi skaičiavimų rezultatai ir projektai yra rekomendacinio pobūdžio ir juos turi patvirtinti profesionalus projektuotojas ir/arba statybos inžinieriai, siekiant užtikrinti, kad skaičiavimų rezultatai ir projektai yra tinkami ir atitinka Kliento specifinius jurisdikcijos bei projektavimo reikalavimus.

Kiekvienoje ataskaitoje, kuri generuojama panaudojant Programinę įrangą, esantis skyrius „WARNINGS“ (Perspėjimai) yra skaičiavimo prielaidos neatsiejama dalis. Klientas turi laikytis šių griežčiausių perspėjimų ir turi užtikrinti, kad juos prieš panaudojimą peržiūrėtų atitinkamas specialistas.

 

5.        Garantijos išimtis.

Programinės įrangos tiekėjas šiuo nesuteikia jokių ir visų patikinimų, garantijų, aiškių arba numanomų, dėl Programinės įrangos įdiegimo, naudojimo arba eksploatavimo be klaidų, išskyrus dėl apgaulės būdu nuslėptų defektų. Be to, Programinės įrangos tiekėjas taip pat nesuteikia garantijos dėl Programinės įrangos atitikimo pirkėjo lūkesčiams arba tinkamumo konkrečiam tikslui. Klientas prisiima visą atsakomybę už savo pasirinkimą ir Programinės įrangos naudojimą.

 

6.        Defektai.

6.1                 Įpareigojimas pranešti. Klientas  Programinės įrangos tiekėjui turi nedelsdamas raštu pranešti apie bet kokius įtariamus Programinės įrangos Defektus (kaip šis terminas yra apibrėžtas 6.2 punkte), įskaitant įtariamo Defekto aprašymą. Programinės įrangos tiekėjas, savo nuožiūra, gali nuspręsti, ar ištaisyti nurodytą Defektą ir, jei taip, kaip ištaisyti Defektą (Atnaujinimas, Patobulinimas, programinės klaidos ir kt.). Nepaisant to, kas buvo išdėstyta pirmiau, Programinės įrangos tiekėjas, išskyrus apgaulės būdu nuslėptus defektus, nėra įpareigotas ištaisyti Defektus.

6.2                 Defektas.  Reiškia – didelį skaičių klaidų, dėl kurių nėra galimybės naudoti Programinę įrangą, kaip aprašyta 1.2 punkte, tačiau tokiu atveju, kai (i) Klientas, panaudodamas pagrįstas pastangas, nepaisyti šios problemos, arba tokiu atveju, kai (ii) klaida nesąlygoja prastovos arba rimto Kliento duomenų vientisumo pažeidimo, tokios klaidos nelaikomos Defektu.

7.        Atsakomybės apribojimas.

7.1                 Atsakomybės apribojimas. Programinės įrangos tiekėjo atsakomybė dėl nuostolių, kurie buvo patirti dėl  neatsargumo nepriklausomai nuo jo teisinio pagrindo, šiuo panaikinama visa apimtimi.

 

7.2                 Išimtys. Aukščiau išdėstyti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai, įstatymų nustatytai atsakomybei, ypatingai atsakomybei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus dėl atsakomybės už gaminius, ir atsakomybei už nusikalstamos veikos sąlygotus sužalojimus, keliančius pavojų žmogaus gyvybei arba sveikatai. Papildomai, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi tuo atveju ir tokia apimtimi, jeigu ir kokia apimtimi Programinės įrangos tiekėjas prisiėmė konkrečius garantinius įsipareigojimus.

 

7.3                 Tiesioginiai nuostoliai. Programinės įrangos tiekėjo atsakomybei už tiesioginius nuostolius turi būti taikomi atitinkamai 7.1 punktas ir 7.2 punktas.

 

7.4                 Kliento įsipareigojimas vengti nuostolių ir juos sumažinti. Duomenų praradimo atveju Programinės įrangos tiekėjas neturi galimybės atkurti atskirų kliento failų. Todėl Klientas yra įpareigotas imtis atitinkamų priemonių, siekiant išvengti ir sumažinti nuostolius, ypatingai Klientas yra įpareigotas reguliariai kurti bet kokių savo duomenų, kurie buvo išsaugoti atmintyje ryšium su Programine įranga, atsargines kopijas.

 

8.        Auditai

8.1                 Teisė atlikti auditą. Siekiant patikrinti, ar Klientas laikosi šios Sutarties nuostatų, Programinės įrangos tiekėjas arba nepriklausoma trečioji šalis, kurią paskyrė Programinės įrangos tiekėjas, turi teisę Kliento darbo valandomis ir be išankstinio pranešimo atlikti Kliento IT sistemų auditą, tokia apimtimi, kokia yra pagrįstai reikalinga.

 

9.        Duomenų apsauga

Programinės įrangos tiekėjas veikia kaip asmuo, dirbantis su asmenų duomenimis.

 

Programinės įrangos tiekėjas renka, apdoroja ir naudoja (asmens) duomenis, kuriuos Klientas pateikė Programinės įrangos registracijos proceso metu: (i) siekiant Registruotiems naudotojams suteikti galimybę naudotis Programine įranga ir išvengti bet kokio Programinės įrangos netinkamo naudojimo; (ii) palaikymo- ir, jei tinkama, sąskaitų išrašymo tikslais ir tokia apimtimi, kokia pagrįstai reikalinga sutartinių santykių sudarymui, palaikymui ir užbaigimui; (iii) tuo atveju, kai atsiranda kokybės problema (pvz., Programinės įrangos defektai arba Programinės įrangos tiekėjo kitų produktų defektai), siekiant nustatyti Kliento naudojamos Programinės įrangos versiją ir informuoti Klientą apie rekomenduojamas priemones, skirtas sumažinti arba ištaisyti tokią kokybės problemą (pvz., panaudojant Atnaujinimus, Patobulinimus, programines klaidas, kodus, skirtus programai ištaisyti, ir kt.).

 

Programinės įrangos tiekėjas anonimiškai (t.y., tokiu būdu, kuris neleidžia duomenų susieti su konkrečiais Registruotais naudotojais) renka duomenis apie Kliento ir Registruoto naudotojo elgesį naudojat programinę įrangą, įskaitant Kliento (Registruoto naudotojo) kompiuterio konfigūraciją (techninę įrangą ir operacinę sistemą) ir vertina šiuos duomenis (Sutarties galiojimo laikotarpiu), siekdamas tobulinti Programinę įrangą ir kitus produktus, kuriuos platina Programinės įrangos tiekėjas arba kita Hilti-group bendrovė (Hilti-group bendrovė – kiekviena bendrovė, kurioje Hilti Corporation – tiesiogiai arba netiesiogiai – turi nedidelę arba didžiąją dalį dalyvavimo teisių). Be to, Programinės įrangos tiekėjas Kliento lygmenyje atlieka kokybės užtikrinimo nuosavomis priemonėmis įvertinimą ir vidaus kontrolės tikslais - aktyvintų licencijos raktų skaičiaus įvertinimą, ir kaip dažnai bendrai yra naudojama Programinė įranga (t.y., ne Registruoto naudotojo).

 

9.1                 Audito išlaidos. Tik tuo atveju, kai vykdant tokį Auditą yra nustatomas šios Sutarties pažeidimas, Klientas turi apmokėti Programinės įrangos tiekėjo pagrįstas išlaidas, patirtas atliekant tokį Auditą. 

 

10.     Sutarties galiojimo laikotarpis ir nutraukimas.

10.1              Galiojimo laikotarpis. Ši Sutartis yra neterminuota, o „Galiojimo laikotarpis“ reiškia laikotarpį, kuris prasideda nuo Įsigaliojimo datos iki to momento, kai Sutartis bus nutraukta.

 

10.2              Sutarties nutraukimas Programinės įrangos tiekėjo iniciatyva. Programinės įrangos tiekėjas gali bet kuriuo metu nutraukti šią Sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus, netaikydamas įspėjimo termino ir pareikalauti grąžinti arba negrįžtamai pašalinti Programinę įrangą.

 

10.3              Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva. Klientas gali nutraukti šią visą Sutartį apie tai pranešdamas raštu Programinės įrangos tiekėjui prieš 60 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos.

10.4              Sutarties nutraukimas dėl svarbios priežasties. Kiekviena šalis gali nedelsiant nutraukti šią Sutartį dėl svarbios priežasties tuo atveju, jei kita šalis pažeidė bet kokią šios Sutarties esminę sąlygą ir nesugebėjo ištaisyti tokio pažeidimo per 30 dienų po pranešimo apie tokį pažeidimą.

10.5              Padariniai, susiję su Sutarties užbaigimu. Pasibaigus Sutarčiai Klientas turi nedelsiant nustoti naudotis prieiga arba kitaip naudotis Programine įranga ir yra įpareigotas negrįžtamai pašalinti Programinę įrangą iš savo IT sistemų. 

 

10.6              Nuostatos, kurios lieka galioti po Sutarties nutraukimo. Bet koks šios Sutarties nutraukimas neturi įtakos jokioms įgytoms teisėms, teisės gynimo priemonėms, prievolėms arba bet kurios šalies įsipareigojimams arba jokioms teisėms ar teisės gynimo priemonėms, kylančioms iš arba susijusioms su tokiu nutraukimu, kaip išdėstyta šioje Sutartyje, ir neturi įtakos atitinkamų šios Sutarties nuostatų galiojimui, kurios aiškiai arba pagal veiklos pobūdį lieka galioti po šios Sutarties nutraukimo.

 

11.     Sutarties pakeitimai

11.1              Sutarties pakeitimai. Programinės įrangos tiekėjas pasilieka teisę vienašališkai daryti Sutarties pakeitimus („Pakeitimas“). Programinės įrangos tiekėjas turi informuoti Klientą apie Pakeitimą, atsižvelgdamas į pagrįstą išankstinio pranešimo laikotarpį („Pranešimas apie pakeitimą“). Klientas turi teisę pareikšti prieštaravimą dėl Pakeitimo, išsiųsdamas pranešimą likus dviem (2) savaitėms iki numatytos Pakeitimo įsigaliojimo datos („Pakeitimo įsigaliojimo data“). Jei Klientas  laiku nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad Klientas sutinka su Pakeitimu, ir Pakeitimas įsigalioja Pakeitimo įsigaliojimo datą. Jei Klientas tinkamu laiku pareiškia prieštaravimą, Programinės įrangos tiekėjas gali pasirinkti: arba tęsti Sutartį su Klientu remiantis šios Sutarties sąlygomis, po Pakeitimo, arba, nepaisant aukščiau išdėstyto 10.2 punkto, nutraukti Sutartį nuo Pakeitimo įsigaliojimo datos. Programinės įrangos tiekėjas turi tiksliai informuoti Klientą apie Programinės įrangos tiekėjo teisę nutraukti sutartį, laikotarpį, per kurį Klientas gali pateikti pranešimą apie prieštaravimą, Pakeitimo įsigaliojimo datą ir pasekmes, jei gavus Pranešimą apie pakeitimą prieštaravimas nepateikiamas.

 

12.     Bendros nuostatos.

12.1              Šalių santykiai. Šalys yra nepriklausomos Sutarties šalys. Ši Sutartis nesukuria ir ji nėra skirta sukurti partnerystę, frančizę, bendrą įmonę, atstovybę, patikėjimo arba darbo santykius tarp šalių.

 

12.2              Pranešimai. Išskyrus atvejus, kai šios Sutarties sąlygos aiškiai reikalauja bet kokios kitos formos, visi pranešimai pagal šią Sutartį turi būti pateikti raštu. Programinės įrangos tiekėjas ir Klientas tokius pranešimus turi siųsti elektroniniu paštu arba adresu(-ais) ir kontaktiniam(-iams) asmeniui(-ims), kuriuos nurodė Klientas ir Programinės įrangos tiekėjas po to, kai Programinės įrangos tiekėjas įregistravo Kliento sąskaitą, arba tokiu(-iais) kitu(-ais) adresu(-ais), kuriuos šalys gali pranešti viena kitai vėliau. Ankstesnis sakinys galioja atitinkamai, jei pranešimai yra pateikiami raštu. Be to, Programinės įrangos tiekėjas turi teisę pateikti pranešimus tiesiogiai Klientui per Programinę įrangą. 

 

12.3              Teisės atsisakymas ir papildomos teisės gynimo priemonės. Joks bet kurios šalies nesugebėjimas arba vėlavimas pasinaudoti bet kuria teise pagal šią Sutartį nėra tokios teisės atsisakymas.

 

12.4              Subrangovai.  Programinės įrangos tiekėjas gali pavesti subrangovams vykdyti Programinės įrangos tiekimą.

 

12.5              Perdavimas. Klientas, be išankstinio raštiško Programinės įrangos tiekėjo sutikimo, įstatymo nustatyta tvarka ar kitu būdu, neturi teisės perduoti jokių savo teisių arba įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Programinės įrangos tiekėjas turi teisę perduoti bet kokias savo teises ar įsipareigojimus pagal šią Sutartį įstatymo nustatyta tvarka ar kitu būdu, be Kliento sutikimo.

12.6              Taikytina teisė. Šiai Sutarčiai taikomi išimtinai Lietuvos Respublikos įstatymai, išskyrus Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo.

 

12.7              Ginčų nagrinėjimas. Bet kokie su šia Sutartimi susiję ginčai turi būti perduodami nagrinėti jurisdikcijos, kurioje yra Programinės įrangos tiekėjo įregistruota buveinė, kompetentingam teismui. Tačiau Programinės įrangos tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teisme, turinčiame jurisdikciją vietoje, kurioje yra Kliento komercinė įmonė. Kiekviena šalis sutinka, kad teisingumas būtų vykdomas tokiame teisme ir atsisako bet kokių pretenzijų dėl jurisdikcijos.

 

12.8              Papildomos nuostatos. Ši Sutartis, kartu su punktu dėl Atsakomybės panaikinimo ir nuorodomis į naudojimo informaciją bei kitas paminėtas instrukcijas, sudaro visą Sutartį tarp šalių dėl aukščiau išdėstyto dalyko. Nėra jokių papildomų susitarimų, pareiškimų, garantijų, pažadų, sutarties sąlygų, pasižadėjimų arba įsipareigojimų, kitų, nei tie, kurie yra aiškiai išdėstyti šioje Sutartyje. Šia Sutartimi panaikinami visi ankstesni susitarimai, pasiūlymai arba pareiškimai, raštiški ar žodiniai, dėl šios Sutarties dalyko. Jokie pakeitimai, pataisymai arba bet kurios šios Sutarties nuostatos atsisakymas negalioja, išskyrus, kai yra padaryti raštu ir pasirašyti šalies, kuri turi patvirtinti pakeitimą, pataisymą arba atsisakymą, ir įsigalioja ne anksčiau nei Įsigaliojimo datą. 

 

12.9              Pareiškimas. Klientas patvirtina, kad jo vykdomas Programinės įrangos naudojimas nepažeidžia jokio įstatymo ar teisės akto. Klientas patvirtina, kad jis turi pareigą laikytis bet kurio ir visų jam taikytinų įstatymų.