HILTI PROFIS Anchor

LÕPPKASUTAJA LEPING

 

 

Hilti PROFIS Anchor Tarkvaralõppkasutaja leping (edaspidi: Leping), mille on sõlminud Hilti Eesti Osaühing (aadress Mustamäe tee 46, Tallinn, Harjumaa, 10621) (edaspidi: Tarkvara Tarnija) ja teie (edaspidi: Klient), kehtib alates kuupäevast, mil Klient Lepinguga nõustus (edaspidi: Jõustumiskuupäev). Tarkvara registreerimisprotsessi raames on Klient nõustunud Lepinguga, klõpsates selle kinnituseks nõustumisnupul enne, kui talle esmakordselt võimaldati Tarkvara kasutamist. Käesolevaga kinnitab Klient, et on avaldanud oma äriühingu ja enese isiku kohta registreerimisprotsessi jooksul täieliku ja tõese teabe, ega ole muu hulgas kasutanud pseudonüüme. Tarkvara Tarnija annab Kliendile, s.o registreeringus nimetatud isikule (edaspidi: Registreeritud Kasutaja) vastavalt Eesti võlaõigusseaduse 18. peatükile (litsentsileping)  ja kooskõlas selle Lepingu tingimustega õiguse kasutada PROFIS Anchor Tarkvara, Tarkvarauuendusi ja Versioonitäiendeid (edaspidi koos: Tarkvara). Eeltoodut arvesse võttes on lepingupooled kokku leppinud alljärgnevas.

 

1.     Tarkvara kasutamine Kliendi poolt

1.1                 Tarkvara Tarnija kohustused. Tarkvara Tarnija annab Lepingu punktis 1.2 kirjeldatud Tarkvara Kliendi käsutusse kooskõlas Lepinguga. Tarkvara Tarnija võib Tarkvarauuenduste ja/või Versiooniuuenduste kujul Tarkvara parendada, ent ei ole kohustatud seda tegema. „Uuendused” – tarkvara, mis parandab Tarkvaras esinevad puudused ja/või mis hõlmab varasema Tarkvara väiksemaid parendusi; „Versioonitäiend” - uued võimalused, omadused või funktsionaalsused. Tarkvara Tarnija ise otsustab, kas Uuendus ja/või Versioonitäiend kättesaadavaks teha ning kas parendust lugeda Uuenduseks või Versioonitäiendiks.

 

1.2       Tarkvara kirjeldus. Tarkvara Kirjeldus ja omadused (sh kasutusjuhendid ja muu dokumentatsioon) antakse Kliendi käsutusse Tarkvara Tarnija veebisaidil, mida Tarkvara Tarnijal on aeg-ajalt õigus muuta. Tarkvara Tarnija ei anna garantiid, et Kliendi jaoks olulised tarkvarafunktsioonid jäävad alles Lepingu kehtivusajaks. Tarkvara Tarnija ei anna garantiid Tarkvara allaühilduvuse kohta.

 

1.3       Nõuded süsteemile. Selleks, et Klient saaks Tarkvara kasutada, peavad olema täidetud teatavad süsteemile esitatavad nõuded, mille kehtiv redaktsioon on avaldatud Tarkvara Tarnija veebisaitidel ning Klient on kohustatud tagama süsteemile esitatavate nõuete täitmise. Süsteemile esitatavad nõuded ei kuulu Tarkvara Tarnija Lepingust tulenevate kohustuste hulka.

 

1.4      Kliendi kohustused. Klient vastutab Tarkvara kasutamise eest ja Lepingu täitmise eest Registreeritud Kasutaja poolt. Klient teeb kõik mõistliku, et takistada loata juurdepääsu Tarkvarale või Tarkvara loata kasutamist kolmandate isikute poolt oma süsteemide kaudu ja peab viivitamata teavitama Tarkvara Tarnijat loata juurdepääsust või kasutamisest.

 

1.5      Keelatud tegevused. Klient kasutab Tarkvara üksnes ettevõttesiseseks äriotstarbeks. Kui imperatiivsetest õigusnormidest ei tulene sõnaselgelt teisiti, ei tohi Klient Tarkvara: i) litsentsida, all-litsentsida, dekompileerida, müüa, edasi müüa, rendile anda, üürile anda, võõrandada, loovutada, turustada, osaajaliselt kasutada anda, pakkuda ega muul viisil kolmandale isikule kättesaadavaks teha; ii) Tarkvara kasutades rikkuda kehtivaid kohalikke, osariigi, riiklikke ja/või välisriigi seadusi, lepinguid ja/või muid eeskirju, mida kohaldatakse asjaomasele isikule või mis muul viisil kasutavad tarkvara seda Lepingut rikkudes.

 

 

2.     Tarkvara tasuta kasutamine ja andmete varundamine

2.1       Tarkvara tasuta kasutamine. Kuni Tarkvara Tarnija ei teata vastupidisest (ülesütlemine), teeb ta Tarkvara Kliendile allalaadimiseks kättesaadavaks oma veebisaidi kaudu. Tarkvara Tarnijal ei ole seda ületavat tarnekohustust; eelkõige ei paigalda Tarkvara Tarnija Tarkvara Kliendi IT-süsteemidesse ega anna Kliendile Tarkvara lähtekoodi. Kõik rakendustoimingud, mis on vajalikud Tarkvara kasutamiseks ettevalmistamiseks (s.o Tarkvara seadistamiseks, et see vastaks süsteemi tehnilistele nõuetele ja Tarkvara tehniliste parameetrite seadistamise) teeb üksnes Klient. Tarkvara Tarnija võib pakkuda Tarkvarauuendusi – Kliendi ülesanne on ise regulaarselt kontrollida, kas Uuendused on saadaval. Uuenduse kättesaadavaks tegemisel kaotavad automaatselt ja koheselt kehtivuse kõik varasemad Tarkvaraversioonid ning Klient hüvitab Tarkvara Tarnijale nõuded, mis on seotud sellise varasema tarkvara edasise kasutusega.

 

2.2      Ärikliendid. Tarkvara on mõeldud kasutamiseks üksnes äriklientidele, mitte era(lõpp)klientidele (tarbijale).

 

2.3      Andmete varundamine. Klient paigaldab Tarkvara oma IT-süsteemidesse; seetõttu on Kliendi kohustus säilitada kõigi Tarkvara kasutamisega seotud andmete ajakohased varukoopiad.

 

3.          Omandiõigused

3.1      © Hilti Corporation 2016. Kõik omandiõigused ja Intellektuaalomandiõigused (mõiste esitatud punktis 3.2) Tarkvara (sh Uuenduste ja Versioonitäiendite suhtes) kuuluvad Hilti Corporationile, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Hilti Corporation on andnud Tarkvara Tarnijale õiguse anda Kliendile Tarkvara (sh Uuenduste ja Versioonitäiendite) suhtes õigusi kooskõlas Lepingutingimustega.

 

3.2                Intellektuaalomandi õigused. Tarkvaraga seotud üldisest õigusest ja õigusaktidest tulenevad ning muud tööstus- ja intellektuaalomandi õigused, sh autoriõigused, kaubamärgid, ärisaladused, patendid ja muud varalised õigused, mis on antud mis tahes maailma paigas kehtiva õiguse alusel või mida tunnustatakse või mis on täitmisele pööratavad mis tahes maailma paigas kehtivas õiguses, ning isiklikud õigused.

 

3.3      Õiguste reservatsioon. Kui Lepingus sõnaselgelt antud piiratud õigustest ei tulene teisiti, ei anta Kliendile Lepinguga muid õigusi peale Lepingus sõnaselgelt sätestatud õiguste. Klient jätab enesele kõik õigused oma andmete, muu tarkvara suhtes, mis ei ole Tarkvara Tarnija Tarkvara, ja muu intellektuaalomandi suhtes, millele Tarkvara Tarnijal võib olla juurdepääs Tarkvara pakkumise ajal.

 

3.4      Õiguste andmine. Tarkvara Tarnija annab Kliendile ühe Registreeritud Kasutaja jaoks mõeldud mittevõõrandatava lihtõiguse laadida alla ja kasutada Tarkvara kooskõlas Lepinguga Lepingu kehtivusajal. Kui teised kasutajad, kes kuuluvad Kliendi tegevussfääri, tahavad Tarkvara kasutada, peavad need kasutajad laadima alla ja registreerima Tarkvara ise.

 

3.5      Piirangud. Kui kehtiva õiguse imperatiivsetes normides ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei tohi Klient: i) Tarkvara muuta, kopeerida ega luua Tarkvarast tuletatud teoseid; ii) raamida ega peegeldada Tarkvara osaks olevat sisu, v.a Kliendi enda sisevõrgus ettevõttesiseseks äriotstarbeks; iii) pöördkonstrueerida või dekompileerida Tarkvara või selle osa; iv) analüüsida Tarkvara selleks, et luua äriliselt kättesaadav toode või teenus; v) kopeerida Tarkvara omadusi, funktsioone, liideseid või nende mis tahes osi või Tarkvara graafikat või selle mistahes osi; ega vi) kasutada Tarkvara viisil, mis jääb väljapoole Lepingus lubatud kasutusvaldkonda.

 

 

4.          Konfidentsiaalsus

4.1      Konfidentsiaalsus. Lepingupool ei tohi avaldada ega kasutada teise lepingupoole Konfidentsiaalset Teavet (mõiste on sätestatud punktis 4.2) otstarbeks, mis ei kuulu Lepingu kohaldamisalasse, v.a juhul, kui selleks on teise lepingupoole eelnev kirjalik nõusolek või kui seda nõuab seadus ja lubab lepingu punkt 4.4.

 

4.2      Konfidentsiaalne teave. Tähendab alljärgnevat: a) Tarkvara mis tahes vormis; b) lepingupoole äri- või tehniline teave, muu hulgas teave, mis on seotud Tarkvara plaanide, disaini, maksumuse, hindade ja nimedega, samuti finantseerimise, turustuskavade, ärivõimaluste, personali, teadus- ja arendustegevuse või oskusteabega.

 

4.3      Kaitse. Lepingupool kohustub kaitsma teise lepingupoole Konfidentsiaalset Teavet samamoodi kui enese sarnast Konfidentsiaalset Teavet (igal juhul peab ta tegutsema vähemasti mõistliku hoolsusega ja järgima tehnoloogiatööstuse mõistlikke standardeid).

 

4.4      Kohustuslik avaldamine. Kui lepingupool on seadusega kohustatud avaldama teise lepingupoole Konfidentsiaalset Teavet, peab ta viivitamata eelnevalt teavitama kohustuslikust avaldamisest teist lepingupool (seadusega lubatud ulatuses) ja osutama talle mõistlikku abi teise lepingupoole kulul, kui teine lepingupool soovib ennetada või vaidlustada teabe avaldamist.

 

4.5      Õiguskaitsevahendid. Kui lepingupool avaldab või kasutab teise lepingupoole Konfidentsiaalset Teavet (või ähvardab seda teha) Lepingu konfidentsiaalsussätteid rikkudes, siis on teisel lepingupoolel õigus lisaks olemasolevate õiguskaitsevahendite kasutamisele taotleda selliste tegude peatamist kohtu poolt esialgse õiguskaitse korras, kui muud õiguskaitsevahendid ei ole tema õiguste kaitseks piisavad.

 

4.6      Erandid. Konfidentsiaalne Teave ei hõlma alljärgnevat: i) teave, mis on avalik või avalikustatakse rikkumata kohustust, mis lepingupoolel teise lepingupoole ees on; ii) teave, mis oli lepingupoolele teisele lepingupoolele võlgnetavat kohustust rikkumata teada enne teabe avaldamist teisele lepingupoolele; iii) teave, mille lepingupool koostas iseseisvalt, rikkumata teisele poolele võlgnevat kohustust; iv) teave, mis on teisele lepingupoolele võlgnetavat kohustust rikkumata saadud kolmandalt isikult.

 

4.7      Vastutust välistav klausel.

Tarkvaras sisalduv teave ja Tarkvaras sisalduvad andmed puudutavad üksnes Hilti toodete kasutamist ja tuginevad põhimõtetele, valemitele ja turvaeeskirjadele, mis on kooskõlas Hilti tehniliste suunistega ja kasutus-, paigaldus- ja koostejuhistega jne, mida tuleb rangelt järgida. Hilti tooteportfell, mida kasutatakse seoses Tarkvaraga, võib olla riigiti erinev. Tarkvaras sisalduvad arvnäitajad on keskmised ja seepärast tuleks enne asjaomase Hilti toote kasutuselevõttu viia läbi kasutusotstarbest lähtuvad testid. Tarkvara abil tehtud arvutuste tulemused tuginevad eelkõige Kliendi sisestatud andmetele. Seepärast kannab Klient ainuvastutust vigade puudumise eest ning tema sisestatavate andmete täielikkuse ja asjakohasuse eest. Lisaks on Klient ainuisikuliselt kohustatud laskma eksperdil arvutustulemusi kontrollida ja kinnitada eelkõige seoses kehtivatele normidele ja lubadele vastavusega enne nende kasutamist Kliendi konkreetses rajatises. Tarkvara on üksnes abivahend normide ja lubaduste tõlgendamiseks ega garanteeri vigade puudumist, tulemuste õigsust ja asjakohasust ega konkreetseks rakenduseks sobivust. Klient peab tegema kõik vajalikud ja mõistlikud toimingud selleks, et vältida või piirata Tarkvara põhjustatud kahju. Kõik arvutustulemused ja disainilahendused on soovitused ja need peab kinnitama kutseline disainer ja/või struktuuriinsenerid, tagamaks arvutustulemuste ja disainilahenduste vastavus Kliendi jurisdiktsiooni ja projekti nõuetele ja nende asjakohasus Kliendi jurisdiktsiooni ja projekti nõudeid silmas pidades.

Tarkvara koostatud aruannete osa „WARNINGS” (eesti keeles „HOIATUSED”) on arvutuseelduse lahutamatu osa. Klient peab neid rangelt järgima ja tagama selle, et pädev ekspert need enne kasutamist üle vaataks.

 

5.     Kinnituste välistamine.

Tarkvara Tarnija ei anna mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi Tarkvara veavaba paigalduse, kasutamise või toimimise kohta, välja arvatud selle kohta, et Tarkvaras ei esine pettuse teel varjatud puudusi. Lisaks ei kinnita Tarkvara Tarnija muu hulgas, et Tarkvara sobib teatud otstarbeks. Üksnes Klient vastutab Tarkvara valiku ja kasutamise eest.

 

6.     Puudused

6.1       Teavitamiskohustus. Klient peab Tarkvara Tarnijat viivitamata kirjalikult teavitama kõigist Tarkvara väidetavatest Puudustest (mõiste on esitatud punktis 6.2), sh kirjeldama väidetavat Puudust. Tarkvara Tarnija võib otsustada omal äranägemisel, kas ja kuidas puudus kõrvaldada (Uuenduse, Versioonitäiendi, veaparanduse vms teel). Eeltoodust olenemata ei ole Tarkvara Tarnija kohustatud kõrvaldama puudusi (v.a pettuse teel varjatud puudusi).

 

6.2       Puudus. Vea raskusaste, mille tõttu Tarkvara ei toimi punktis 1.1 kirjeldatud viisil, ent juhul kui i) Kliendil on mõistliku jõupingutusega võimalik leida vastukaal või kui ii) viga ei põhjusta tööseisakut või ei kahjusta olulisel määral Kliendi andmete terviklikkust, ei loeta neid vigu puudusteks.

 

7.     Vastutuse piirang

7.1      Vastutuse piirang. Tarkvara Tarnija vastutus kahju eest, mille põhjuseks on kerge hooletus, on selle õiguslikust alusest olenemata täielikult välistatud.

 

7.2      Erandid. Eelnimetatud vastutuse piirangud ei käi seadusest tulenevate imperatiivsete vastutusnormide kohta, eelkõige vastutuse kohta, mis tuleneb Eesti võlaõigusseadusest ega vastutuse kohta, mis tuleneb süüliselt põhjustatud surmast, kehavigastusest või tervisekahjustusest. Lisaks ei kohaldata vastutuse piirangut, kui Tarkvara Tarnija on andnud konkreetse garantii ja ulatuses, milles Tarkvara Tarnija on andnud konkreetse garantii.

 

7.3      Saamata jäänud tulu hüvitamine. Punkte 7.1 ja 7.2 kohaldatakse vastavalt Tarkvara Tarnija vastutusele saamata jäänud tulu eest.

 

7.4      Kliendi kohustus vältida ja vähendada kahju. Tarkvara Tarnija ei suuda taastada üksikud kliendifaile andmekao korral. Seepärast on Klient kohustatud võtma kasutusele sobivaid meetmeid kahju vältimiseks ja vähendamiseks – eelkõige on Klient kohustatud tegema regulaarselt varukoopiaid oma andmetest, mida ta Tarkvaraga seoses säilitab.

 

8.     Auditid

8.1      Kontrollimise õigus. Veendumaks, et Klient täidab Lepingut, on Tarkvara Tarnijal või tema määratud kolmandal isikul õigus Kliendi tööajal ja etteteatamiseta kontrollida Kliendi IT-süsteeme mõistlikult vajalikus ulatuses.

 

9.     Andmekaitse

Tarkvara Tarnija on andmete vastutav töötleja.

Tarkvara Tarnija kogub, töötleb ja kasutab Kliendi poolt registreerimisprotsessis avaldatud (isiku)andmeid, et i) võimaldada Registreeritud Kasutajatel Tarkvara kasutada ja vältida Tarkvara väärkasutamist; ii) pakkuda kliendituge, vajadusel esitada arveid ning ulatuses, mis on mõistlikult vajalik lepingulise suhte sõlmimiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks; iii) kvaliteediprobleemi korral (nt Tarkvara Puudus või Tarkvara Tarnija muude toodete puudused) selleks, et tuvastada Tarkvaraversioon, mida Klient kasutab ja teavitada Klienti soovitud meetmetest, et vähendada kvaliteediprobleemi või see kõrvaldada (nt Uuenduste, Versioonitäiendite, veaparanduste vms abil).

 

Tarkvara Tarnija talletab Kliendi ja Registreeritud Kasutaja kasutusharjumused, muu hulgas Kliendi (Registreeritud Kasutaja) arvuti konfiguratsiooni (riistvara ja operatsioonisüsteem), anonüümselt (s.o viisil, mis ei võimalda Registreeritud Kasutaja tuvastamist) ja hindab neid (ka pärast Lepinguperioodi lõppemist), et parandada Tarkvara ja muude Tarkvara Tarnija või muu Hilti kontserni äriühingu (Hilti kontserni äriühing on äriühing, milles Hilti kontsern otseselt või kaudselt omab vähemus- või enamusosalust) pakutavaid tooteid. Kvaliteedi tagamise ja sisekontrolli eesmärgil hindab Tarkvara Tarnija ka Kliendi tasandil aktiveeritud litsentsivõtmete arvu ja seda, kui sageli Tarkvara kokkuvõttes (mitte Registreeritud Kasutaja tasandil) kasutatakse.

 

9.1      Auditi läbiviimise kulud. Kui auditi käigus ilmneb, et Lepingut on rikutud, kannab Klient Tarkvara Tarnija mõistlikud kulud seoses auditi läbiviimisega.

 

10.  Lepingu kehtivus ja ülesütlemine.

10.1   Kehtivusaeg. Leping on sõlmitud määramata ajaks, samas kui „Kehtivusaeg” tähendab perioodi, mis algab Jõustumiskuupäevast ja kestab kuni Lepingu ülesütlemiseni.

 

10.2   Lepingu ülesütlemine tarkvara tarnija poolt. Tarkvara Tarnija võib võlaõigusseaduse tuginedes igal ajal kogu Lepingu etteteatamiseta üles öelda ja nõuda Tarkvara tagastamist või pöördumatut kustutamist.

 

10.3   Lepingu ülesütlemine Kliendi poolt. Klient võib Lepingu kirjalikult üles öelda, teatades sellest ette 60 päeva enne kalendrikuu lõppemist.

 

10.4   Põhjuslik ülesütlemine. Lisaks võib lepingupool Lepingu ilma etteteatamistähtajata üles öelda, kui teine lepingupool paneb toime olulise lepingurikkumise ega kõrvalda seda 30 päeva jooksul vastavasisulise teate saamisest.

 

10.5   Lepingu kehtivuse lõppemise tagajärjed. Lepingu lõpetamisel peab Klient viivitamata lõpetama Tarkvara kasutamise ja pöördumatult kustutama Tarkvara oma IT-süsteemidest.

 

10.6   Kehtimajäävad sätted. Lepingu ülesütlemine ei mõjuta lepingupoolte kehtivaid õigusi, õiguskaitsevahendeid, kohustusi ega vastutust ega muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, mis tulenevad Lepingu lõpetamisest või on sellega seotud ning ei mõjuta nende Lepingu sätete kehtivust, mis sõnaselgelt või olemuslikul jäävad kehtima ka pärast Lepingu ülesütlemist.

 

11.  Lepingu muutmine

11.1    Lepingu muudatused. Tarkvara Tarnijal on õigus Lepingut ühepoolselt muuta (edaspidi: Muudatus). Tarkvara Tarnija teavitab Klienti Muudatusest mõistliku aja jooksul ette (edaspidi: Muudatusteade). Kliendil on õigus esitada Muudatuse kohta vastuväide kaks (2) nädalat enne Muudatuse kavandatavat jõustumiskuupäeva (edaspidi: Muudatuse Jõustumiskuupäev). Kui Klient ei esita vastuväidet ettenähtud aja jooksul, loetakse, et ta on Muudatusega nõus ja Muudatus jõustub Muudatuse Jõustumiskuupäeval. Kui Klient esitab ettenähtud aja jooksul vastuväite, võib Tarkvara Tarnija otsustada, kas jätkata Lepingut Kliendiga Lepingus sätestatud tingimustel Muudatuseta või olenemata punktis 11.1 sätestatust öelda leping üles alates Muudatuse Jõustumiskuupäevast. Tarkvara Tarnija esitab Kliendile teate oma üleütlemisõiguse, Kliendi vastuväite esitamise tähtaja, Muudatuse Jõustumiskuupäeva ja Muudatusteatele vastuväite esitamata jätmise tagajärgede kohta.

 

12.  Üldsätted

12.1    Lepingupoolte suhted. Lepingupooled on sõltumatud. Leping ei loo ega ole ette nähtud looma seltsingut, frantsiisi, ühisettevõtet, agendisuhet, usaldussuhet ega töösuhet lepingupoolte vahel.

 

12.2    Teated. Kui Lepingutingimused ei näe sõnaselgelt ette muud vormi, tuleb kõik Lepingust tulenevad teated esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul. Tarkvara Tarnija ja Klient esitavad teated e-posti teel Kliendi ja Tarkvara Tarnija poolt kliendikonto Tarkvara Tarnija juures registreerimisel esitatud aadressi(de)le ja kontaktisiku(te)le või muu(de)le aadressi(de)le, mille lepingupooled teineteisele teatavad. Eeltoodud lause käib ka kirjalike teadete kohta. Lisaks on Tarkvara Tarnijal õigus saata Kliendile teateid otse Tarkvara kaudu.

 

12.3    Loobumine ja kumulatiivsed õiguskaitsevahendid. Kui lepingupool ei kasutada Lepingust tulenevat õigust või teeb seda viivitusega, ei tähenda see õigusest loobumist.

 

12.4    Alltöövõtjad. Tarkvara Tarnija võib Tarkvara tarnimiseks kasutada alltöövõtjaid.

 

12.5    Loovutamine. Kliendil ei ole õigust loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi seaduse alusel ega muul alusel ilma Tarkvara Tarnija eelneva kirjaliku nõusolekuta. Tarkvara Tarnijal on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi seaduse alusel ning muul alusel ilma Kliendi nõusolekuta.

 

12.6    Kohaldatav õigus. Lepingule kohaldatakse üksnes Eesti seadusi, v.a konventsiooni kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta.

 

12.7    Kohtualluvus. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse Tarkvara Tarnija registrijärgse asukoha pädevas kohtus. Tarkvara Tarnijal on õigus esitada hagisid Kliendi tegevuskoha järgsesse pädevasse kohtusse. Kumbki lepingupool kohustub nendele kohtutele alluma ja loobub esitamast kohtualluvusega seotud nõudeid.

 

12.8    Mitmesugust. Leping ja vastutuse välistamise klausel ning viited kasutusteabele ja muudele juhenditele moodustavad kogu lepingupoolte vahelise kokkuleppe Lepingu eseme suhtes. Pole muid lepinguid, avaldusi, kinnitusi, lubadusi, leppeid ega kohustusi peale selles Lepingus sõnaselgelt sätestatute. Leping muudab kehtetuks kõik varasemad lepingu eseme suhtes esitatud kirjalikud või suulised kokkulepped, ettepanekud ja avaldused. Lepingu täiendus, muudatus või Lepingu sätte kohaldamisest loobumine muutub kehtivaks, kui lepingupool, kelle suhtes täiendusele, muudatusele või loobumisele tuginetakse, on selle kirjalikus vormis allkirjastanud ning täiendus, muudatus või loobumine on jõustunud mitte varem kui Jõustumiskuupäeval.

 

12.9    Avaldus. Klient avaldab, et Tarkvara kasutamine tema poolt ei lähe vastuollu ühegi õigusakti ega eeskirjaga. Klient kinnitab, et tal on kohustus järgida kõiki talle kohalduvaid seadusi.