HILTI PROFIS ANCHOR CHANNEL
NİHAİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ


 

Hilti PROFIS Anchor Channel Yazılımı için Hilti İnşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş. ("Yazılım Sağlayıcı") ile sizin ("Müşteri") aranızda yapılan bu Nihai Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), bu Sözleşmeyi kabul tarihiniz itibarıyla geçerli olacaktır ("Yürürlük Tarihi").  Yazılımın kayıt sürecinde Müşteri, Yazılımı ilk kullanma imkanı olmadan önce kabul butonu üzerine tıklayarak Sözleşmeyi kabul etmiştir.  Müşteri, özellikle takma isim kullanmama da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kayıt işlemleri sırasında kendisi ve şirketi hakkında yalnızca gerçek ve doğru bilgileri bildirmiş olduğunu beyan ve tekeffül etmektedir. Yazılım Sağlayıcı Müşteri’ye – kayıtta ismi geçen kimseye (“Kayıtlı Kullanıcı”) – işbu Sözleşme hükümleri uyarınca PROFIS Anchor Channel Yazılımını, Güncellemelerini ve Yükseltmelerini (hepsi birlikte “Yazılım”) kullanma hakkı vermeyi kabul etmektedir. Buna göre, taraflar aşağıdaki konularda uzlaşmıştır:

1.        Müşterinin Yazılım'ı Kullanması.

1.1                 Yazılım Sağlayıcı'nın Yükümlülükleri.  Yazılım Sağlayıcı, bu Sözleşme'nin 1.2 no'lu maddesinde açıklanan Yazılım'ı  bu Sözleşme'ye uygun olarak Müşteri'nin kullanımına sunacaktır. Yazılım Sağlayıcı Yazılım'ı Güncelleme ve/veya Yükseltme yoluyla iyileştirebilir; ancak böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. "Güncelleme" Yazılım'daki Kusur'lara çözüm getiren ve/veya önceki Yazılım'ın küçük iyileştirmelerini içerebilen yazılım anlamına gelmektedir. "Yükseltmeler" Yazılım'a ilişkin yeni özellikler, kapasiteler veya işlevler anlamına gelmektedir.  Bir iyileştirmenin Güncelleme veya Yükseltme olarak kabul edilmesi veya bunların sunulup sunulmaması, sadece Yazılım Sağlayıcı'nın inisiyatifinde olacaktır.

 

1.2                 Yazılım Tanımı.  Yazılım Tanımı ve Yazılım'ın özellikleri (kullanım kılavuzu ve diğer dokümantasyon dahil), Yazılım Sağlayıcı'nın web sitelerinde, Yazılım Sağlayıcı tarafından zaman zaman değiştirilmiş şekliyle Müşteri'ye sunulacaktır. Yazılım Sağlayıcı, hiçbir şekilde bu Sözleşme'nin geçerli olduğu süre boyunca Yazılım'ın Müşteri ile ilgili temel işlevlerini sürdürmeyi taahhüt etmemektedir (Yazılım Sağlayıcı öncekilerle uyumluluk taahhüdü vermemektedir).

1.3                 Sistem Gereksinimleri.  Yazılım'ın Müşteri tarafından işletimi veya kullanımı, Yazılım Sağlayıcı'nın web sitelerinde belirtilen ve zaman zaman güncellenen şekilde, belirli Sistem Gereksinimleri'ni gerektirebilir; burada Sistem Gereksinimleri'nin karşılanmasını sağlamak sadece Müşteri'nin sorumluluğunda olacaktır. Sistem Gereksinimleri'nin karşılanması, Yazılım Sağlayıcı'nın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin bir parçasını oluşturmaz.

 

1.4                 Müşteri Yükümlülükleri.  Müşteri, Kayıtlı Kullanıcı'nın Yazılım'ı kullanımından ve bu Sözleşme ile uyumluluğundan sorumludur. Müşteri, Yazılım'ın, sistemleri üzerinden yetkilendirilmemiş üçüncü kişiler tarafından yetkisiz erişim veya kullanımını önlemek için makul çabayı gösterecek ve bu tür bir yetkilendirilmemiş erişim veya kullanım durumunda Yazılım Sağlayıcı'ya derhal bilgi verecektir.

 

1.5                 Yasaklanan Faaliyetler.  Müşteri, Yazılım'ı sadece kendi dahili iş amaçları için kullanacak ve emredici kanun hükümleri açıkça izin vermediği sürece Yazılımla ilgili olarak şunları yapmayacaktır: (i) Yazılım'ın lisansını vermek, alt lisansını vermek, kaynak koduna dönüştürmek, satmak, yeniden satmak, kiralamak, uzun vadeli finansal kiralamak (lease), devretmek, atamak, dağıtımını yapmak, zamanlı bölüşmek, teklif etmek veya Yazılım'ı başka şekilde herhangi bir üçüncü tarafın kullanıma sunmak; (ii) Yazılım'ı yürürlükteki yerel, resmi, ulusal ve/veya yabancı yasaları, anlaşmaları ve/veya belirli bir taraf için geçerli yönetmelikleri ihlal ederek kullanmak veya Yazılımı herhangi diğer şekilde Sözleşmeye aykırı kullanmak.

 

2.        Yazılımın Bedelsiz Kullanımı ve Veri Yedekleme

2.1                 Yazılımın Bedelsiz Kullanımı. Yazılım Sağlayıcı tarafından yapılacak bir sonraki bildirime (geri alma) kadar, Yazılım Sağlayıcı Müşteri’nin Yazılımı Yazılım Sağlayıcının web sayfasından indirmesi için hazır halde bulunduracaktır. Yazılım Sağlayıcı bunun dışında bir teslimat yükümlülüğüne sahip değildir, özellikle de Yazılım Sağlayıcının Yazılımı Müşterinin IT sistemine yüklemek veya yazılım kaynak kodlarını vermek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Yazılımın operasyonel kullanımı için teknik hazırlığının gerektirdiği tüm uygulama (örn. Yazılım'ın teknik sistem ve teknik parametrelendirme gerekliliklerini karşılaması için kurulumunu yapmak) sadece Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir. Yazılım Sağlayıcı zaman zaman Yazılım'ın yeni Güncellemeler'ini sağlayabilir;  indirilecek yeni bir Güncelleme'nin olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmekten münhasıran Müşteri sorumludur. Bir Güncelleme yayınlandığında, önceki tüm Yazılım sürümleri otomatik olarak ve derhal geçerliliğini yitirecek ve Müşteri, Yazılım Sağlayıcı'yı önceki Yazılım'ın devam eden kullanımıyla bağlantılı tüm taleplere karşı koruyacak ve zararlarını tazmin edecektir.

 

2.2                 Kurumsal Müşteriler.  Yazılım sadece tesislerde kurumsal müşteriler tarafından kullanım için tasarlanmıştır. Nihai tüketiciler tarafından kullanılamaz.

2.3                 Veri Yedekleme.  Yazılım Müşteri tarafından kendi IT sisteminde kurulacak olup, bu nedenle Yazılımın kullanımıyla ilişkili verilerin güncel yedekleme kopyalarını oluşturmak sadece Müşterinin sorumluluğundadır.

3.        Mülkiyet Hakları.

3.1                 © Hilti Corporation 2016.  Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lihtenştayn, bu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmediği takdirde, (Güncellemeler ve Yükseltmeler dahil olmak kaydıyla) Yazılım'ın münhasıran ve sınırsız biçimde yegane sahipliğini elinde bulundurur ve Yazılım'a yönelik tüm hak, unvan ve menfaatleri ve tüm Fikri Mülkiyet Haklarını (Bölüm 3.2'de tanımlanan şekliyle) saklı tutar. Yazılım Sağlayıcı Hilti Corporation tarafından, Yazılım haklarını Müşteri'ye (Güncellemeler ve Yükseltmeler dahil olmak kaydıyla) bu Sözleşme'nin şartlar ve koşulları uyarınca teslim etmekle yetkilendirilmiştir.

3.2                 Fikri Mülkiyet Hakları.  Yazılım'la ilgili olarak, dünyanın herhangi bir yerinde yürürlükteki tüm yasalar altında düzenlenmiş, karşılığı ödenmiş veya uygulanabilir telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar, patentler ve diğer mülkiyet hakları ve tüm manevi haklar dahil olmak kaydıyla tüm örf ve adet hukuku, kanuni ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları anlamına gelir. 

3.3                 Hakların Saklanması.  Bu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye burada açık şekilde belirtilenler dışında herhangi bir hak verilmez. Müşteri, Yazılım Sağlayıcı'nın Yazılım'ı sağlama sırasında zaman zaman erişebileceği verilerinde veya verilerine yönelik, Yazılım Sağlayıcı dışındaki diğer yazılımlarda veya yazılımlara yönelik ve diğer fikri mülkiyet haklarında veya haklarına yönelik tüm hak, unvan ve menfaatleri saklı tutar.

 

3.4                 Hakların Tanınması.  Yazılım Sağlayıcı Müşteri'ye bu Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak ve Sözleşme'nin geçerliliği süresince Yazılım'ı indirmesi ve kullanması için münhasır olmayan, tek (bir Kayıtlı Kullanıcı için) ve devredilemez bir hak sağlar. Müşteri’nin iş çevresinden başka kullanıcıların da Yazılımı kullanmak istemesi halinde, söz konusu kullanıcıların kendilerinin de kayıt olup Yazılımı indirmeleri gerekmektedir.

 

3.5                 Kısıtlamalar.  Uygulanacak olan emredici kanun hükümlerinin açıkça aksini belirttiği haller hariç olmak üzere, Müşteri (i) Yazılım'a dayalı herhangi bir değişiklik veya kopyalama yapmayacak ve türev çalışma oluşturmayacaktır; (ii) Müşteri'nin kendi dahili iş amaçları için kendi intranetindekiler dışında, Yazılım'ın herhangi bir parçasını oluşturan herhangi bir içeriği şekillendirmeyecek veya yansıtmayacaktır; (iii) Yazılım veya onun herhangi bir parçası üzerinde ters mühendislik veya geri derleme gerçekleştirmeyecektir; (iv) Yazılım'a herhangi bir ticari ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla erişmeyecektir; (v) Yazılım'ın veya onun herhangi bir parçasının herhangi bir özelliğini, işlevini, arayüzünü veya grafiğini kopyalamayacaktır; veya (vi) Yazılım'ı, burada izin verilen kullanım kapsamını aşan herhangi bir anlamda kullanmayacaktır.

 

4.        Gizlilik.

4.1                 Gizlilik.  Taraflardan bir, diğer tarafın herhangi bir Gizli Bilgi'sini (terim, bölüm 4.2'de tanımlanmaktadır), diğer tarafın yazılı ön izni olmadan veya Yasalar tarafından gerekli görülmesi ve aşağıda bölüm 4.4 tarafından izin verilmesi durumları haricinde, bu Sözleşme'nin kapsamı dışında herhangi bir amaçla açıklamayacak veya kullanmayacaktır.

 

4.2                 Gizli Bilgiler.  (a) Herhangi bir biçimde Yazılım, (b) yazılım planları, tasarımları, maliyetleri, fiyat ve isimleri, finansmanı, pazarlama planları, iş fırsatları, personeli, araştırma, geliştirme veya teknik uzmanlığı (know-how) ile ilgili tüm bilgiler dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her bir tarafın iş veya teknik bilgileri anlamına gelir.

 

4.3                 Koruma.  Taraflardan her biri diğer tarafın Gizli Bilgiler'ini, aynen kendi benzer Gizli Bilgileri'ini koruduğu şekilde korumayı kabul eder (ancak hiçbir durumda makul özen düzeyinin ve makul teknoloji endüstri standartlarının altına düşmeyecektir).

 

4.4                  Zorunlu İfşa.  Taraflardan biri Yasalar tarafından diğer tarafın Gizli Bilgiler'ini açıklamaya mecbur bırakılırsa, diğer tarafa derhal söz konusu zorunlu açıklama hakkında (yasaların izin verdiği ölçüde) ön bildirimde bulunacak ve diğer taraf ifşayı önlemek veya itiraz etmek istiyorsa, maliyeti diğer tarafa ait olmak kaydıyla makul yardımı sağlayacaktır.

 

4.5                 Çözümler.  Taraflardan biri diğer tarafın herhangi bir Gizli Bilgi'sini, bu Sözleşme kapsamındaki gizlilik koruma hükümlerini ihlal ederek ifşa eder veya kullanırsa (veya açıklamak veya kullanmakla tehdit ederse), diğer taraf, mevcut diğer tüm çözümlere ek olarak, söz konusu eylemleri durdurmak için ihtiyati tedbir talep etme hakkına sahip olacaktır; bu tür durumlarda mevcut diğer imkanların yetersiz olduğu taraflarca kabul edilir.

 

4.6                 İstisnalar.  Gizli Bilgiler şu bilgileri içermeyecektir: (i) diğer tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin halk tarafından bilinen veya bilinir hale gelen bilgiler; (ii)  diğer tarafa karşı herhangi bir yükümlüğünü ihlal etmeksizin diğer tarafça açıklanmasından önce söz konusu tarafça, bilinen bilgiler; (iii) taraflardan birinin diğer tarafa karşı yükümlülüklerini ihlal etmeksizin bağımsız şekilde geliştirdiği bilgiler veya (iv) üçüncü bir taraftan, diğer tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmeksizin alınan bilgiler.

 

 

 

4.7                 Sorumluluk Reddi.

 

Yazılım’ın içerdiği tüm bilgi ve veriler, yalnızca Hilti ürünleri ile ilgilidir ve sıkı sıkıya uyulması zorunlu olan Hilti’nin teknik yönergeleri, işletme, montaj ve birleştirme talimatlarına uygun ilkeler, formüller ve güvenlik düzenlemeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Yazılım ile ilgili olarak kullanılacak Hilti ürün portföyü ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Yazılımdaki tüm rakamsal veriler, yaklaşık verilerdir ve bu sebeple ilgili Hilti ürünü kullanılmaya başlanmadan önce özel kullanım testlerinin yapılması gereklidir. Yazılım yoluyla yapılan hesaplama sonuçları, temel olarak Müşteri tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu sebeple, Müşteri tarafından sağlanan verilerde hata olmaması ile verilerin tam ve uygun olmasının tek sorumlusu Müşteri’dir.  Buna ilave olarak Müşteri, hesaplama sonuçlarının kullanmasından önce, bunların ilgili kural ve izinlere uygunluğu başta olmak üzere bir uzman tarafından kontrol ve teyit edilmesinden de münhasıran sorumludur. Yazılım, yalnızca kural ve izinlerin yorumlanmasında yardımcı bir işleve sahiptir ve sonuçların hatasız olması, tamlık ve uygunluğa veya herhangi özel uygulama için kullanışlılığa ilişkin herhangi garanti verilmemektedir.  Müşteri, Yazılım dolayısıyla ortaya çıkacak zararın önlenmesi ve/veya azaltılması için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Tüm hesaplama sonuçları ve tasarımlar tavsiye niteliğindedir ve Müşteri’nin bulunduğu yer ve proje gereksinimleri açısından uygun ve kullanışlı olduklarını temin etmek amacıyla profesyonel bir tasarımcı ve/veya yapı mühendisi tarafından teyit edilmelidirler.

Yazılım ile birlikte oluşturulan her bir raporda yer alan “UYARILAR” bölümü, hesaplama varsayımlarının ayrılmaz parçasıdır. Müşteri, bunlara sıkı sıkıya uymalı ve kullanımdan önce bunların uygun bir uzman tarafından değerlendirilmesini sağlamalıdır. 

 

5.        Garanti Verilmemesi

 

Hileyle gizlenen ayıplar hariç olmak üzere, Yazılım Sağlayıcı Yazılımın hatasız bir şekilde kurulumu, kullanımı veya çalışmasına ilişkin açık veya üstü kapalı hiçbir beyan ve tekeffülde bulunmamaktadır. Buna ilave olarak, Yazılım Sağlayıcı Yazılımın özellikle herhangi özel amaca uygunluğu veya ticari elverişliliği de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi taahhütte bulunmamaktadır.  Yazılımın seçilmesi ve kullanılmasından Müşteri münhasıran sorumludur.

 

6.        Kusur durumunda çareler.

6.1                 Bildirim Yükümlülüğü.  Müşteri, iddia edilen tüm Kusur'ları (söz konusu terim bölüm 6.2'de tanımlanmaktadır) Yazılım Sağlayıcı'ya fazla gecikmeden ve iddia edilen Kusur'un bir açıklamasını da dahil ederek, yazılı şekilde bildirecektir. Söz konusu Kusur’un düzeltilip düzeltilmemesi ve ne şekilde düzenleteceği (Güncelleme, Yükseltme, bug, yama vs.) konusu Yazılım Sağlayıcı’nın münhasır takdirinde olan bir husustur. Hileyle gizlenmiş ayıp hali hariç olmak üzere, Yazılım Sağlayıcı’nın Kusurları düzeltme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.2                 Kusur.  Yazılım'ın, bölüm 1.2'de tanımlanan şekilde çalışmasını engelleyen derecede önemli hata anlamına gelir; burada, (i) Müşteri'nin göstereceği makul bir çabayla etkilenmeden yararlanabileceği durumlar veya (ii) çalışmama süresine yol açmayan veya Müşteri'nin veri bütünlüğünü ciddi ölçüde bozmayan hatalar birer Kusur olarak görülmeyecektir.

7.        Sorumluluğun Sınırlandırılması.

 

7.1                 Sorumluluğun Sınırlandırılması.  Müşteri, ağır kusur hali hariç olmak üzere, Yazılım Sağlayıcı’nın ihmal veya kusuru bulunsa dahi herhangi sebeple meydana gelecek herhangi zarardan dolayı sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.

 

7.2                 Sonuçsuz Giderler.  Yazılım Sağlayıcı'nın sonuç getirmeyen, yararsız giderlere yönelik sorumlulukları için bölüm 7.1 uygulanacaktır.

 

7.3                 Müşteri'nin ve hasarı engelleme ve azaltma mükellefiyeti.  Yazılım Sağlayıcı, veri kaybı durumunda bireysel müşteri dosyalarını geri yükleyemez. Bu nedenle Müşteri, hasarın olmasını önlemek ve hasarı hafifletmek için uygun tedbirleri almak zorundadır; Müşteri özellikle Yazılım'la bağlantılı olarak sakladığı tüm verilerin yedek kopyalarını düzenli aralıklarla oluşturmak mecburiyetinde olacaktır.

 

8.        Denetimler

8.1                 Denetim Hakkı.  Müşteri'nin bu Sözleşme'nin hükümlerine uyum sağlayıp sağlamadığını incelemek için, Yazılım Sağlayıcı veya Yazılım Sağlayıcı tarafından atanan bağımsız bir üçüncü taraf Müşteri'nin IT sisteminde, Müşteri'nin iş saatleri içinde ve herhangi bir bildirim dönemine riayet etme yükümlülüğü olmaksızın, gereken makul ölçüde denetlemede bulunacaktır.

 

8.2                 Denetim Masrafları.  Denetim sırasında bu Sözleşme'nin ihlalinin saptanması durumunda, Yazılım Sağlayıcı'nın söz konusu Denetim'i gerçekleştirmesine ilişkin makul maliyetler Müşteri tarafından üstlenilecektir.

 

9.        Verilerin Korunması

 

Müşteri, kendisi tarafından sağlanan (kişisel) veriler hakkında bu Sözleşme’de Yazılım Sağlayıcı’ya verilen hak ve yetkileri kabul edip onaylamaktadır.

 

Yazılım Sağlayıcı Veri Sorumlusu olarak hareket edecektir.

 

Yazılım Sağlayıcı, kayıt işlemleri sırasında Müşteri tarafından sağlanan (kişisel) verileri (i) Kayıtlı Kullanıcının Yazılıma erişiminin sağlanması ve Yazılımın kötüye kullanılmasının engellenmesi; (ii) destek sağlanması ve uygulanabilir olması halinde faturalama ve gerekli olduğu nispette sözleşmesel ilişkinin kurulması, devamı ve sona erdirilmesi; (iii) kalite sorunları olması halinde (yani Yazılım hataları veya Yazılım Sağlayıcı’nın diğer ürünlerindeki hatalar) Müşteri tarafından kullanılan Yazılım versiyonunun tespit edilmesi ve kalite sorununun giderilmesi veya azaltılması için yapılacak işlemlerin önerilmesi (Güncelleme, Yükseltme, bug, yama vs. yoluyla) amacıyla toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır.

 

Yazılım Sağlayıcı, Müşteri ve Kayıtlı Kullanıcı’nın, Müşteri’nin (Kayıtlı Kullanıcı’nın) bilgisayar konfigürasyonu (donanım ve işletim sistemi) dahil kullanma davranışlarını anonim olarak (i.e. bazı Kayıtlı Kullanıcıların herhangi bir çıkarım yapmasını engelleyecek şekilde) elde edecek, bunları Yazılımın ve Hilti ve/veya Hilti Group (Hilti Group şirketi, Hilti Corporation’ın doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketleri ifade etmektedir) bünyesindeki diğer bir şirket tarafından piyasaya çıkarılacak olan diğer ürünlerin geliştirilmesi amacıyla (Sözleşme süresinin ötesinde) değerlendirecektir.  Ayrıca, Yazılım Sağlayıcı aktive edilmiş olan lisans şifreleri sayısı ve Yazılım’ın toplamda ne sıklıkla kullanıldığını dahili kalite güvenliği ve dahili kontrol amaçlarıyla Müşteri seviyesinde (i.e. Kayıtlı Kullanıcı tarafından değil) değerlendirecektir.

 

10.     Süre ve Sonlandırma.

10.1              Süre.  "Süre" Yürürlük Tarihi'nden Sözleşme'nin feshedileceği tarihe kadar geçen dönem anlamına gelmekte olup rağmen, bu Sözleşme belirsiz bir süreye sahip olacaktır.

 

10.2              Yazılım Sağlayıcı Tarafından Fesih.  Yazılım Sağlayıcı, dilediği zaman herhangi feshi ihbar süresine uyma yükümlülüğü olmaksızın Sözleşmeyi sona erdirip Yazılımın iade edilmesini yahut geri dönüşü olmayacak şekilde silinmesini talep edebilir.

 

10.3              Müşteri Tarafından Fesih. Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşme'nin tamamını bir takvim ayının sonundan önceki 60 günlük bildirim süresine riayet etmek kaydıyla, yazılı olarak feshedilebilir.

10.4              Haklı Nedenle Fesih. Ek olarak, taraflardan herhangi biri bu Sözleşme'yi, diğer tarafın bu Sözleşme'nin esaslı herhangi bir hükmünün ihlali ve söz konusu ihlalin, ihlal bildirimini takip eden 30 gün içinde düzeltilmemesi durumunda, derhal geçerli olmak üzere feshedebilir.

10.5              Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları. Herhangi sona erme durumunda, Yazılım'a erişimini ve Yazılım'ı başka şekillerde kullanımını derhal sona erdirecek ve Yazılımı geri dönüşü olmayacak şekilde IT sisteminden silecektir.

 

10.6              Yürürlükte Kalacak Hükümler.  Bu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde feshedilmesi, Taraflar'dan herhangi birinin kazanılmış haklarını, yasal yollarını, sorumluluk ve yükümlülüklerini veya bu Sözleşme'de belirtilen şekilde, söz konusu fesihten doğan ya da söz konusu fesih ile bağlantılı herhangi bir hakkını veya yasal çözüm yolunu veya bu Sözleşme'nin, feshedilmesinden sonra açık şekilde veya işin doğası gereği yürürlükte kalacak hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

11.     Sözleşme'de Değişiklik.

11.1              Sözleşme'de Değişiklik.  Yazılım Sağlayıcı, Sözleşme tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar ("Değişiklik"). Yazılım Sağlayıcı Müşteri'ye makul süre öncesinde yapacağı bir ön bildirim ile Değişiklik hakkında bilgi verecektir ("Değişiklik Bildirimi"). Müşteri, Değişikliğin yürürlüğe girmesinin planlandığı tarihten ("Değişikliğin Yürürlüğe Girme Tarihi") önce, iki (2) haftalık bir ön bildirimle Değişikliğe itiraz etme hakkına sahiptir. Müşteri gerekli zamanda itirazını yapmazsa, Müşteri'nin Değişikliği kabul ettiği varsayılacak ve Değişiklik, Değişikliğin Yürürlüğe Girme Tarihi'nde geçerli olacaktır. Müşteri itirazını zamanında yaparsa, Yazılım Sağlayıcı Müşteri ile Sözleşme'ye bu Sözleşme'nin hükümleri kapsamında ve değişiklik yapılmadan devam etmeyi veya Değişikliğin Yürürlüğe Girme Tarihi'nde geçerli olacak şekilde Sözleşme'yi feshetmeyi seçebilir. Yazılım Sağlayıcı Müşteri'ye özellikle Yazılım Sağlayıcı'nın fesih hakkı, Müşteri'nin itirazına ilişkin bildirim süresi, Değişikliğin Yürürlüğe Girme Tarihi ve Değişiklik Bildirimi'ne itiraz etmemenin sonuçları hakkında bilgi verecektir.

 

12.     Genel Hükümler.

12.1              Tarafların İlişkileri.  Sözleşme tarafları birbirinden bağımsızdır. Bu Sözleşme, taraflar arasında bir ortaklık, satış yetkisi, ortak girişim, acentelik, mutemetlik veya istihdam ilişkisi oluşturmaz veya oluşturmayı amaçlamaz.

 

12.2              Bildirimler.  Bu Sözleşme'nin hükümleri açık şekilde başka bir biçimi gerektirmediği sürece, bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler asgari olarak metin şeklinde verilmelidir. Yazılım Sağlayıcı ve Müşteri, söz konusu bildirimleri Müşteri ve Yazılım Sağlayıcı tarafından Müşteri'nin hesabının Yazılım Sağlayıcı'ya kaydı sırasında belirttiği adres(ler)e ve ilgili kişi(ler)e veya tarafların birbirlerine bildirebilecekleri ilgili diğer adres(ler)e e-posta ile gönderecektir. Bildirimler yazılı olarak verildiği takdirde, önceki cümle geçerli olacaktır. Ayrıca, Yazılım Sağlayıcı’nın doğrudan Yazılım üzerinden bildirimde bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

12.3              Feragat ve Diğer Çözüm Yolları.  Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu haktan feragatini meydana getirmeyecektir.

 

12.4              Alt-Yükleniciler.  Yazılım Sağlayıcı, Yazılım'ı sağlarken alt-yükleniciler görevlendirebilir.

 

12.5              Devir ve Temlik.  Müşteri bu Sözleşme kapsamındaki haklarından veya yükümlülüklerinden herhangi birini, ister kanun gereği ister başka şekilde, Yazılım Sağlayıcı’nın yazılı ön-rızası olmadan devredemez. Yazılım Sağlayıcı, bu Sözleşme kapsamındaki haklarından veya yükümlülüklerinden herhangi birini, ister kanun gereği ister başka şekilde, Müşteri’nin yazılı ön-rızasını alma yükümlülüğü olmadan devredebilir.

12.6              Uygulanacak Hukuk.  Bu Sözleşme, münhasır olarak Türk Hukuku’na tabi olacaktır (Malların Uluslararası Satımına İlişkin Anlaşma -Convention on the International Sale of Goods- uygulanmayacaktır).

 

12.7              Yargı Yeri.  Bu Sözleşme ile ilgili tüm anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemelerinde yetkilidir. Ancak Yazılım Sağlayıcı, Müşteri'nin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede de dava açmaya yetkili olacaktır. Her iki taraf da bu mahkemelerde yargı yetkisine razı olacak ve uygun olmayan yargı yerine ilişkin hak taleplerinden vazgeçecektir.

 

12.8              Diğer Hükümler.  Bu Sözleşme, geçerli Sipariş, Sorumluluk Reddi Bölümü ve kullanım bilgilerine referanslar ve diğer referanslı kılavuzlarla birlikte, taraflar arasında bahsekonu mesele ile ilgili anlaşmanın tamamını oluşturur. Burada açıkça belirtilenler dışında herhangi bir anlaşma, temsil, garanti, söz, uzlaşma, taahhüt veya üstlenim bulunmamaktadır. Bu Sözleşme, konu meselesiyle ilgili yazılı veya sözlü önceki tüm anlaşma, teklif veya temsilleri hükümsüz kılarak bunların yerine geçer. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünde yapılacak herhangi bir değişiklik, düzeltme veya feragat, değişiklik, düzeltme veya feragatı yapması istenilen tarafın yazılı ve imzalı onayı olmadığı ve değişiklik, düzeltme veya feragat Yürürlük Tarihi'nden daha önce girilmediği takdirde geçerli olmayacaktır. Bir Sipariş'teki aksine dil dikkate alınmaksızın, bir Sipariş'in hükümleri ile bu Sözleşme'nin hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Sözleşme geçerli olacaktır. Aynı durum Sorumluluk Reddi Bölümü'nün hükümleri ve bu Sözleşme'nin hükümleri arasındaki herhangi bir çelişki durumunda da paralel şekilde uygulanacaktır. Ayrıca, Bir Sipariş'teki aksine dil dikkate alınmaksızın, Sipariş'te bu Sözleşme'den başka belgelere yapılan referanslar veya birleştirmeler bu Sözleşme'ye katılmayacak veya bu Sözleşme'nin herhangi bir parçasını oluşturmayacak ve söz konusu tüm şartlar ve koşullar geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

 

12.9              Taahhüt. Müşteri, kendi Yazılım kullanımının, uyması gereken yasaları ve düzenlemeleri ihlal etmediğini
taahhüt eder. Müşteri, kendisi için geçerli tüm yasalara uymasının kendi bağımsız sorumluluğu olduğunu kabul eder.