HILTI PROFIS Anchor Channel

Licenčná ZMLUVA  o používaní softvéru Hilti Profis Anchor CHANNEL

 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a 

ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

 

 Táto licenčná zmluva o používaní softvéru Hilti PROFIS Anchor Channel (ďalej len „softvér PROFIS Anchor“) (ďalej len „zmluva“) uzavretá medzi Hilti Slovakia spol. s r.o. (ďalej len „poskytovateľ softvéru“) a vami (ďalej len „objednávateľ“) je účinná k dátumu, keď objednávateľ túto zmluvu prijme („dátum nadobudnutia účinnosti“) (poskytovateľ softvéru a objednávateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“). V priebehu registračného procesu objednávateľ softvéru túto zmluvu prijal tým, že pred tým, než mohol softvér prvýkrát využiť, klikol na tlačidlo Prijať. Objednávateľ týmto zaručuje a potvrdzuje, že v rámci registračného procesu uviedol výhradne úplné a pravdivé informácie o svojej spoločnosti a osobe/osobách uvedených v registrácií, a najmä, nie však výlučne, že nepoužíval žiadne falošné mená ani iné údaje. Poskytovateľ softvéru udeľuje objednávateľovi – osobe/osobám uvedeným v registrácii („registrovaný používateľ“) za podmienok tejto zmluvy právo na používanie softvéru PROFIS Anchor Channel a prípadných aktualizácií a inovácií tohto softvéru (ďalej spoločne uvádzané ako softvér).

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

1.        Používanie softvéru objednávateľom

1.1                 Povinnosti poskytovateľa softvéru. Poskytovateľ softvéru dáva softvér špecifikovaný v bode 1.2 tejto zmluvy k dispozícii objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ softvéru môže softvér formou aktualizácií alebo inovácií priebežne vylepšovať, nie je však povinný tak robiť; „aktualizáciami“ sa rozumie softvér, ktorý odstraňuje možné chyby softvéru, prípadne môže zahŕňať drobné zdokonalenia predchádzajúceho softvéru; „inováciami“ sa rozumejú nové nástroje, možnosti alebo funkcie softvéru. Je na výhradnom uvážení poskytovateľa softvéru, či daná aktualizácia alebo inovácia bude sprístupnená a určiť, či v danom prípade ide o aktualizáciu alebo inováciu.

 

1.2                 Opis softvéru. K opisu softvéru a jeho technickej špecifikácii (vrátane používateľských manuálov a inej dokumentácie) v ich aktuálnej verzii, ktorú môže poskytovateľ v priebehu času meniť, je objednávateľovi poskytnutý prístup na stiahnutie na stránkach poskytovateľa softvéru. Poskytovateľ softvéru sa zaväzuje zabezpečiť, aby boli v období platnosti tejto zmluvy zachovávané základné vlastnosti softvéru pre objednávateľa dôležité. Poskytovateľ nezaručuje spätnú kompatibilitu softvéru.

1.3                 Systémové požiadavky. Prevádzka alebo používanie softvéru objednávateľom môže vyžadovať splnenie určitých systémových požiadaviek, ktoré sú špecifikované a priebežne aktualizované na stránkach poskytovateľa softvéru, a výhradne objednávateľ je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby boli tieto systémové požiadavky splnené. Zabezpečenie splnenia systémových požiadaviek nie je súčasťou povinností poskytovateľa softvéru podľa tejto zmluvy.

 

1.4                 Povinnosti objednávateľa. Objednávateľ je zodpovedný za používanie softvéru z jeho strany a zo strany registrovaných používateľov, ktorými sa rozumejú zamestnanci objednávateľa. Je zodpovedný aj za dodržiavanie tejto zmluvy z ich strany. Objednávateľ vynaloží primerané úsilie, aby zamedzil neoprávnenému prístupu k softvéru alebo jeho nepovolenému používaniu neoprávnenými tretími stranami prostredníctvom jeho systémov, a poskytovateľa softvéru bezodkladne informuje v prípade, že k akémukoľvek takému neoprávnenému prístupu alebo používaniu dôjde.

 

1.5                 Nepovolené činnosti. Objednávateľ používa softvér výhradne na svoje vnútorné firemné účely. Ak nie je záväzným právnym predpisom výslovne stanovené niečo iné, objednávateľ vo vzťahu k softvéru nebude: (i) poskytovať licencie, sublicencie, softvér dekompilovať, predávať, ďalej predávať, požičiavať, prenajímať, prevádzať, postupovať, šíriť, vo vymedzenom čase spoločne využívať, ponúkať alebo inak poskytovať prístup k softvéru akejkoľvek tretej strane ani (ii) používať softvér spôsobom predstavujúcim porušenie použiteľných miestnych, regionálnych, vnútroštátnych a/alebo medzinárodných právnych predpisov, zmlúv alebo regulácií vzťahujúcich sa na príslušnú zmluvnú stranu ani inak používať softvér v rozpore s touto zmluvou.

 

2.          Voľné použitie softvéru a zálohovanie dát

2.1                 Voľné použitie softvéru. Až do okamihu ďalšieho oznámenia (odvolania) zo strany poskytovateľa softvéru sprístupní poskytovateľ softvéru objednávateľovi softvér na stiahnutie na svojich stránkach. Poskytovateľ softvéru nebude mať žiadnu dodaciu povinnosť, pokiaľ ide o toto stiahnutie a nad jeho rámec: konkrétne nebude poskytovateľ softvéru softvér inštalovať na príslušné zariadenia objednávateľa ani nebude objednávateľovi poskytovať zdrojový kód k softvéru. Všetky implementačné služby alebo technickú prípravu softvéru na prevádzkové použitie (t. j. nastavenie softvéru s cieľom zladiť technické systémové požiadavky a technické parametrizácie softvéru) bude vykonávať výhradne objednávateľ. Poskytovateľ softvéru môže čas od času prísť s novými aktualizáciami softvéru, a teda je výhradnou zodpovednosťou objednávateľa, aby pravidelne kontroloval, či je nejaká nová aktualizácia sprístupnená na stiahnutie. V prípade vydania novej aktualizácie stratia všetky predchádzajúce verzie softvéru automaticky a s okamžitým účinkom platnosť a objednávateľ poskytovateľa softvéru zbavuje zodpovednosti za akékoľvek nároky spojené s pokračujúcim používaním už zastaranej verzie softvéru.

2.2                 Podnikoví klienti. Softvér je určený na výhradné používanie na príslušných zariadeniach podnikovými klientmi, a nie na používanie súkromnými koncovými používateľmi.

2.3                 Zálohovanie dát. Softvér si objednávateľ inštaluje a ukladá na svojich zariadeniach, a preto zostáva vo výlučnej zodpovednosti objednávateľa, aby si obstarával aktuálne zálohy dát súvisiace s používaním softvéru.

 

3.        Vlastnícke práva

3.1                 ©Hilti Corporation 2016. Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko zostáva výlučným a neobmedzeným vlastníkom a vyhradzuje si všetky práva, nároky a podiely a všetky práva duševného vlastníctva (podľa definície v bode 3.2) k softvéru (vrátane aktualizácií a inovácií), ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak. Poskytovateľ softvéru je zo strany Hilti Corporation oprávnený udeliť objednávateľovi práva na softvér (vrátane aktualizácií a inovácií) za podmienok stanovených touto zmluvou.

3.2                 Práva duševného vlastníctva. Právami duševného vlastníctva sa rozumejú všetky zvykové, zákonné alebo iné priemyselné práva a práva duševného vlastníctva vrátane autorského práva, ochranných známok, obchodných tajomstiev, patentov a ďalších majetkových práv vydaných, udelených alebo vymáhateľných podľa všetkých platných právnych predpisov na svete a morálnych práv súvisiacich so softvérom.

3.3                 Výhrada práv. S výhradou obmedzených práv výslovne udelených touto zmluvou nie sú objednávateľovi podľa tejto zmluvy okrem tých, ktoré sú tu výslovne uvedené, udelené žiadne ďalšie práva. Objednávateľ si vyhradzuje všetky práva, nároky a záujem vo vzťahu k svojim dátam, inému softvéru, než je softvér poskytnutý poskytovateľom softvéru, a ďalšiemu duševnému vlastníctvu, ku ktorému môže mať poskytovateľ softvéru v súvislosti s poskytovaním softvéru v priebehu času prístup.

 

3.4                  Udelenie práv. Poskytovateľ softvéru udeľuje objednávateľovi  nevýhradnú licenciu na používanie softvéru  v súlade s touto zmluvou. Nevýhradnou licenciou sa rozumie, že poskytovateľ softvéru je oprávnený používať softvér spôsobom, na ktorý udelil objednávateľovi nevýhradnú licenciu a zároveň je poskytovateľ softvéru oprávnený udeliť licenciu i tretej osobe. Ak chcú ďalší používatelia v rámci oblasti podnikania objednávateľa softvér využívať, je potrebné, aby si takíto ďalší používatelia softvér sami stiahli a registrovali sa. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie softvéru v rozsahu udelenej licencie.

 

3.5                 Obmedzenia. Ak nie je záväzným právnym predpisom výslovne stanovené niečo iné, nie je objednávateľ oprávnený (i) upravovať, kopírovať softvér alebo vytvárať odvodené produkty softvéru; (ii) umiestňovať do rámov alebo zrkadliť akýkoľvek obsah tvoriaci súčasť softvéru s výnimkou vlastného intranetu objednávateľa na vnútorné podnikové účely; (iii) uskutočňovať reverzné inžinierstvo alebo dekompilovať softvér alebo ktorúkoľvek jeho časť; (iv) pristupovať k softvéru s cieľom vytvoriť komerčne dostupný produkt alebo službu; (v) kopírovať akékoľvek prvky, funkcie, rozhrania alebo grafiku softvéru alebo ktorejkoľvek jeho časti; ani (vi) využívať softvér spôsobom, ktorý presahuje oprávnenia podľa tejto zmluvy.

 

4.        Dôvernosť

4.1                 Dôvernosť. Zmluvná strana nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany zverejniť alebo využiť žiadne dôverné informácie (podľa definície v bode 4.2) druhej strany na účely presahujúce rámec predmetu tejto zmluvy, s výnimkou situácií, keď na zverejnenie dala druhá strana vopred písomný súhlas alebo zverejnenie informácií ukladá zákon a je povolené podľa bodu 4.4.

 

4.2                 Dôverné informácie. Dôvernou informáciou sa rozumie a) softvér v akejkoľvek podobe, b) technické alebo obchodné informácie jednotlivých strán, najmä okrem iného všetky informácie týkajúce sa softvérových plánov, návrhov, nákladov, cien a názvov, financií, marketingových plánov, obchodných príležitostí, personálnych záležitostí, výskumu, vývoja a know-how.

 

4.3                 Ochrana. Jednotlivé strany sa zaväzujú chrániť dôverné informácie druhej strany rovnakým spôsobom, ako chránia svoje vlastné dôverné informácie obdobného druhu (v každom prípade však musia aplikovať aspoň primeranú starostlivosť a primerané technologické štandardy daného odvetvia).

 

4.4                 Povinné zverejnenie. Ak je zmluvná strana povinná zverejniť dôverné informácie druhej strany na základe zákona, bezodkladne a v predstihu druhú stranu o takom povinnom zverejnení (v zákonom povolenom rozsahu) informuje a poskytne jej na náklady druhej strany primeranú súčinnosť, ak má druhá strana záujem takému zverejneniu zabrániť alebo ho chce rozporovať.

 

4.5                 Uplatnenie prostriedkov ochrany. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší povinnosť o zachovaní mlčanlivosti a nakladaní s dôvernými informáciami druhej strany v zmysle ustanovení tejto zmluvy, je poškodená strana oprávnená využiť ktorýkoľvek z inštitútov na jej ochranu dostupných v zmysle platných právnych predpisov.

 

4.6                 Výnimky. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré: (i) sú alebo sa stanú verejne známymi bez toho, že by sa tak stalo v dôsledku porušenia povinností voči druhej strane; (ii) boli strane známe skôr, než jej ich oznámila druhá strana bez toho, že by sa tak stalo v dôsledku porušenia povinností voči druhej strane; (iii) strana nezávisle vytvorila bez toho, že by sa tak stalo v dôsledku porušenia povinností voči druhej strane; alebo ich (iv) strana získala od tretej strany bez toho, že by sa tak stalo v dôsledku porušenia povinností voči druhej strane.

 

 

4.7                 Právne upozornenie.

 

Všetky informácie a údaje v softvéri sa týkajú výslovne používania produktov Hilti a sú založené na zásadách, postupoch a bezpečnostných opatreniach v súlade s technickými pokynmi Hilti a pokynmi na prevádzku, inštaláciu a montáž atď., ktoré musia byť dôsledne dodržané. Produktové portfólio Hilti, ktoré má byť v spojení so softvérom použité, sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. Všetky údaje uvedené v softvéri sú priemerné hodnoty, a preto je potrebné pred použitím relevantného produktu Hilti vykonať skúšky na konkrétne použitie. Výsledky výpočtov uskutočnených prostredníctvom softvéru vychádzajú prevažne z údajov vložených objednávateľom. Objednávateľ preto nesie všetku zodpovednosť za bezvadnosť, úplnosť a relevantnosť údajov ním vložených. Ďalej objednávateľ nesie výlučnú zodpovednosť za kontrolu a úpravu výstupov výpočtov odborníkom, najmä pokiaľ ide o dodržanie príslušných noriem a povolení, a to pred ich využitím na konkrétne zariadenie objednávateľa. Softvér slúži iba ako pomôcka na interpretáciu noriem a povolení bez toho, že by zaručoval bezvadnosť, správnosť a relevantnosť výsledkov alebo vhodnosť na konkrétne použitie. Objednávateľ je povinný prijať všetky nevyhnutné a vhodné kroky na predchádzanie alebo obmedzenie škôd spôsobených softvérom. Všetky výstupy výpočtov a projekty sú odporúčania a musia byť potvrdené profesionálnym projektantom alebo stavebným inžinierom s cieľom zabezpečiť, aby výstupy výpočtov a návrhy boli vhodné a adekvátne z hľadiska konkrétnej jurisdikcie objednávateľa a jeho požiadaviek na projekt.

Sekcia „UPOZORNENIE“ je v každej zo správ generovanej prostredníctvom softvéru neoddeliteľnou súčasťou prevzatia výpočtu. Objednávateľ je povinný sa týmto upozornením dôsledne riadiť a je povinný zabezpečiť, aby boli správy pred použitím schválené príslušným odborníkom.

 

5.      Vylúčenie záruky

S výnimkou  úmyselne zamlčaných skrytých vád sa poskytovateľ softvéru týmto zrieka všetkých výslovných alebo konkludentných vyhlásení a záruk vo vzťahu k bezchybnej inštalácii, použitiu alebo prevádzke softvéru. Ďalej poskytovateľ softvéru výslovne okrem iného nezaručuje predajnosť softvéru ani jeho využiteľnosť na konkrétny účel. Za svoj výber a použitie softvéru nesie výhradnú zodpovednosť objednávateľ.

 

6.        Vady

6.1                 Ohlasovacia povinnosť. Objednávateľ bude poskytovateľa softvéru bez zbytočného odkladu informovať o údajných vadách (podľa definície v bode 6.2) softvéru, a to písomne vrátane opisu tvrdenej vady. Poskytovateľ softvéru sa môže úplne podľa svojho uváženia rozhodnúť, či danú vadu odstráni, a ak áno, akým spôsobom (aktualizácia, inovácia, odvírusenie atď.). Bez toho, že by bolo dotknuté predtým uvedené, poskytovateľ softvéru nie je, s výnimkou úmyselne zamlčaných skrytých vád, povinný vadu odstrániť.

6.2                 Chyba. Znamená takú závažnosť nedostatkov, ktoré bránia prevádzke softvéru podľa bodu 1.2, pričom prípady, keď (i) je možné s vynaložením primeraného úsilia objednávateľa obísť technické obmedzenia, alebo keď (ii) chyba nespôsobuje prestoje alebo závažné narušenie integrity dát objednávateľa, sa takéto nedostatky nepovažujú za chybu.

7.        Obmedzenie zodpovednosti za škodu

 

7.1                 Obmedzenie zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť poskytovateľa softvéru za škody spôsobené nedbanlivostným konaním, bez ohľadu na právny dôvod, je týmto úplne vylúčená.

 

7.2                 Výnimky. Uvedené obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na obligatórnu zodpovednosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

7.3                 Nevyhnutne a účelne vynaložené náklady. Body 7.1 a 7.2 sa obdobne uplatnia v prípade zodpovednosti poskytovateľa softvéru za nevyhnutne a účelne vynaložené náklady.

 

7.4                 Povinnosť objednávateľa odvrátiť a zmierniť škody. Poskytovateľ softvéru nie je schopný obnoviť jednotlivé súbory objednávateľa v prípade straty dát. Objednávateľ má preto povinnosť prijať zodpovedajúce opatrenia, aby odvrátil a zmiernil škody, najmä je povinný pravidelne vytvárať záložné kópie všetkých svojich dát ukladaných v súvislosti so softvérom.

 

8.        Audity

8.1                 Právo na audit. Poskytovateľ softvéru alebo ním poverená nezávislá tretia strana môže v bežnom pracovnom čase a po predchádzajúcom písomnom  oznámení vykonať v odôvodnenom rozsahu audit na IT systémoch objednávateľa s cieľom zistiť, či objednávateľ koná v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

 

 

9.        Ochrana údajov

 

Objednávateľ výslovne prehlasuje, že pre účely uzatvorenia tejto zmluvy disponuje súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutých registrovaných používateľov a tiež súhlasom s poskytnutím osobných údajov registrovaných používateľov v rozsahu, ktorý je potrebný na účely registrácie v zmysle tejto zmluvy poskytovateľovi softvéru, ktorý súhlas mu bol daný po predchádzajúcom informovaní registrovaných používateľov o predmete a účele zmluvy ako slobodný, výslovný a zrozumiteľný prejav vôle zo strany registrovaných používateľov (ďalej len „osobné údaje“).

 

Poskytovateľ softvéru je oprávnený poskytnúť osobné údaje získané na účely tejto zmluvy akejkoľvek inej spoločnosti skupiny Hilti (spoločnosťou skupiny Hilti sa rozumie každá spoločnosť, v ktorej Hilti Corporation – priamo alebo nepriamo – drží menšinový alebo väčšinový podiel). Poskytovateľ softvéru ako prevádzkovateľ bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Poskytovateľ softvéru alebo iná spoločnosť skupiny Hilti zhromažďuje, spracováva a využíva (osobné) údaje, ktoré mu objednávateľ poskytne v rámci procesu registrácie softvéru s cieľom (i) umožniť používanie softvéru registrovaným používateľom a zabrániť zneužitiu softvéru; (ii) na podporné a prípadne účtovné účely a v rozsahu, ktorý je prirodzene nevyhnutný na nadviazanie, plnenie a ukončenie zmluvného vzťahu; (iii) v prípade problémov s kvalitou (t. j. vady softvéru alebo vady iných produktov poskytovateľa softvéru) na identifikáciu verzie softvéru, ktorú objednávateľ používa, a na informovanie objednávateľa o odporúčaných opatreniach na zmiernenie alebo odstránenie problému s kvalitou (napríklad prostredníctvom aktualizácie, inovácie, odvírusenia, odstránenia nedostatku atď.)

Poskytovateľ softvéru alebo iná spoločnosť skupiny Hilti sleduje používateľské správanie objednávateľa a registrovaného používateľa, najmä konfiguráciu počítača objednávateľa (registrovaného používateľa) (hardvér a operačný systém), anonymne (t. j. spôsobom brániacim dôjsť ku konkrétnym registrovaným používateľom) a vyhodnocuje ho (po ukončení zmluvy) s cieľom zlepšiť softvér a ďalšie produkty, ktoré poskytovateľ softvéru alebo iná spoločnosť skupiny Hilti  distribuuje. Ďalej poskytovateľ softvéru vyhodnocuje na úrovni používateľov na účely interného riadenia kvality a internej kontroly počet aktivovaných licenčných kľúčov a to, ako často je softvér v súhrne používaný (t. j. nie vo vzťahu ku konkrétnemu registrovanému používateľovi), s čím objednávateľ vyslovuje súhlas.

 

9.1                 Náklady auditu. V prípade, ak dôjde počas vykonania auditu zo strany poskytovateľa softvéru k zisteniu porušení ustanovení podľa tejto zmluvy, objednávateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi softvéru účelne vynaložené náklady na vykonanie auditu. 

 

10.       Obdobie trvania zmluvy a výpoveď zmluvy

10.1              Trvanie zmluvy. Táto zmluva je uzavretá na neurčitý čas, pričom „obdobím trvania zmluvy“ sa rozumie obdobie začínajúce dátumom účinnosti a končiace výpoveďou zmluvy alebo odstúpením od zmluvy.

 

 

10.2              Výpoveď. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu ako celok písomne vypovedať  s dvojmesačnou výpovednou lehotou.

10.3              Odstúpenie od zmluvy s uvedením dôvodu. Ďalej môže každá zo strán od tejto zmluvy písomne odstúpiť s uvedením dôvodu s okamžitým účinkom v prípade, že druhá strana podstatne poruší ustanovenia tejto zmluvy a dané porušenie neodstráni do tridsiatich dní potom, čo na to bola vyzvaná.

10.4              Dôsledky zmluvného ukončenia zmluvy. Po skončení tejto zmluvy je objednávateľ povinný bezodkladne ukončiť prístup k softvéru alebo iné používanie softvéru a je povinný softvér nevratne vymazať zo svojich IT systémov.

 

10.5              Ustanovenia, ktoré zostanú účinné aj po skončení platnosti zmluvy. Skončením platnosti tejto zmluvy nie sú dotknuté nadobudnuté práva, nároky na náhradu škody, záväzky alebo zodpovednosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán ani práva alebo nároky na náhradu škody vzniknuté na základe výpovede alebo v súvislosti s ňou, ako je stanovené touto zmluvou, ani nie je dotknutá účinnosť ustanovení tejto zmluvy, ktoré výslovne alebo s ohľadom na svoju povahu zostávajú účinné aj po skončení platnosti zmluvy.

 

11.     Zmena zmluvy

11.1              Zmeny zmluvy. Poskytovateľ softvéru si vyhradzuje právo navrhnúť jednostranne zmeniť zmluvu (ďalej len „zmena podmienok“). Poskytovateľ softvéru objednávateľa o zmene podmienok informuje, pričom dbá na to, aby tak urobil v primeranom predstihu (ďalej len „oznámenie o zmene podmienok“). Objednávateľ má právo podať proti zmene podmienok námietky najneskôr dva (2) týždne pred tým, než má zmena nadobudnúť účinnosť (ďalej len „dátum/deň účinnosti zmeny podmienok“). Ak objednávateľ včas nepodá námietky, považuje sa to, že so zmenou podmienok súhlasí, a zmena tak nadobudne účinnosť k dátumu účinnosti zmeny podmienok. Ak objednávateľ včas námietky podá, poskytovateľ softvéru sa môže rozhodnúť, či má záujem na trvaní zmluvy s objednávateľom a jej pokračovaní za nezmenených podmienok, alebo či sa, bez toho, že je dotknutý bod 11.2, rozhodne zmluvu ukončiť ku dňu účinnosti zmeny podmienok. Poskytovateľ softvéru výslovne informuje objednávateľa o svojom práve na ukončenie zmluvy, lehote na podanie námietok objednávateľa, dátume účinnosti zmeny podmienok a dôsledkoch toho, keď objednávateľ na základe oznámenia zmeny podmienok nepodá námietky.

 

 

12.     Všeobecné ustanovenia

12.1              Vzťah strán. Strany zmluvy sú nezávislými zmluvnými partnermi. Táto zmluva medzi stranami nezakladá ani nemá zakladať vzťah partnerstva, franšízy, spoločného podniku, zastúpenia.

 

12.2              Oznamovanie. Ak podmienky tejto zmluvy výslovne nevyžadujú inú formu, všetky oznamy podľa tejto zmluvy musia byť uskutočnené písomne. Poskytovateľ softvéru a objednávateľ takéto oznamy zasielajú e-mailom na adresu (adresy) a kontaktným osobám tak, ako ich objednávateľ a poskytovateľ softvéru uvedú pri registrácii účtu objednávateľa u poskytovateľa softvéru, prípadne na iné adresy, ktoré si strany navzájom prípadne oznámia. Predchádzajúca veta sa uplatní obdobne, ak sú oznamy doručované listinnou formou. Ďalej je poskytovateľ softvéru oprávnený zasielať objednávateľovi oznámenia priamo prostredníctvom softvéru.

 

12.3              Vzdanie sa práva a kumulatívna náhrada škody. Nečinnosť alebo omeškanie druhej zmluvnej strany pri výkone akýchkoľvek práv podľa tejto zmluvy nemožno považovať za vzdanie sa takého práva.

 

12.4              Subdodávatelia. Poskytovateľ softvéru môže poskytovaním softvéru poveriť svojich subdodávateľov.

 

12.5              Postúpenie. Objednávateľ nesmie postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa softvéru. Poskytovateľ softvéru má právo postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zánikom poskytovateľa softvéru práva a povinnosti z tejto zmluvy neprechádzajú na jeho právneho nástupcu.

12.6              Rozhodné právo. Táto zmluva sa riadi výhradne slovenským právnym poriadkom.

 

12.7              Miestna príslušnosť. Miestne príslušným súdom na rozhodnutie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy bude súd príslušný podľa platných právnych predpisov..

 

12.8              Ďalšie ustanovenia. Táto zmluva predstavuje spoločne so sekciou Právne upozornenie (Disclaimer) a odkazmi na pokyny na používanie a ďalšími zmienenými materiálmi úplnú dohodu strán o predmete zmluvy. Neexistujú žiadne ďalšie dohody, vyhlásenia, záruky, tvrdenia, záväzky, povinnosti alebo prísľuby s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve. Touto zmluvou sa nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, návrhy alebo vyhlásenia uskutočnené písomne alebo ústne vo vzťahu k jej predmetu.

 

12.9              Vyhlásenie. Objednávateľ vyhlasuje, že jeho spôsob využitia softvéru nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo inými pravidlami. Objednávateľ ďalej uznáva, že je bezpodmienečne povinný dodržiavať všetku príslušnú právnu úpravu.